Home

Conventie tandartsen RIZIV

Op 25 juli 2019 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen 39,98 %, was of 4124 niet geconventioneerde tandartsen. De wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden voor het jaar 2019, behalve in de 5 arrondissementen waar het weigeringspercentage 50% overschreed Recht op het 'sociaal statuut' als tandarts. Als geconventioneerde tandarts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel

Tandzorg kinderen onder 18 jaar; Hulp bij tabaksontwenning; Prijs van steunkousen; Armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem ; Panoramische radiografie; Forfait voor thuispatiënten in een persisterende vegetatieve status; Tegemoetkoming in de prijs van incontinentiemateriaal; Terugbetaling van stomamateriaal; Tegemoetkoming in de prijs van brilglaze Omschakelen van deconventie naar partiële of volledige conventie kan ook tijdens het jaar, maar om aanspraak te maken op de RIZIV-bijdrage moet u een volledig jaar (partieel) geconventioneerd zijn. Bent u tandarts en wilt u vanaf 2021 deconventioneren, terwijl u in 2020 nog geconventioneerd was Indien u de details van de geconventioneerde uurregeling van een gedeeltelijk geconventioneerde arts of tandarts wenst. Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center) Maandag en donderdag van 13 u tot 16 u Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.b Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis : info voor TANDARTSEN Om het werk van alle zorgverleners te kunnen ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19, .passen we regelmatig bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan en nemen we uitzonderlijke maatregelen

Conventie tandartsen voor 2020 en 2021. Nieuw akkoord bereikt. In de nacht van 29 op 30 januari 2020 zijn de vertegenwoordigers van de tandartsen en die van de ziekenfondsen er in extremis toch in geslaagd om een nieuwe conventie te sluiten, en dit in principe zelfs voor twee jaar (2020-2021). Inhoud akkoord Conventie-Tarief (1) Bedrag gevraagd aan de patiënt (2) Bedrag betaald door de patiënt (3) Bedrag. aangerekend. aan het ziekenfonds (4) SUBTOTAAL 1** Totaal aan VI gefactureerd. NIET - RIZIV terugbetaalbare verstrekkingen (de verleende behandelingen-verstrekkingen-verzorging dienen hieronder in detail Tandartsen - Derdebetalersregeling. E-mail : helpdesk@riziv-inami.fgov.be. Telefoon: +32 (0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30. Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan de relaties tussen tandartsen, patiënten en mutualiteiten. De toetreding tot het akkoord impliceert het naleven van de richtlijnen van het RIZIV, dit hoofdzakelijk op het vlak van no-menclatuur en honoraria, maar ook op vlak van administratieve procedures. De tandarts kan weigeren om de conventie toe te passe

Wat zijn geconventioneerde tandartsen? Het zijn de regering (meer bepaald het RIZIV), de ziekenfondsen en de tandartsen die de tarieven voor behandelingen bij de tandarts vastleggen. Deze drie partijen sluiten niet enkel een conventie (een akkoord) af over de kosten van behandelingen, maar ook welke behandelingen worden terugbetaald Bent u arts in opleiding op 31 december 2020, dan is het bedrag van de premie 6.287,70 EUR. Als u het recht op een pensioen bij onze dienst reserveert, dan zijn de bedragen vanaf 1 januari 2020 de volgende: voor het rustpensioen 6.029,69 EUR. voor het overlevingspensioen 5.024,88 EUR Alleen de artsen en tandartsen kunnen gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Niet geconventioneerd: is vrij om de honoraria te bepalen. Conventioneringsstatuut nog niet gekend. _ Geen overeenkomst/akkoord voor dit beroep (dit is altijd het geval voor diëtisten, ergotherapeuten, orthoptisten en podologen) Een geconventioneerde therapeut met een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie valt onder de RIZIV-nomenclatuur. Bijgevolg is het richttarief voor een manueel therapeutische behandeling gelijk aan de respectievelijke tarieven die overeengekomen zijn in de conventie tussen het RIZIV en de kinesitherapie-sector

Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen - RIZI

Als volledig geconventioneerde tandarts heeft u wel recht op een RIZIV-bijdrage voor 2007 en 2008. Voor 2007 stelt men ± € 1.923 voorop. Let op! Wordt er in uw arrondissement geen voldoende quorum aan geconventioneerden gehaald, dan treedt de conventie er toch niet in werking (en dan krijgt u in principe ook geen RIZIV-bijdrage) Indien u deconventioneert, heeft u geen recht op een RIZIV-bijdrage (€ 5.088,58 of € 2.400,40 voor 2021), maar u bent (behalve in bepaalde situaties) ook niet gebonden aan de conventietarieven. Was u in 2020 geconventioneerd arts en wenst u zich dit jaar te deconventioneren? Let dan op. U kunt nu nog geen vrije tarieven aanrekenen

WAT IS DE RIZIV-TOELAGE? Bent u arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, zelfstandig verpleegkundige en logopedist en onderschrijft u de conventie? Dan krijgt u een jaarlijks een toelage van het RIVIZ als tegenprestatie voor het loonverlies dat u lijdt door u aan deze tarieven te houden. Treed je niet toe? Dan krijg je deze toelage niet conventie artsen en tandartsen - 02.02.2015 Stel, u was geconventioneerd en overweegt nu te deconventioneren. Hoe vangt u dan het verlies van de RIZIV-bijdrage op gedurende één jaar (arts) of twee jaar (tandarts) voor het contract dat voorheen met dit geld gefinancierd werd Zorgverleners die een erkenningsnummer hebben bij het Riziv. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie die zorgverleners hebben doorgegeven aan het Riziv. Het bestand omvat alle zorgverleners met een actief erkenningsnummer. Artsen-specialisten in opleiding worden niet opgenomen zolang ze in opleiding zijn Ook voor de tandartsen is er een nieuwe conventie afgesloten voor twee jaar (2009 en 2010). Dit akkoord is zelfs al een beetje eerder gepubliceerd dan dat van de artsen (lees: op 7 januari) en sleutelt ook niet aan de (de)conventievoorwaarden in vergelijking met de vorige akkoorden

Kijk dan eerst na op deze Riziv-pagina of je werkadres(sen) er gekend zijn, en bijgevolg ook bij ons. Is dit niet het geval, moet je eerst je werkadres(sen) registreren via www.myriziv.be. Als dit in orde is, kun je het formulier invullen en behandelen wij je aanvraag nadat wij het werkadres ontvangen van het Riziv Wanneer u als tandarts partieel conventioneert, krijgt u dezelfde RIZIV-bijdrage als iemand die volledig conventioneert. Het gaat om ongeveer € 2.240. Inzake het bepalen van de uren waarop u wel en niet het conventietarief zal toepassen, beschikt u over een relatief grote vrijheid

Conventie 2021: wat met/zonder RIZIV-sociaal statuut doen?Stel, u was lang niet geconventioneerd, maar gaat dat voor 2021 wél zijn. Moet u het bedrag van het RIZIV-sociaal statuut dan in een nieu.. Rechtspraak - Tandartsen Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep. De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de.

De RIZIV-toelage is een jaarlijkse financiële vergoeding waarmee het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) geconventioneerde (para-)medische zorgverleners beloont als tegenprestatie voor de tarieven waaraan artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, logopedisten of verpleegkundigen in hoofdberoep zich moeten houden ies in België per geconventioneerd algemeen tandarts in 2008. Graag uw mail voorzien van naam, voornaam, adres, gemeente en rizivnummer. Het antwoord op de vraag van de maand juni was Hillegom (NL). Het antwoord op de schiftingsvraag was 321 tandartsen en 584 voor gans België (Cijfers Riziv) artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be. Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u. Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden . Laatst aangepast op 26 januari 2016. Uitoefening van het beroep; Verstrekkingen door artsen Momenteel geselecteerd Het RIZIV sociaal statuut voor logopedisten Het RIZIV Sociaal Statuut wordt sinds 2016 toegekend aan logopedisten als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de RIZIV-conventie. Wat moet u er van onthouden? Ongeacht u bediende of zelfstandige bent, heeft u in 2018 en de daaropvolgende jaren, recht op een bedrag van € 1.250 of [

conventie cfr huidige conventie cfr huidige conventie cfr huidige conventie cfr huidige conventie nee verplich t Tandartsen Alle (RIZIV-nr) 389012 - Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag 20 / 1X/7dagen max. 10 per da Apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, artsen en tandartsen die aan de slag blijven na het opnemen van hun wettelijk pensioen, kunnen daarom nu een conventievoordeel aanvragen. Dit is een premie die door het RIZIV wordt betaald aan zorgverleners die blijven werken tegen de tarieven die zijn overeengekomen na hun pensioen In tegenstelling tot voor artsen en tandartsen is het voor kinesitherapeuten moeilijk om uit de RIZIV-conventie te treden en zelf een aanvaardbaar honorarium vast te leggen

Recht op het 'sociaal statuut' als tandarts - RIZI

 1. Of een arts al dan niet geconventioneerd is, kan een invloed hebben op de factuur die u moet betalen. Sinds kort biedt het Riziv op zijn website een zoekmotor aan waarmee patiënten en artsen makkelijk de conventiestatus van een arts kunnen opzoeken
 2. Een zorgverlener die een Riziv-nummer heeft met het statuut 'gepensioneerd' of 'geschorst' wordt niet opgenomen. Enkel adressen van zorgverleners die een werkadres doorgegeven hebben, worden getoond. CM is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden
 3. Tandartsen kunnen volledig, gedeeltelijk (tijdens een deel van hun werkuren) of niet geconventioneerd zijn. Voor terugbetaalde prestaties tijdens conventie-uren gelden vastgelegde tarieven. Voor wat buiten de conventie-uren wordt gepresteerd, bestaat een vrije vraagprij
 4. Elke tandarts kan toetreden tot de nationale conventie tussen tandartsen en mutualiteiten. De toegetreden arts verbindt er zich toe de richtlijnen van het RIZIV na te leven inzake nomenclatuur en honoraria. Door de toetreding geniet de tandarts van het RIZIV-sociaal statuut
 5. g kun je er opzoeken.. De module vertelt je onder meer of zorgverleners al dan niet geconventioneerd zijn. Wat geconventioneerd zijn betekent, lees je hier

Conventie of deconventie: geef uw keuze door aan het RIZIV. De conventie M18 werd op 19 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U hebt nu tot 21 maart de tijd om uw keuze (conventioneren of deconventioneren) door middel van uw eID kenbaar te maken via MyRiziv. Wij hebben voor u een korte video samengesteld met de juiste werkwijze om. Je kan als tandarts tot 3.200 euro per jaar ontvangen (toelage in 2020). Daarbij speelt het geen rol of je volledig of gedeeltelijk geconventioneerd bent. Maak het jezelf gemakkelijk, en laat je RIZIV-overeenkomst verlopen via Xerius. RIZIV-overeenkomst aanvragen. Tip: breng je RIZIV-toelage meteen in orde na je proclamatie Als een arts geconventioneerd is wil dit zeggen dat hij de officiële tarieven (verbintenistarief of conventietarief) gebruikt die onderling overeengekomen zijn tussen artsenverenigingen en de mutualiteiten

Honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van - RIZI

 1. Wat betekent geconventioneerd zijn? Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord
 2. Als geconventioneerde tandarts (deeltijds of voltijds) bedraagt uw RIZIVtoelage 3.200,00 euro ( bedrag 2020), hiermee bouwt u via het sociaal vapz aan een aanvullend pensioen.. Praktisch. De aanvraag procedure voor het jaar 2020 wordt overgedragen naar 2021
 3. Volledig geconventioneerde artsen hebben recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 5.088,58 (2021). Aso's hebben eveneens recht op dit RIZIV-voordeel. Bovendien ontvangen ze dit jaar opnieuw uitzonderlijk een verhoging. Bijgevolg bedraagt het RIZIV-voordeel voor aso's € 6.351,21. Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, heeft u.
 4. Conventie 2021: wat met/zonder RIZIV-sociaal statuut doen?Stel, u was lang niet geconventioneerd, maar gaat dat voor 2021 wél zijn. Moet u het bedrag van het RIZIV-sociaal statuut dan in een nieu..
 5. Bovendien ontvangen ze ook dit jaar uitzonderlijk een verhoging van het sociaal statuut. Bijgevolg bedraagt het RIZIV-voordeel voor haio's € 6.351,21. Indien u gedeeltelijk geconventioneerd bent, hebt u recht op het sociaal statuut ten bedrage van € 2.400,40 (2021). Als gedeconventioneerd arts krijgt u geen sociaal statuut, maar kan u wel.
 6. Tabel 1: RIZIV-toelage (onder voorbehoud van publicatie in het Belgische Staatsblad) Artsen (2013) Tandartsen (2012) Apothekers (2011) Kinesitherapeuten (2011) Volledig geconventionneerd Gedeeltelijk geconventionneerd Naargelang de duur van de prestaties 4.444, , ,29 Tussen 1.318,10 en 2.636, ,07 Hoe kunt u uw RIZIV-toelage aanvragen
 7. De conventie is een nationaal akkoord tussen de tandartsen en de ziekenfondsen. Het bepaalt onder andere de tarieven die je als geconventioneerd tandarts mag aanrekenen. Via het RIZIV treed je automatisch toe tot de conventie. Wil je niet of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, stuur dan een aangetekende brief naar het RIZIV

Tandarts en tussentijdse deconventie voor 2021

Artsen en tandartsen: de aanvraag en toekenning wordt in 2021 gedigitaliseerd. Wanneer ontvangt u een RIZIV-premie? Om er aanspraak op te maken voor een welbepaald jaar, moet u geconventioneerd geweest zijn gedurende dat volledige jaar. U verbindt zich er dus toe de conventie na te leven, dat is een overeenkomst tussen de medische beroepen en d Tandartsen kunnen kiezen of ze zich houden aan de vaste prijzen of niet. Als een tandarts de conventie aanvaardt, is deze volledig geconventioneerd en houdt zich aan het RIZIV-tarief. Gedeconventioneerde tandartsen zijn niet verplicht om zich aan deze tarieven te houden en bepalen zelf de prijzen Iedere geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut komt in aanmerking voor een jaarlijkse toelage van het RIZIV. U dient daarvoor wel toe te treden tot de conventie tussen medici en ziekenfondsen en de richtlijnen naleven. De hoogte van de RIZIV-toelage verandert elk jaar. Het percentage waar u recht op hebt, hangt af van uw. Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst? 1. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald jaar (X), moet u dat volledige jaar geconventioneerd zijn, behalve als u dat jaar voor het eerst toetrad tot de conventie (voornamelijk het geval bij pas afgestudeerden)

Een zorgverlener zoeken - RIZI

 1. Sociale voordelen RIZIV: nu ook voor logopedisten en thuisverpleegkundigen. Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers of kinesitherapeuten genieten al enkele jaren van een jaarlijkse RIZIV-toelage. Vanaf 2016 kunnen ook zelfstandige thuisverplegers (in hoofdberoep) en geconventioneerde logopedisten deze toelage krijgen
 2. Na de verzending van de RIZIV-omzendbrief hebt u dertig dagen de tijd om te melden dat u akkoord gaat met de Conventie. Als u van mening verandert, moet u dit melden aan het RIZIV binnen de dertig dagen na de verzending. Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden op de markt en tonen de sterke punten per maatschappij alsook de verschilpunten
 3. Tandartsen 9.516 7.203 13.287.283 13.027.094 TOTAAL 49.195 31.733 94.547.175 93.214.165 (*) Specialisatiecode 003 en 004. Het totaal aantal zorgverleners (RIZIV-gegevens) omvat ook de specialisatiecodes 007 en 008 die niet in de RIZIV-gegevens konden worden geïsoleerd
 4. Ze zijn een aanvulling op de bestaande mogelijkheden betreffende diagnosestelling, evaluatie, behandeling en revalidatie in en buiten het Riziv. Conventie voor cerebraal parese De conventie voor cerebraal parese heeft tot doel voor iedere patiënt met cerebraal parese een zo volledig mogelijk diagnostisch en functioneel bilan op te stellen en dit op basis van objectieve gegevens
 5. istratieve procedures

RIZIV-VAPZ. Wat is een Riziv-contract? Zorgverstrekkers die zich aansluiten bij de Riziv-conventie engageren zich om voor hun prestaties bepaalde vastgelegde tarieven aan te rekenen. In ruil voor hun aansluiting ontvangen ze een Riziv-toelage. Deze bijdrage moeten ze investeren in een voorzorgsplan Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende consultaties en behandelingen uit, kan de opvolging van sommige overeenkomsten niet binnen de afgesproken termijnen of regels plaats vinden en kunnen de procedures voor de indiening van aanvragen niet volledig worden gerespecteerd De bedragen die het RIZIV jaarlijks in het RIZIV contract van de geconventioneerde zorgverlener stort, zijn terug te vinden op de website van het RIZIV, onder de rubriek sociaal statuut van de genietende zorgverlener.De toelages voor werkingsjaar 2020 (aanvraag in 2021) variëren van €539,03 voor een zelfstandig thuisverpleegkundige tot €6287,7 voor een arts in opleiding Zowel artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten met een zelfstandig als met een bediendestatuut hebben in principe recht op deze RIZIV-toelage. Om van de RIZIV-toelage te genieten, moet u de honoraria van het akkoord (de conventie) met het RIZIV en de mutualiteiten respecteren. M.a.w. u moet geconventioneerd werken

Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19

Ledenvoordelen (4) Lid worden (4) Programma (1) Accreditering - Bijscholing (4) Betalingen (3) Medisch Afval (2) Conventie (6) RIZIV (17) FANC (1) Wachtdienst (1) Stagejaar (16) Verzekeringen (1) IT Hulp personeel in de THK Nomenclatuur (4) Administratie (20) Inschrijving -en annuleringsvoor waarden (2) Stagemeester (1) Adverteren en sponsoring (1) Secretariaat (2) Contact (2) Sabam en. Het RIZIV statuut voor logopedisten. Als logopedist heeft u - net als apothekers, kinesitherapeuten, artsen en tandartsen - sinds kort recht op het RIZIV Sociaal Statuut. Deze belangrijke wijziging is vanaf 2016 van toepassing op logopedisten en is een gevolg van de nieuwe conventie tussen logopedisten en de mutualiteiten o Binnen de 30 dagen na ontvangst RIZIV -nummer melden aan het RIZIV o Gedeeltelijk conventioneren is niet mogelijk voor een kine (>< arts, tandarts) Van afgestudeerde naar kinesitherapeut STAP 2: RIZIV-conventie Erelonen en ereloonsupplementenDe erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen en logopedisten aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dat verbintenistarief is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd 3 2-3 Wat is de RIZIV-toelage precies? Iedere geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut komt in aanmerking voor een jaarlijkse toelage van het RIZIV. De enige voorwaarde? U moet toetreden tot de conventie en de richtlijnen ervan naleven

Conventie tandartsen voor 2020 en 2021 - mijntipsenadvies

Als (zelfstandige) zorgverstrekker heb je recht op een RIZIV-toelage wanneer je werkt als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of verpleegkundige. In de praktijk betekent dit dat je de conventies of akkoorden over de vastgestelde honoraria volledig of gedeeltelijk aanvaardt Het IMA bestudeerde het volume van de ambulante activiteit volgens conventioneringsgraad bij artsen en tandartsen voor de periode 2002-2018, met als doel de financiële toegankelijkheid van zorg in België te bevorderen Continuïteit van de zorg door tandartsen: Zorgverleners met vragen over de RIZIV-maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis kunnen ze stellen via covid19@riziv-inami.fgov.be. Voor alle andere info gelinkt aan de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u Conventies. RIZIV. Talrijke tandartsen bij DENTAL CLINICS zijn geaccrediteerd. Dankzij deze verbintenis heeft de patiënt de garantie dat de zorgverleners zich regelmatig bijscholen. De RVV (rechthebbenden met verhoogde verzekeringstegenmoetkoming),.

Accreditering van de tandartsen en de COVID-19-crisis . De organisatie van de cursussen en peer-reviews is strikt afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad en voortaan door het overlegcomité worden opgelegd Het RIZIV laat je automatisch toetreden tot de conventie: een nationaal akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen, dat de wettelijke tarieven bepaalt. Tenzij je je toetreding weigert, kan je vervolgens ook als stagiair je RIZIV-bijdrage - een jaarlijkse premie - aan het RIZIV aanvragen

De toetreding wordt van kracht vanaf de datum waarop het RIZIV je toetredingsformulier ontvangt. Uitzondering: Voor jonge kinesitherapeuten die hun toetreding tot de conventie opsturen binnen de zes weken na hun inschrijving bij het RIZIV (binnen de zes weken na ontvangst van hun RIZIV-nummer), wordt de toetreding van kracht op de datum van hun inschrijving bij het RIZIV Tandartsen: tarieven 2021. De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent. Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer. Context. Ieder jaar ondergaan ongeveer 1500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel (autologe borstreconstructie). De regels voor de terugbetaling zijn vastgelegd in een model van overeenkomst tussen de ziekenhuizen die over een erkende coördinerende borstkliniek beschikken en in voorkomend geval hun satellietziekenhuis, de plastische chirurgen en het RIZIV Als 60% van de zorgverleners in België (en 50% per arrondissement) de conventie aanvaardt, is de zorg voldoende toegankelijk. Alle zorgverleners, erkend door het RIZIV, tellen mee in de officiële statistieken. Het IMA analyseerde de mate van conventionering van artsen en tandartsen (rekening houdend met hun feitelijke ambulante activiteiten) Iedere geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut komt in aanmerking voor een jaarlijkse toelage van het RIZIV. De enige voorwaarde? U moet toetreden tot de conventie en de richtlijnen ervan naleven. We leggen even uit wat dat in de praktijk betekent: Toetreden tot de conventie De conventie is een akkoord tussen medici en ziekenfondsen

 1. Met de tool op de website van het RIZIV zoek je een zorgverstrekker op, onder meer op basis van zijn/haar naam, gemeente of discipline: Houd je cursor boven het wieltje naast het RIZIV-nummer van je zorgverstrekker om te zien of je hij/zij geconventioneerd is. Tip: Voor een optimale werking van de tool kies je best de browsers Chrome of Firefox
 2. Geconventioneerde logopedisten : U hebt recht op een bedrag gaande van 1.200 euro tot 2.475 euro afhankelijk van het aantal R-prestaties of R-waarden dat u hebt bereikt. Sociale voordelen RIZIV: nu ook voor logopedisten en thuisverpleegkundigen Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers of kinesitherapeuten genieten al enkele jaren van een jaarlijkse RIZIV-toelage
 3. Er is een overzicht beschikbaar aan de aanmeld- en inschrijfbalie aan ingang 12 en ingang 50. Bij verschillende diensten hangt de conventiestatus van de artsen uit in de wachtkamer of aan het medisch secretariaat. Via de applicatie van het Riziv kunt u de conventiestatus van elke erkende zorgverlener opzoeken

MyRiziv - RIZI

Artsen en tandartsen krijgen begin 2021 toegang tot hun online dossier dat dan betrekking heeft op premiejaar 2020. Het papieren aanvraagformulier verdwijnt voor hen vanaf het premiejaar 2020. Omdat het Riziv voor artsen en tandartsen in 2019 de papieren aanvraagformulieren met betrekking tot 2019 verwerkt, geldt voor hen geen aanvraagprocedure in 2020 Het Verzekeringscomité besliste principieel de huidige cpap-conventie, die verlopen was op 1 november, te verlengen tot einde 2017 met een aantal wijzigingen. De cpap-conventie (tussen RIZIV en slaapcentra) regelt de tussenkomst van de ziekteverzekering in de kosten van de apneubehandeling met cpap

den zolang zij de RIZIV-conventie hebben onderte-kend, ongeacht hun activiteit (officina, ziekenhuis, industrie, administratie, ). Alle zelfstandige kinesitherapeuten en kinesithera-peuten bediendenolang zij bij de RIZIV-conventie z aangesloten zijn, ongeacht hun activiteit (kabinet, rusthuis, ziekenhuis, onderwijs, ) En ja, je kan de conventie tussen RIZIV en tandartsen verwerpen en je eigen tarieven vragen. Maar dat hangt ook van streek tot streek af, want hier kunnen ze dat niet verdragen en haken er veel patienten af. Waar ik werk, heeft de naam van een dure praktijk te zijn,. Dat doet het RIZIV in uw plaats, dankzij de RIZIV-toelage. Wat is de RIZIV-toelage precies? Iedere geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandig thuis-verpleegkundige komt in aanmerking voor een jaarlijkse toelage van het RIZIV. De enige voorwaarde? U moet toetreden tot de conventie en de richtlijnen ervan naleven.

Wat zijn geconventioneerde tandartsen? - Gezonde Mon

E-mail: dossierpharma@riziv-inami.fgov.be. Tel: +32 (0)2 739 74 79 (callcenter) Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u. Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u. Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep. Briefwisseling: RIZIV. Dienst voor geneeskundige verzorging. Afdeling orthopedisten E-mail van het RIZIV aan de slaapcentra, 20 maart 2020. Geachte mevrouw, Geachte heer, Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit. Dit kan ook een belangrijke impact hebben op de toepassing van de slaapapneu-overeenkomst die met uw ziekenhuis is gesloten

Het sociaal statuut van de arts - RIZI

uw beroep (arts, tandarts of apotheker-bioloog) de toegangsrechten die wij aan u hebben toegekend; Gedetailleerde info over elk van de aangeboden functies vindt u telkens geïntegreerd in de gekozen functie Arts & tandarts = akkoord Apotheker, kiné, logopedist & zelfstandig verpleegster = conventie 3 Mogelijkheden: 1) Volledig geconventioneerd 2) Gedeeltelijk geconventioneerd 3) Niet geconventioneerd Patiënt informeren RIZIV PREMIE* AG / Vivium AXA Amonis Curali Conventie en Sociaal Statuut dr. H. Van Dijck Definitie Orde der Geneesheren Verzekering van de Patiënt Conventie en Sociaal Statuut Supplementen Derdebetalersregeling Vragen Bijlagen Ereloon in het kader RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is het instituut dat de verplichte verzekering in België voor geneeskundige verzorging en uitkeringen organiseert, beheert en controleert. Het Pension Invest Plan - RIZIV is een tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis

U werkt ten minste 38 uur per week als geconventioneerde apotheker? Dan bedraagt uw RIZIVtoelage maximum 2.966,73 euro per jaar (bedrag 2018), hiermee bouwt u via het sociaal vapz aan een aanvullend pensioen.. U werkt tussen 28 en 38 uur met de conventie, dan zijn uw sociale voordelen gelijk aan 2.225,05 euro, tussen 19 en 28 uur is de toelage gelijk aan 1.483,37 euro tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten. Het RIZIV bepaalt jaarlijks het bedrag van de RIZIV-bijdrage in functie van de toepasselijke RIZIV-conventie en stort dit bedrag automatisch door aan de pensioeninstelling De algemeen tandartsen, preventie-tandarts en tandartsassistenten van Tandzorg Leuvensepoort staan elke werkdag klaar om je tandproblemen te verhelpen Benut optimaal je RIZIV toelage als arts dankzij Xerius. Als RIZIV geconventioneerde arts kan je elk jaar recht hebben op een toelage Sociaal Statuut. Gebruik dit geld om te bouwen aan je pensioen en je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Xerius maakt het jou gemakkelijk: wij begeleiden jou bij je aanvraag en geven je alle advies Honoraria van zorgverleners. (artsen en andere verstrekkers) Dit zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voorbeeld: Drie mogelijke honoraria zijn te onderscheiden: Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds

RIZIV - Zoeke

De voorwaarde is altijd of u voldoende hebt gewerkt conform wat omschreven is in de RIZIV-conventie. Wij maakten alvast een oplijsting per categorie aan welke voorwaarden er moet voldaan zijn, wat de aanvraag procedure is en over welke bedragen we spreken. Geconventioneerd arts; Geconventioneerd tandarts; Geconventioneerd apotheke teruggestuurd, betaalt het RIZIV het bedrag van de bijdrage 20XX (gepubliceerd in het BS) voor 15 januari van volgend jaar. Indien deze datum niet wordt nageleefd zijn nalatigheidsintresten verschuldigd • Bij ontstentenis van een correct ingevuld formulier KAN het RIZIV overgaan tot niet-betaling en ontvangt de (tand)arts geen bijdrag

Geconventioneerd / Gedeconventioneerd en supplementen

Nieuwe conventie tandartsen: procedure gestart

Waar plaats ik het best mijn RIZIV-toelage? - Pensioenmanage

 • Locker dressoir.
 • Mali leger.
 • Viola Equi ontsteking.
 • Increase upload size WordPress.
 • Kruidvat AquaZoo.
 • Worteltjes koken in bouillon.
 • Gehaktballen zonder paneermeel.
 • Erwin van den Hove.
 • Floracollege Sportklas.
 • Oud st Jan Brugge tentoonstelling.
 • Denorex Rx shampoo deutschland.
 • Alles wat U prijzen kan.
 • Veilig leren lezen groep 3.
 • USC Science Park.
 • Bellamystraat, amsterdam (funda).
 • Alfa Romeo Stelvio beoordeling.
 • Rassenleer betekenis.
 • Geschiedenis IJsland Wikikids.
 • AFAS Online demo.
 • Grondwet Artikel 2.
 • Helium ballon met naam.
 • Slaapbank JYSK.
 • Stema aanhanger duitsland.
 • Image meter.
 • D patroon.
 • Symptomen eindstadium nierfalen hond.
 • Kwantitatieve analyse aandelen.
 • Zoethout gezond.
 • Zoete kip wraps.
 • Best FPS gaming mouse 2020.
 • Schaatsbaan kerst lidl.
 • Bontmantel kopen.
 • Andijvie verspenen.
 • Betekenis onverhoopt.
 • Schoenen brede voeten forum.
 • Twijfel huwelijk Islam.
 • Minecraft REDSTONE POORT.
 • Vacatures Zeeland techniek.
 • Einde huwelijk symptomen.
 • Lokale krant Zierikzee.
 • Audi Brussel.