Home

Aantal instellingen voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs Kengetallen Onderwijs in cijfer

 1. Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo of vwo. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het vmbo, havo en vwo bereiden voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Leerlingen vo Personeel vo Instellingen vo Uitgaven vo.
 2. In de tabel Onderwijsinstellingen; financiën zijn onder andere de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen over de instellingen van het voortgezet onderwijs beschikbaar. Over de instellingen voor voortgezet onderwijs zijn de levensbeschouwelijke grondslag en de vestigingsgrootte bekend. Vanaf 1900 zijn cijfers beschikbaar zowel over aantal leerlingen, deelnemers en studenten als over het aantal gediplomeerden en afgestudeerden naar onderwijssoort. Bronne
 3. Adressen voortgezet onderwijs. Hier vindt u adressenbestanden van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven. De kwaliteit en actualiteit van de adresgegevens is daarom afhankelijk van wat aan DUO opgegeven wordt
 4. Het aantal leerlingen per schoolvestiging in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofd- en nevenvestigingen) weergegeven per leer- of verblijfsjaar (in het vmbo, havo en vwo spreekt men van leerjaar. In het praktijkonderwijs spreekt men van verblijfsjaar, omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten)
 5. Er zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs twee soorten scholen voor particulier voortgezet onderwijs, namelijk B2 instellingen (met eigen school- en eindexamens) en B3 instellingen (met Staatsexamens). Het aantal leerlingen in het B2 onderwijs groeit nauwelijks. Volgens de Inspectie gaat het om circa 2400 leerlingen. Het B3 onderwijs is na 2015 weer in de lift gekomen, en verzorgt volgens de Inspectie de opleiding van circa 700 leerlingen

Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2011 tot en met 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 tot en met 2036 verwachte leerlingenaantal per vo-instelling (BRIN) en per bevoegd gezag Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) per betalend samenwerkingsverband en samenwerkingsverband waar de leerling woont, uitgesplitst naar bekostigingscategorie. De leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen zijn inzichtelijk gemaakt door onder SWV_BETALEND de brinnummers van de instellingen op te nemen (CL1_BRIN, CL2_BRIN en GJIJJI_BRIN) 7. voortgezet onderwijs Het aantal onderwijssectoren uit de volgende opsomming wordt vermenigvuldigd met factor 2: Als rechtspersonen of instellingen in het voortgezet speciaal onderwijs de zelfstandige examenlicenties meewegen dan mag de onderwijssoort 'wec-onderwijs. 4.000 leerlingen zijn als kleine instellingen gecategoriseerd, instellingen met leerlingenaantallen tussen 4.000-10.000 betreffen middelgrote instellingen en instellingen met meer dan 10.000 leerlingen zijn als grote instellingen gecategoriseerd. De gezamenlijke resultaten zijn vervolgens met de deelnemers gedeeld in twee bijeenkomsten Een aantal instellingen biedt gecertificeerde bij- en nascholingscursussen en bijeenkomsten aan die (soms indirect) aan kennis over leesbevordering bijdragen: Instellingen: www.aps.nl; www.cps.nl; www.sardes.nl; www.cubiss.nl; Conferenties: De Dag van het Literatuuronderwijs; Het schoolvak Nederlands; Dag van Talen; Kunst en Cultuu

Aantal aanvragen 744 Gemiddeld bedrag 126.556 Totaal aangevraagd bedrag 10% scholen 54.122.400 Totaal aangevraagd bedrag 20% scholen 38.740.500 Totaal aangevraagd bedrag 100% scholen 1.295.100 Totaal 94.158.000 31 22 15 44 61 89 17 129 178 11 95 48 Voortgezet onderwijs - totaal De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-202 Verminder de som van het aantal leerlingen van 2018 met de som van het aantal leerlingen in 2023, deel dit door het aantal leerlingen in 2018 en vermenigvuldig dit met 100. Om in aanmerking te komen voor subsidie moest het percentage 10% of hoger zijn. Cijfers basisgeneraties van de VO-raa Om het onderwijs te verzorgen, ontvingen de 992 schoolbesturen met ongeveer 6800 scholen in 2017 10,2 miljard euro aan rijksbekostiging. Dit was niet allemaal voor primair onderwijs, aangezien er in 2017 25 besturen zijn die naast primair ook voortgezet onderwijs verzorgen, met een totale rijksbijdrage van 182 miljoen euro Een aantal instellingen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs heeft gemeld dat er aanzienlijke verbeteringen zichtbaar waren wanneer de huidige toetsresultaten van leerlingen en studenten werden vergeleken met de resultaten van eerdere jaren en bij pre- en post-toetsen. Ook behaalden leerlingen en studenten betere resultaten bij regional

'Meer mannen voor de klas? Verander de pabo' - Frank DrostHPC Charlois | Leerlingen geslaagd voor praktijkvakken

Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet onderwijs

Soorten instellingen in het voortgezet onderwijs. Tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs behoren de leerjaren 4 en 5 havo en de leerjaren 4, 5 en 6 vwo. Dit voorbereidend hoger onderwijs sluit aan op de onderbouw. De bovenbouw van de havo en vwo bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs en aan de universiteit. De instroom in het hbo en wo in het studiejaar 2020/2021 nam daardoor toe. Vooral in de hbo-bachelor is de instroom sterk gestegen, sterker dan de stijging die er de laatste jaren al was. In het studiejaar 2020/2021 zijn 96.358 studenten voor het eerst begonnen aan een voltijd hbo-bachelor Bedrijven en instellingen P Onderwijs 2020 2e kwartaal* 18: Bedrijven en instellingen 85 Onderwijs 2020 2e kwartaal* 18: Bedrijven en instellingen 852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2020 2e kwartaal* 0: Bedrijven en instellingen 853 Voortgezet onderwijs 2020 2e kwartaal* 1: Bedrijven en instellingen 854 Hoger onderwijs 2020 2e kwartaal* 1: Bedrijven en instellingen 855 Overig onderwijs 2020 2e kwartaal* 1 De diverse instellingen kennen een totaal van 3.813 leerlingen op de teldatum van oktober 2015. Op basis van de leerlingenprognose zullen dat er in 2031 naar verwachting circa 3.389 zijn. 2.2. Voortgezet onderwijs Verder kent Heusden een vestiging van voortgezet onderwijs van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO): het d'Oultremontcollege

Adressen vo - Open Onderwijsdata - DU

Onderwijs. Voortgezet onderwijs. Reserveren voortgezet onderwijs VMBO. Vul hieronder het reserveringsformulier in en de afdeling publiekszaken neemt zo spoedig mogelijk contact op. Heb je vragen neem dan contact op met: publiekszaken@museumhetvalkhof.nl of +31 (0)24 360 88 05. Algemene gegevens Voortgezet Onderwijs; optie is dat maatwerk kan leiden tot verschillen tussen leerlingen en studenten die op verschillende scholen en vavo-instellingen onderwijs volgen. Bij het onderscheid deeltijd of voltijd gaat het om het aantal vakken voor het behalen van het vo-diploma en niet om het aantal lesuren Vandaag is er overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco's bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. Dit is het resultaat van intensieve gesprekken die SIVON, SURF en het Strategisc vo voortgezet onderwijs vso voortgezet speciaal onderwijs vve voor- en vroegschoolse educatie vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Onderwijs (aantal) Instellingen 8.266 8.231 8.184 8.109 8.009 Personeel (fte's x 1.000) 332,3 331,6 323,9 317,6 313,7 Cultuur en Media (aantal

Voortgezet onderwijs. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben we ingedeeld in drie vereveningscategorieën: (sterke) negatieve verevening (meer dan 10%), negatieve of positieve verevening binnen 10% van het budget en (sterke) positieve verevening (meer dan 10% Aantal instellingen van het soort Voortgezet Onderwijs per gemeente: vorige 10: 11 - 20 van 151 gemeente Home > PO > Schooladvies en voortgezet onderwijs. aantallen en percentages leerlingen; aantal leerlingen dat, drie jaar na de 1-cijferbestanden van po en vo. Het 1-cijferbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de.

voortgezet onderwijs. Het lager onderwijs duurt 6 jaar en de officiële onderwijstaal is het . Bahasa Indonesia, hoewel gedurende de eerste 3 jaar ook regionale talen gebruikt worden. Het voortgezet onderwijs begint met 3 jaar onderbouw, waarna men een afsluitend getuigschrift, het . Ijazah Sekolah Menengah Pertama ( SMP), ontvangt Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo.De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs en hebben dezelfde waarde VOORTGEZET ONDERWIJS Enquêteresultaten Eindrapport (Partnerschap in de regio), een aantal doelstellingen en kwaliteitsafspraken op het gebied van samenwerking beschreven. 9. Samenwerking met instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport, gericht op ee Cultuuraccommodaties en ondersteunende instellingen • Meer informatie Op het voortgezet onderwijs kun je onderscheid maken tussen een aantal verschillende kunstvakken. Zo is Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV, of Klassieke Culturele Vorming op het gymnasium) een verplicht vak voor elke bovenbouwleerling. De andere kunstvakk en in d

Open data bronnen voortgezet onderwijs (update 2021

INHOUDSOPGAVE Deel 1 - De brede school in het voortgezet onderwijs Inleiding 5 1 Enkele cijfers 9 2Verschijningsvormen 13 2.1 Doelgroepen, doelen en visie 13 2.2 Programmering 16 2.3 Organisatie 17 2.4 Financiering 19 2.5 Huisvesting 20 2.6 Effecten van de brede school 20 3 Conclusies 23 4Slotbeschouwing 27 Deel 2 - 12 brede scholen voor voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs. Administratiesystemen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs zijn gekoppeld aan RIO. Zo worden alle gegevens met betrekking tot onderwijsaanbieders, aangeboden opleidingen en onderwijslocaties automatisch uitgewisseld. Dit betekent dat er voor de onderwijsinstellingen geen dubbel administratief werk ontstaat Datapas is een software ontwikkelaar die zich met name specialiseert op het gebied van het onderwijs. Wij leveren een aantal producten op het vlak van planning en control en de monitoring van het onderwijsrendement. Ook voor o.a. bestuursformatieplan, bestuursformatieplan onderwijs en bestuursformatieplan too Ruim 1100 professionals van LMC Voortgezet Onderwijs verzorgen vanuit 23 middelbare scholen, kwaliteitsonderwijs voor meer dan 8400 leerlingen. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium Voortgezet onderwijs. Plezier aan muziek beleven en jongeren kennis laten maken met jazz, hedendaags klassiek, elektronische muziek en wereldmuziek. Dat vinden het Muziekgebouw en het Bimhuis belangrijk. Het hart van de educatieafdeling is het SoundLAB. In deze workshop staat zelf een muziekstuk maken, improviseren, samenwerken en creativiteit.

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Op 1 januari 2014 is de wet SLOA 2013 ( Stb. 2013, 438 ) in werking getreden. De wet biedt de wettelijke grondslag voor subsidiëring van de wettelijke taken van Stichting Cito en SLO De gegevens over instellingen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en het Basisregister Onderwijs (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden ieder schooljaar opgemaakt. Actualisati Opschrift; Aanhef; Titel I Algemene bepalingen (Artikelen 1-5) Artikel 1 Begripsbepalingen; Artikel 2 Voortgezet onderwijs; Artikel 3 Bevoegdheid schoolonderwijs; Artikel 4 Verpl

aantal leerlingen Kerndoelen leergebied kunstzinnige oriëntatie; 54: Andere scholen werken samen met vakdocenten van culturele instellingen, die met leerlingen een project uitvoeren. Uit de monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015 blijkt dat 77 % van de scholen muziek aanbiedt in het eerste leerjaar De rekentoets in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering ervan aan kritiek onderhevig geweest. Verschillende instellingen en organisaties hebben gepleit voor afschaffing van de toets. We noemen de VO-raad, Beter Onderwijs Nederland, de Algemene Onderwijsbond en de NVvW. Illustratief is ee

maatregelen (Stcrt. 2020, 66909). De huidige maatregelen voor instellingen voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs vervallen van rechtswege op zondag 28 maart 2021. De voorwaarden waaronder het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs fysiek onderwijs mogen geven, worden verlengd. Ten aanzien van he 4.2 Vraag 1: aantal leerlingen 4.2.1 Vraag 1a: aantal leerlingen geïndiceerd sinds 1 augus-tus 2003 4.2.2 Vraag 1b: aantal leerlingen geïndiceerd op of vóór 31 juli 2003 NUMMER 19 •34 10 september 2003 Primair onderwijs Leerlingentelling per 1 oktober 2003 voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voo Instellingen voor MBO-, HBO- en AD-opleidingen zijn vrij in het verzorgen van informatie over hun programma's. Een aantal particuliere scholen heeft zich bij ons aangesloten om gezamenlijk met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te laten zien wat er beschikbaar is aan particulier onderwijs in Nederland Volledige heropening van het voortgezet onderwijs in het najaar zal gegarandeerd extra Uitgebreid testen kan wel helpen om het aantal nieuwe infecties Cookie instellingen Islamitisch hoger onderwijs in Nederland. De Nederlandse islamitische instituten voor hoger onderwijs zijn gericht op onderwijs over de Arabische taal, de islam en/of islamitische geschiedenis. Bij een aantal instituten kan men een opleiding tot imam volgen. IUA - Islamitische Theologische Faculteit Amsterda

opgesteld door Onderzoek en Statistiek. De aantallen voor 2015 zijn gelijk aan de stand op 1 januari 2015. We gebruiken de volgende basisgeneraties: - 4 t/m 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen voor het basisonderwijs. - 70% van de 12jarigen en de 13 t/m 16- jarigen voor het voortgezet onderwijs met - een vierjarige opleiding Intelligence opstelt voor de leerlingenprognose. In het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs komt een aanzienlijk gedeelte van de leerlingen uit de omringende gemeenten. Deze gemeenten maken in een aantal gevallen ook deel uit van het voedingsgebied van deze scholen In onderstaande afbeeldingen zijn de belangrijkste uitkomsten van het dashboard weergegeven. Voor meer inzicht in de cijfers kunt u op het figuur klikken Cultuur en School Nijmegen is het onafhankelijke bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs. Het toont scholen in het primair en voortgezet onderwijs welke mogelijkheden er zijn op cultureel gebied en brengt vraag en aanbod samen. Cultuur en School Nijmegen helpt Nijmeegse scholen om een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod te kunnen bieden aan hun leerlingen

Overzicht van het particulier voortgezet onderwijs

verantwoordelijkheid voor de financiering van het onderwijs. Instellingen kunnen op alle niveaus (primair, voortgezet en hoger onderwijs) zelf verantwoordelijkheid nemen en het overheidsbeleid toepassen. Ook zijn er op alle niveaus zowel openbare als particuliere instellingen (Nuffic, 2015) Aantal ziekmeldingen groeit explosief in voortgezet onderwijs: 'En dan moet de winter nog beginnen' Dat er dagen zijn dat 10 procent of meer van het totale aantal leerlingen afwezig is vanwege.

Vechtdal College omarmt de HoloLens | PrimaOnderwijsDe Waalboog en LUX Congres: Dementie - LUX Nijmegen

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2012, nr. WJZ/353186 (10126), houdende verlaagde bezoldigingmaxima voor topfunctionarissen in het onderwijs en ter invoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Regeling. Volledige heropening van het voortgezet onderwijs in het najaar zal sowieso extra coronabesmettingen onder leerlingen opleveren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van het UMC Utrecht Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 oktober 2020, nr. VO/164817, houdende wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020-2021 in verband met het aanpassen van een aantal subsidieplafonds voor het tweede en derde tijdvak en de verlenging van de uitvoeringstermij (Stb. 2005/642) biedt scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) sinds 2006 de kans om zich daar gezamenlijk voor in te zetten. Zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past en ze zoveel mogelijk kans maken op een diploma of een geslaagde vervolgopleiding

Het totaal aantal studenten dat in Utrecht een mbo-opleiding volgt is over de afgelopen vier jaar gegroeid naar ongeveer 27.900 (+7%). Forse toename aantal studenten in hoger onderwijs. Na een stabiel aantal hbo-studenten van 2017 tot en met 2019 stijgt het aantal studenten aan Utrechtse hbo-instellingen fors in 2020 (+5%) VO-instellingen hebben conform de Code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs publicatieplicht. Het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid van de instelling. De jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur het voor instellingen voor voortgezet onderwijs mogelijk om onderwijsactiviteiten te verzorgen in publieke plaatsen. 2. Redenen voor de maatregelen Het Outbreak Management Team (OMT) beschrijft in zijn 101e advies het verloop van de epidemie. Afgelopen week is het aantal meldingen van nieuw gediagnosticeerde gevallen va Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 mei 2020, KO/24488749, houdende regels voor subsidieverstrekking voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van. voortgezet onderwijs van de Veluwse Scholengroep en de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of soortgelijk doel nastreven als vermeld in dit artikel; De raad van toezicht stelt het aantal leden van het college van bestuur vast

Soorten instellingen in het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs in Nederland kent twee soorten erkende onderwijsinstellingen, namelijk: Universiteiten en hogescholen die in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek ( WHW) staan. Deze onderwijsinstellingen krijgen geld van de overheid. Een aantal particuliere opleidingen Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de bestaande systematiek van de CUMI-regeling. Scholen krijgen € 548,56 per CUMI-leerling boven het aantal van 4. Ook cluster 1 en 2 lopen mee in deze bekostiging. Je ontvangt het bedrag vanaf september 2021 in maandelijkse termijnen

Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwij

Een aantal leerlingen deed eindexamen en keert volgend schooljaar niet meer terug bij De Hoeksche School. Zij sluiten met succes een mooie tijd af, misschien wel 'De mooiste tijd van hun leven'. Van harte gefeliciteerd allemaal! Wij delen graag de slagingspercentages: Actief College: vmbo basis: 100%. vmbo kader: 100%. vmbo gemengd: 93% E-magazine. Om op de hoogte te blijven van de scholen van LMC Voortgezet Onderwijs, zijn er de e-magazines die twee tot vier keer per jaar uitkomen. Lees er de verhalen, indrukken, ervaringen, bevindingen en tips van LMC-collega's. Klik op onderstaande afbeeldingen om de e-magazines te openen: LMC e-magazine #9. LMC e-magazine #8 Deze publicatie bevat enkel gegevens over het aantal geslaagden in het voltijd voortgezet onderwijs dat wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het onderwijs gesubsidieerd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zijn dus buiten beschouwing gelaten StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per

 1. het aantal uren onderwijs in het belang van de ontwikkeling van de leerling noodzakelijk is en een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs voor wie geldt dat zij vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig aan het onderwijs (instellingen)
 2. Uw sector, het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs er zijn in nederland ongeveer 650 v(s)o scholen en 69 mbo instellingen met in totaal ongeveer 175.000 medewerkers, waarvan 25% onderwijs ondersteunend personeel en ongeveer 1.700.000 leerlingen. de bekostiging vindt plaats door de overheid
 3. isterie zijn verdeeld tussen de
 4. ste moet ontvangen. worden gegeven omtrent de uitvoering van het eerste lid alsmede omtrent de aard en de eisen aan de scholen en instellingen, bedoeld in het eerste lid
 5. groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is er nu al een groot tekort aan leraren, met name in de bètavakken, de klassieke talen, instellingen in de omgeving; • het bieden van ruimte aan professionals die in het onderwijs willen werken. Stappenplan zij-instroom.
 6. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school. Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs. Vanaf 2021 kan aan scholen in het basisonderwijs een DAMU-licentie worden verstrekt. Deze licentie bestaat al voor het voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs in Nederland: 15 Beroepsonderwijs en universiteiten in Nederland: 0 Divers onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland: 3. Scholen mogen geen financiële bijdrage vragen voor dit onderwijs. PS1. U mag alles doen met de kaart, u kunt het niet 'stuk' maken.. PS2 Nederland onder het wetenschappelijk onderwijs of onder het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Daarnaast zijn er . instituciones universitarias. of . escuelas tecnológicas, die opleidingen verzorgen die gericht zijn op de uitoefening van bepaalde beroepen. Tevens bieden deze instellingen in een aantal.

Stanislascollege

Description Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) per betalend samenwerkingsverband en samenwerkingsverband waar de leerling woont, uitgesplitst naar bekostigingscategorie. De leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen zijn inzichtelijk gemaakt door onder SWV_BETALEND de brinnummers van de instellingen op te nemen (CL1_BRIN. Vanuit je gekozen profiel op het voortgezet onderwijs heb je een beperkt aantal mogelijkheden voor het volgen van studies. In deze categorie vind je hier informatie over deze aansluitende studies. Een handige tip voor het maken van de profielkeuze op het voortgezet onderwijs, is dus om ook te kijken naar de mogelijkheden qua opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs 3.3 Aantal en schaalgrootte instellingen 36 4 Kostenmodel en resultaten 39 4.1 Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt tussen 1980 en 200

Staatscourant 2016, 64023 Overheid

 1. In het voortgezet onderwijs zijn er in totaal 744 aanvragen ingediend. Daarvan waren er 29 (3,9%) in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). 35596-2 8 Hoeveel mbo-instellingen hebben tot nu toe aanspraak gemaakt op extra geld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's
 2. Academische vaardigheden in het voortgezet onderwijs en aansluiting bij het hoger onderwijs I een inventarisatie 1 getuige het grote aantal initiatieven op dit terrein (onderzoekend leren, wetenschapslessen, instellingen om een antwoord te krijgen op onderzoeks-vraag 2 en 3
 3. voortgezet onderwijs blijven er van de huidige 83 samenwerkingsverbanden nog 74 over. het aantal thuiszitters (niet-deelnemers aan onderwijs); 2. Passend onderwijs in het mbo Ook van instellingen in het mbo wordt gevraagd om hun studenten passen
 4. primair onderwijs en speciaal onderwijs te worden (-25%). Naast het totaal aantal Amsterdamse studenten, is de instroom van eerstejaars studenten en gediplomeerden ook gedaald. De diversiteit naar migratieachtergrond bij opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs en beroepsgerichte vakken neemt toe. Daarnaast is de diversiteit aa
 5. Ook voortgezet onderwijs ziet het aantal leerlingen nu teruglopen Beeld anp. Het is zover: na het basisonderwijs krijgt nu ook het voortgezet onderwijs te maken met dalende leerlingenaantallen

Het voortgezet onderwijs groeide sneller dan het basisonderwijs. Sinds 2014 kwamen er ruim 600 leerlingen bij in het internationale basisonderwijs (toename 15 procent) en bijna 900 in het voortgezet onderwijs (toename 26 procent). De bijgaande tabel brengt de ontwikkeling van het aantal leerlingen in beeld, waarbij 2014 al We ondersteunen je graag door een aantal essentiële bouwstenen aan te reiken. Daarom nodigen we je uit voor de masterclass 'Bouwen aan beter onderwijs'. Speciaal voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs! Hier leggen we samen de fundamenten voor een goed doortimmerd onderwijsbouwplan. Tijd voor inspiratie en kennisdeling aantal leerlingen dat het onderwijs uitstapt richting vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Het gaat hier om resultaten van het funderend onderwijs, het voortgezet onderwijs en het secundair beroepsonderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs wordt stilgestaan bij het verschil tussen d

Video: Scholing Stichting Leze

Er zijn een aantal instellingen die cluster-2-onderwijs en ondersteuning aanbieden: Kentalis, Auris, VierTaal en Vitus Zuid. Een overzicht van alle scholen vindt u via Simea. Het onderwijs. Het onderwijs wordt in kleine groepen gegeven en volgt zoveel mogelijk het standaard lesprogramma lageronderwijs samengevoegd, met als gevolg dat het aantal vestigingen halveerde (Portengen, 2018). Tot slot wordt aannemelijk geacht dat de invoering van de lumpsumbekostiging (in 1995 in het voortgezet onderwijs en in 2006 in het basisonderwijs) een impuls heeft gegeven aan het schaalvergrotingsproces De Raden van Toezicht in het Voortgezet Onderwijs staan voor de opgave om toepassing op alle instellingen voor Voortgezet Onderwijs die statutair het Raad van Toezichtmodel hanteren. Het aantal leden in het College van Bestuur kan ook een reden zijn voor ee 4. de medewerkers van de gemeente en instellingen die jeugdhulp of andere ondersteuning bieden 5. het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij Van alle betrokken partijen wordt gevraagd naast leerling en ouders te staan en met hen te kijken hoe de thuiszittende leerling weer naar school kan

Daarnaast stelt het rijk een ondergrens aan het aantal leerlingen op een school. Soms daalt het aantal leerlingen zo sterk dat een school moet sluiten. Het aantal basisscholen in Fryslân is sinds 2009 met meer dan 100 afgenomen. Ook een paar scholen voor voortgezet onderwijs hebben inmiddels hun deuren moeten sluiten Het voortgezet onderwijs zal de komende jaren in een zeer groot aantal vrijkomende banen moeten voorzien. In de periode 2003-2006 is de vraag naar nieuwe leerkrachten ruim 4.200 voltijdbanen per jaar. Hét probleem van het voortgezet onderwijs is de geringe doorstroom vanuit de lerarenopleidingen Met de invoering van passend onderwijs, in 2014, hebben samenwerkingsverbanden en scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroeps-onderwijs meer ruimte gekregen om een eigen invulling te geven aan het ondersteu-ningsaanbod voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Door de transitie va Een aantal reacties hebben aanleiding gegeven tot nagesprekken met vakspecialisten van gemeenten en van de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO) en artikel 4, eerste lid, van de Wet op de banden primair of voortgezet onderwijs, als ook om instellingen voor cluster 1 en cluster 2 voortgezet onderwijs in hun werkgebied verkennende gesprekken (41%) Van half . 4 maart tot half mei waren alle locaties van beide instellingen verplicht gesloten. In reactie op deze maatregelen bood ruim de helft van de bibliotheken (56%) Tussen 2015 en 2018 is het aantal

Leerlingendaling voortgezet onderwijs Subsidie Dienst

De leerlinggegevens zijn volgens 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en 1-cijferbestand WEC (Wet op de Expertisecentra) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10). De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen, peildatum 1-10). Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar Het openbaar voortgezet onderwijs kan immers in stand worden gehouden door een stichting die zowel openbaar als bijzonder onderwijs in stand houdt, zo volgt uit de WVO. Deze stichting moet voor het voortgezet onderwijs dan wel voldoen aan de vereisten van artikel 53c van de WVO (artikel 3.16 WVO 2020) Aantal vestigingen met 1 werkzame persoon 8.660 1.140 5.460 1.760 2.300 1.360 2.820 23.510 117.950 Onderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 2016/2017 1) 9.528 1.272 6.084 1.901 2.207 1.420 3.209 25.621 126.293 Waarvan: Voortgezet onderwijs Het aantal inwoners van een gemeente is afkomstig van het CBS, Bekijk opleiding Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn. Over Studiekeuze123 Contact Nieuws Begrippen Veelgestelde vragen Voor instellingen Studiekeuzedata Waarschijnlijk versoepeling hoger onderwijs. De hogescholen en universiteiten mogen gedeeltelijk weer open, mits het aantal opnames in ziekenhuizen dit toelaat. Studenten kunnen dan vanaf 26 april weer één dag per week naar hun instelling om colleges te volgen. Wel blijft de anderhalve meter-regel in tact en moet het ook in te passen zijn in.

Organisatie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

In een aantal gevallen is de afrekentermijn nog niet vervallen en moet de eindafrekening tijdig worden ingediend. scholen voor voortgezet onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs, instellingen voor wetenschappelijk onderwijs De wijzigingen in de Kaderregeling betreffen de subsidiëring en de controle door de accountant op de jaarrekening Voortgezet onderwijs. Het hele jaar heeft het Gorcums Museum nieuwe tentoonstellingen over vormgeving, kunst of geschiedenis. Hierbij bieden wij diverse educatieve programma's aan en verzorgen we graag een rondleiding, workshop of lesbrief voor u. De activiteiten kunnen verder uiteenlopen van schilderen tot video's maken, van fotografie tot. De beoordeling van opbrengsten staat niet op zichzelf en maakt deel uit van een breed toezichtkader dat gebruikt wordt om de kwaliteit van scholen te beoordelen. Voor het voortgezet onderwijs werken we aan de bouw van een nieuw toezichtkader dat naar verwachting in 2012/2013 zal worden ingevoerd. Colofon ##### Inspectie van het Onderwijs aantal scholen voor voortgezet speciaal onder-wijs, de OPDC's en een praktijkschool. De invullers vertegenwoordigen naar schatting 68% van het totaal aantal Zeeuwse jongeren in klas 3. Het be-stand is gewogen naar woongemeente en school-soort om verschil in respons te corrigeren. NR 2 juni 2012 Voortgezet onderwijs 1

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 200

voortgezet onderwijs bieden diensten rondom leesbevordering aan. Op het gebied van digitale geletterdheid werkt 58% van de bibliotheken samen met het voortgezet onderwijs. Meer schoollocaties met een Bibliotheek op school Naast de reguliere samenwerking met het voortgezet onderwijs werken veel bibliotheken en scholen samen volgens de aanpak d 2 ONS ONDERWIJS Verschillende afdelingen: mavo, havo, vwo Op het Sint-Janslyceum kun je terecht voor mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Binnen het vwo zijn er twee richtingen: gymnasium en atheneum. Mav Scholen weten die banen zo onaantrekkelijk te maken dat drie op de tien docenten in het voortgezet onderwijs binnen vijf jaar afhaken (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als de besturen al die ontmoedigde weglopers hadden weten te behouden, was er helemaal geen lerarentekort Op deze schoolpagina vind je alle informatie over De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Heerlen). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school

Integraal Huisvestingsplan 2017-2026 Primair Onderwijs en

 1. GGD Hollands Noorden stelde dit Stappenplan op voor het voortgezet onderwijs en MBO bij (verdenking van) coronabesmetting. De VO-raad geeft actuele informatie over protocollen aan onderwijsprofessionals op voortgezet onderwijs en MBO. Angst, eenzaamheid en stress: Chatmogelijkheden voor jongeren
 2. Voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs organiseren wij workshops SoundLAB en schoolconcerten op maat. We creëren samen een programma dat past bij de behoeftes van de leerlingen. Elke school is van harte welkom bij alle activiteiten die worden aangeboden voor het Primair of Voortgezet Onderwijs
 3. voortgezet onderwijs. Nu de theater eindelijk weer open mogen, durven wij ook voorzichtig vooruit te blikken naar het nieuwe theaterseizoen. Omdat jullie waarschijnlijk ook al druk bezig zijn met de plannen voor het nieuwe schooljaar hebben wij vast een aantal voorstellingen uitgelicht die zeer geschikt zijn om te bezoeken met jullie leerlingen
 4. Onderwijs in Zeeland. Zeeland telt ongeveer 200 onderwijslocaties. Het onderwijs scoort hier hoog. Onderwijs kenmerkt zich hier door korte lijntjes en kwaliteit. Je hebt hier keuze van basisonderwijs tot aan een universitaire studie. Je kunt hier volop studeren of juist opzoek gaan naar jouw baan in het onderwijs
 5. HBO Bachelor - Onderwijs en Opvoeding. Lerarenopleiding 2e graad Omgangskunde. De hbo bachelorstudie Leraar Omgangskunde VO tweedegraads is een voorbereiding op het beroep van leraar in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Je leert modules verzorgen over omgangskunde, pedagogiek en psychologie, theorie en methoden

Op deze schoolpagina vind je alle informatie over Speciaal Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Catharina (Heerlen). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school