Home

Beroepsgeheim bij moord

Politie en justitie (beroepsgeheim) Geregeld, met name na incidenten waarbij onschuldige slachtoffers vallen, wordt een roep om versoepeling van het medisch beroepsgeheim gehoord. Deze geluiden kunnen afkomstig zijn van onder andere de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Onderzoeksraad voor de. Daarmee verbreek je ook je beroepsgeheim als je informatie deelt met de dienstdoende psychiater zonder dit eerst te overleggen, maar dat is geoorloofd als dit noodzakelijk is om iemands leven te redden. In het geval van een bekentenis van een moord, zal de psycholoog moeten beoordelen of er gevaar is voor herhaling Zaak Thijs H.: beroepsgeheim mag je niet schenden, ook niet na een dubbele moord

1 Aanleiding voor deze handreiking 3 2 De grondslag van het beroepsgeheim 5 3 Het beroepsgeheim is niet absoluut 7 3.1 Mogelijkheden om de zwijgplicht te doorbreken 8 3.2 Proportionaliteit en subsidiariteit bij doorbreken beroepsgeheim 12 3.3 Doorbreken beroepsgeheim niet strafbaar bij overmacht 1 Het beroepsgeheim, dat uitgaat van een zwijgplicht, vormt dus het kompas voor de huisarts, zeker in zijn hoedanigheid als behandelaar. Dit geldt ook bij patiënten die strafbare feiten hebben gepleegd of mogelijk gaan plegen. Op de zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen waarvan er in dit verband drie relevant zijn Informatie van de behandelend arts waarop beroepsgeheim rust, wordt bij een niet-natuurlijke dood via de gemeentelijk lijkschouwer doorgesluisd naar justitie. Dit is een inbreuk op het beroepsgeheim op grond van een wettelijk verplichting Niettemin bestaan er een aantal uitzonderingssituaties waarbinnen u het beroepsgeheim kan of soms zelfs moet doorbreken (zie het vorige punt). Alleen indien een van deze van toepassing is, kunt u dus overgaan tot het doorbreken van het beroepsgeheim zonder dat u artikel 485 van het Strafwetboek schendt. Terug Bij de dood van een minderjarige vindt standaard overleg met de gemeentelijk lijkschouwer plaats. Vanwege het beroepsgeheim van artsen is de uitwisseling van medische gegevens in verband met het vaststellen van de aard van het overlijden en/of het invullen van de B-verklaring aan beperkingen gebonden

Bijv als het klopt dat een psychiatrisch patiënt els borst heeft vermoord en zijn/haar psychiater is daarvan op de hoogte dan geldt naar mijn mening geen beroepsgeheim om herhaling te voorkomen en patiënt daarvoor te beschermen Bonden en nabestaanden: medisch beroepsgeheim eerder overboord. Artsen moeten bij vermoedens van misdrijven de politie sneller inseinen. Nu is het medisch beroepsgeheim vaak een te groot obstakel. Het laatste nieuws, weer, verkeer uit regio Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Kijk al onze programma's terug en download de app Voor hulpverleners die niet rechtstreeks bij de uitvoering van een behandelingsovereenkomst met een patiënt zijn betrokken, geldt het beroepsgeheim. Dat betekent dat een arts alleen informatie aan die hulpverleners mag verstrekken als er sprake is van een van de volgende doorbrekingsgronden

De centralist en de ambulancedienst beroepen zich op hun medisch beroepsgeheim. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte na berichtgeving door De Telegraaf Voor dit artikel gingen wij in de literatuur (te weten wettelijke regels, jurisprudentie,1-5 handboeken,6-11 en artikelen12-15) na wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van het medisch beroepsgeheim van de arts in het algemeen en van de eerstelijns forensisch arts in het bijzonder

Het beroepsgeheim van de psychiater heeft, volgens hem, het politieonderzoek en de waarheidsvinding ernstig belemmerd. Na 3 dagen te zijn vermist, werd Peters moeder in november 2007 dood gevonden in een ondiep slootje nabij een psychiatrische kliniek van de Parnassia Groep in Den Haag. Tinekes dood werd gezien als een ongeluk of zelfmoord Het beroepsgeheim is niet absoluut, erkent de federatie. Als het echt nodig is, kunnen artsen de politie of justitie inschakelen. Buijsen zegt dat het medisch beroepsgeheim ook geldt bij doodslag.

Schending van het geheim geldt zelfs als een misdrijf. Dus ook bloed op de kleding of een bekentenis van een moord is geen reden om het geheim te doorbreken Beroepsgeheim na overlijden. Plaats een reactie. Een nabestaande verwijt een arts een te late diagnose en verkeerde behandeling bij haar overleden partner. Om dat hard te maken, heeft ze echter een kopie van het medisch dossier nodig, maar de arts weigert haar die te verstrekken. Waarom beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad. (2019Z10630) 1. Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat er bij medewerkers van de Mondriaan-kliniek in Maastricht vermoedens bestonden dat een patiënt betrokken was bij een dubbele moord, maar dat hier geen melding van gedaan werd bij de politie? 1) 1 Ja. 2 constateren. Het medische beroepsgeheim is een groot goed, maar mag nooit een reden zijn om een moordonderzoek te moeten stoppen. De veiligheid van onze samenleving is in gevaar want deze verdachte loopt nog steeds vrij rond. Het medisch beroepsgeheim mag nooit zwaarder wegen dan het oplossen van een (moord)onderzoek Medisch beroepsgeheim. Na de moorden kwam er kritiek op de zorgverlening aan Thijs H. Zo berichtte het AD afgelopen november dat hij vlak voor de dubbele moord in Limburg tot tweemaal toe niet.

Politie en justitie (beroepsgeheim) KNM

Voor wie geldt het medisch beroepsgeheim? Art. 88 Wet BIG (art. 3,34 of 36a beroepen) hebben geheimhoudingsplicht Afgeleid medisch beroepsgeheim; (vb. doktersassistent). Omdat deze werkt voor een zorgverlener die het geheimhoudingstraject moet bewaken, geldt dit ook voor degene die voor diegene werkzaam zijn. Vb. bestuurders, bewakingspersoneel, schoonmakers, ICT-medewerkers hoorcollege medisch beroepsgeheim artsen beroepsgeheim: de eed van hippocrates afleggen na afstuderen overwegingen medisch beroepsgeheim maatschappelijk vs Regelmatig lees je nieuwsberichten waarin schending van het beroepsgeheim door zorgverleners een rol speelt. Een voorbeeld is de zoektocht naar de dader van de moord op Els Borst. Daarbij heeft een zorgverlener op een gegeven moment misdaadverslaggever Peter R. de Vries benaderd met informatie over een zorgvrager Thijs H. werd kort daarop gearresteerd en wordt ook verdacht van de moord op een vrouw bij Den Haag. Het is niet de eerste keer dat er vragen zijn over het medisch beroepsgeheim

Als iemand tegen een psycholoog zegt dat hij een moord

Beroepsgeheim. Want het komt vaker voor, zegt hij. Het gaat om het beroepsgeheim van de centralist. Na de dood van Megan zochten buren troost bij elkaar: Bekijk deze video op RTL XL Bij een niet-natuurlijke dood mag hij absoluut niemand, ook huisarts of familieleden niet, inlichtingen verschaffen. Ieder die informatie wenst, moet worden verwezen naar de officier van justitie. Bij een natuurlijke dood is de zaak gecompliceerder. In principe 'reikt het beroepsgeheim tot over het graf' Verschoningsrecht voor getuige met beroepsgeheim. Desalniettemin zijn sommige getuigen uit hoofde van hun ambt of beroep tot geheimhouding verplicht en kunnen zich van de algemene plicht om te getuigen verschonen. De ratio van de geheimhoudingsplicht van de arts is dat zieken niet weerhouden moeten worden geneeskundige hulp in te roepen.

Waarom jeugdpsychiater Peter Adriaenssens het, ondanks zijn beroepsgeheim, opneemt voor de vermoorde Eline. In een opmerkelijke open brief neemt kinderpsychiater Peter Adriaenssens het op voor. Beroepsgeheim na overlijden; hoe zit het ook alweer? Geplaatst op 17 maart 2016 19:48 door Eveline van Andel. Het medisch beroepsgeheim na overlijden is vaak onderwerp van procedures waarin nabestaanden een rechtmatig belang menen te hebben bij het inzien van medische gegevens van een overleden familielid 2. Met 'beroepsgeheim' doelen wij op de geheimhoudingsplicht die zorgprofessionals hebben uit hoofde van hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift, zoals artikel 88 Wet BIG. 3. Zie voor de Jeugdwet ook de uitwerking in de Nadere Memorie van Antwoord, dd 27 januari 2014 (kamerstuk 33684 nr. F). 4

psychiaters, jeugdhulpverleners, advocaten weet ik zo. Zij moeten in geval van wettelijke noodzaak alsnog hun beroepsgeheim laten vervallen (bijv bij een zwaar misdrijf, moord, mishandeling van kind enz.) pastors en dominees beroepen zich op hun zwijgrecht, een eed tegenover god. Die zullen vaak ook bij wettelijke noodzaak niets zeggen Het beroepsgeheim van de psycholoog werkt hetzelfde als het medisch beroepsgeheim van de arts. Er zijn een paar situaties waarin de psycholoog zijn geheimhoudingsplicht mag, moet of kan doorbreken. Tevens zijn er een aantal situaties waarin het ook voor de cliënt zelf handig is dat de psycholoog overlegt met derden, zoals andere hulpverleners of familieleden Het medisch beroepsgeheim zorgt na overlijden van een patiënt niet zelden voor lastige situaties tussen zorgaanbieders en de familie van de patiënt. In deze zaak vroegen de ouders van een door zelfdoding overleden (volwassen) dochter de (voormalig) behandelend ggz-instelling om het medisch dossier van hun dochter. De ouders twijfelden aan het handelen van de ggz-instelling, omdat de.

Zaak Thijs H.: beroepsgeheim mag je niet schenden, ook ..

Het medisch beroepsgeheim wordt vaak nog te streng nageleefd. Onder de huidige wetgeving mag het al onder bepaalde omstandigheden geschonden worden, bijvoorbeeld als dat nodig is om een moord op te lossen of om een moord te voorkomen of bij vermoeden van kindermishandeling Deense predikant verdacht van moord op echtgenote, beroept zich op beroepsgeheim Een 44-jarige predikant uit Frederiksund (Denemarken) wordt ervan verdacht zijn echtgenote te hebben vermoord. Deze. kúnnen zijn bij de dood van Mark en Maja. Het team is ervan overtuigd dat het patiëntendossier van Parnassia cruciale informatie bevat. Het grootste struikelblok in het onderzoek blijkt het medisch beroepsgeheim te zijn, waarop de directie en psychiaters van het medische centrum zich beroepen De 27-jarige H. wordt verdacht van de moord op drie wandelaars begin deze maand, in Den Haag en Heerlen. H. verbleef meermaals bij Mondriaan. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut

De 27-jarige H. wordt verdacht van de moord op drie wandelaars begin deze maand, in Den Haag en Heerlen. H. verbleef meermaals bij Mondriaan. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Als de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of derden kunnen medici het geheim doorbreken Beroepsgeheim bij bedreiging Opgefokte vriend terug bij maatschappelijk werk na dood vriendin Tijdschrift: Vakblad Sociaal Werk > Uitgave 3/2006 Auteur: Gertien Koster » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Belangrijke opmerkingen. Gertien Koster is.

Geen medisch beroepsgeheim bij fraude bijvoorbeeld als dat nodig is om een moord op te lossen of om een moord te voorkomen of bij vermoeden van kindermishandeling Bij het oordeel natuurlijke dood is de zaak voor de politie gewoonlijk afgedaan. Bij twijfel aan een natuurlijke dood of bij een niet-natuurlijke dood wordt de offi-cier van justitie bij de zaak betrokken. Er zijn aparte overlijdensverklaringen voor een natuurlijke dood en voor een niet-natuurlijke dood Geen medisch beroepsgeheim bij fraude . bijvoorbeeld als dat nodig is om een moord op te lossen of om een moord te voorkomen of bij vermoeden van kindermishandeling

Een tip kan mogelijk leiden tot een doorbraak in het onderzoek naar de dood van Els Borst. Een psychiatrische patiënt die in een ggz-instelling verblijft, zou betrokken zijn bij de moord op de. Het beroepsgeheim heeft voor de patiënt juist waarde doordat anderen niet zomaar voor een patient of arts gaan beslissen wat terwijl er duidelijk verband is met een onlangs gepleegde moord Het telefoongesprek tussen de verdachte van de moord op de 15-jarige Megan uit Breda en de meldkamer van de ambulancedienst wordt toch vrijgegeven. De centralist sprak uitgebreid met de 16-jarige. Als gevolg van de moord op de huisarts kwam er in mei vorig jaar een nieuwe wetsbepaling over het beroepsgeheim. Daardoor kan justitie informatie uitwisselen met huisartsen over mogelijk. Beroepsgeheim. Hij had voor de moorden gezegd dat hij naar de Brunssummerheide ging, waar de slachtoffers vielen, en zou daarna met bloed aan zijn kleren terug zijn gekomen. Maar door het zwaarwegende medisch beroepsgeheim voelde het personeel van de kliniek zich verplicht vooralsnog te zwijgen, verklaart een ingewijde

Met de onderzoekers is de minister van mening dat iemand die fraudeert met voorzieningen uit algemene middelen de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet hoort toe te komen. Onder de huidige wetgeving mogen artsen het medisch beroepsgeheim onder andere schenden bij moord, of bij een vermoeden van moord of bij een vermoeden van kindermishandeling De beklaagde heeft z'n beroepsgeheim op flagrante wijze geschonden. Psycholoog Johan M. (69) uit Damme is veroordeeld omdat hij twee attesten over vertrouwelijke gesprekken met kasteelheer. En o ja, de titel Onregelmatigheden bij moord op patiënte Peter Adriaenssens lijkt te impliceren dat hij wat met die moord te maken had. :-) Hou het maar op een schending van het beroepsgeheim of zo. De moord is niet het punt, maar de situatie waarin de fout is gebeurd. Hopelijk lukt het daarmee beter

Advocaat verdachte van moord op Derk Wiersum legt

BRUGGE 07/09 - In de marge van de zaak van de kasteelmoord is maandagochtend voor de Brugse correctionele rechtbank het proces tegen een psycholoog uit Damme ingeleid. Johan M. (69) zou als psycholoog van Stijn Saelens zijn beroepsgeheim geschonden hebben, maar ontkent dat het slachtoffer van de kasteelmoord een patiënt van hem was Medewerkers van een ggz-kliniek in Maastricht hadden eerder deze maand al snel het vermoeden dat Thijs H. betrokken was bij de dood van twee wandelaars op de Brunsummerheide, schreef het AD zaterdag na de dood het medisch beroepsgeheim blijft bestaan. In deze zaak ging het om een verbod op publicatie van een boek over de medische behandeling van de Franse president Mitter- rand. Hij had voor de moorden gezegd dat hij naar de Brunssummerheide ging, waar de slachtoffers vielen, en zou daarna met bloed aan zijn kleren terug zijn gekomen. Beroepsgeheim Door het zwaarwegende medisch beroepsgeheim voelde het personeel van de kliniek zich verplicht vooralsnog te zwijgen, verklaart een ingewijde Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar maakte haar ex-vriendje (16) een eind aan het leven van de 15-jarige Megan uit Breda. Hij belde zelf 112. Maandag staat hij voor de vierde keer voor de.

 1. Zaak Thijs H: schenden van beroepsgeheim mag niet, ook niet na een dubbele moord Het strikte medisch beroepsgeheim stond dat in de weg, weten bronnen. 'Maar je moet hem motiveren om te praten, zichzelf aan te geven'
 2. Beroepsgeheim na overlijden Reikt het medisch beroepsgeheim dan 'over het graf heen'? Het antwoord op deze vraag is een volmondig 'ja'. Ook na het overlijden is de hoofdregel dat geheimhouding en privacy van de patiënt moet worden gerespecteerd. Dit betekent dat nabestaanden in beginsel geen recht hebben op inzage in het dossier van.
 3. contact met politie en/of justitie. De handreiking gaat in op 'de regels' van het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie (voor algemene informatie over het beroepsgeheim zie Hoe ga je om met het beroepsgeheim?). Wat voor een gewone burger geldt in het contact met politie en/of justitie, geldt niet zonder meer voor jou
 4. Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord

Een patiënt die strafbare feiten pleegt Huisarts

 1. De dood van een vrouw wordt niet onderzocht door de politie, omdat er geen inzage wordt gegeven in medische dossiers van Parnassia. Nabestaanden willen dat h..
 2. Het medisch beroepsgeheim mag worden gebroken om uitkeringsfraude te bestrijden. UWV-verzekeringsartsen moeten het vermoeden van fraude kunnen melden zonder het risico te lopen hiervoor voor de.
 3. NPO Radio

Een inbreuk op het beroepsgeheim medischcontac

3. Zichzelf verdedigen Beroepsgeheim doorbreken voor eigen verdediging. 4. Onweerstaanbare dwang Iemand heeft het recht om te spreken onder 'onweerstaanbare dwang' Wanneer je niet anders kan dan het te vertellen (vb: pistool tegen je hoofd) Vb: Vrouw slaat man dood omdat z Thijs is verdachte van 3 moorden in Brunssum en Den Haag #3. Index » nieuws & achtergronden. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue. Zaak Thijs H.: wanneer beroepsgeheim doorbreken? 28-05-2019. beroepsgeheim; De zaak Thijs H. grijpt ook zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord

Hoe bepaalt u of u in uw situatie het beroepsgeheim kunt

 1. Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma's die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma's rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht doo
 2. Kamervragen over Het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij verdenking van een misdaad gesteld op 28 mei 2019 door Joba van den Berg-Jansen, Madeleine van Toorenburg. Beantwoord op 14 juni 2019
 3. uten van haar leven precies heeft afgespeeld ontbreekt: de 19
 4. Juist in de psychiatrie, zoals bij Thijs H., is de afweging complex voor artsen. Patiënten kunnen serieuze maar tegenstrijdige signalen afgeven, voortkomend uit hun ziektebeeld. Psychiater Ton Dhondt, bestuurslid van GGZ Nederland: Het beroepsgeheim breek je niet zomaar en vaak niet alleen. Want het is nogal wat
 5. Voor de pedagoog geldt het beroepsgeheim. Toch kan een pedagoog soms overwegen toch aangifte te doen. Wanneer is een aangifte wél verplicht? Een verplichting tot het doen van aangifte geldt alleen: bij levensdelicten zoals moord en doodslag; voor misdrijven die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de staat; voor verkrachtin
 6. g 2. Wettelijk verplicht 3. Rechtstreeks betrokken 4. Vervanger of waarnemer 5. Wettelijk vertegenwoordiger of een moord te plegen op een aanwijsbaar persoon, of een bepaald kind te ontvoeren en de zorgprofessional kan di

medische beroepsgeheim verbreken door te over deze dreiging te praten met een andere partij die de dreigende schade kan voorkomen of beperken. Als er sprake is van een belang van een ander dat zwaarder weegt dan uw belang bij het bewaren van het beroepsgeheim. Als het voor de uitvoering van de rechterlijke machtigin Een rechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad en een officier van justitie van het rechtsgebied Zwolle worden vervolgd op verdenking van schending van hun beroepsgeheim Het beroepsgeheim houdt niet op als iemand is overleden. Een patiënt moet voor zijn dood hebben aangegeven dat nabestaanden het dossier mogen inzien na zijn dood. Heeft hij dat niet gedaan, dan mag het niet. Invoering van het elektronisch patiëntendossier en geheimhoudin Tot voor kort was het een onomstreden feit dat psychotherapeuten gebonden waren aan hun beroepsgeheim en dat zij er - net zoals advocaten - niet over piekerden de rechten van hun cliënten te schenden. Psychiaters en advocaten waren de enigen aan wie een misdaad kon worden gemeld zonder angst voor juridische gevolgen

Twijfel over natuurlijke dood na lijkschouw: wat vertelt u

 1. Psycholoog van dokter André Gyselbrecht riskeert celstraf voor schending beroepsgeheim in kasteelmoord: Hij toonde geen greintje empathie tegenover ouders die hun kind verloren zij
 2. Artikel over rol van de dokter bij de dood. Onderwerpen die aan bod komen zijn lijkschouwing, obductie, postmortale orgaan- en weefseldonatie, lijkbezorging, dossierplicht en beroepsgeheim na de dood en de arts als erfgenaam
 3. Publiek belang om zuinig te zijn op beroepsgeheim. Gepubliceerd: 29-05-2019. De zaak Thijs H. grijpt ook zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord
 4. Het komt geregeld voor dat nabestaanden van een overleden patiënt inzage vragen in het medisch dossier. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de nabestaanden aan de hand van het dossier willen (laten) vaststellen of sprake is van een medische fout van de hulpverlener, maar ook kan het zijn dat de nabestaanden - met het oog op een eventuele uitkering uit een levensverzekering - informatie nodig.

Moeder Rik van de Rakt: medisch beroepsgeheim is heel erg, óók voor degene die ziek is. HEESCH - Er gingen overal alarmbellen af, maar er was geen volledig dossier, geen diagnose, en door het. Bij wet is geregeld dat er 4 situaties zijn waarbij het beroepsgeheim verbroken mag worden. Welke 4 situaties dit zijn lees je later in dit artikel, eerst meer over de geheimhoudingsplicht. Handig om te weten: Iedere psycholoog geregistreerd moet staan in het big-register , op die manier weet je als cliënt dat je met een professional te maken hebt Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars-20 maart '19 Verdachten van ernstige misdrijven, zoals een moord of verkrachting, en bij wie een psychiatrische stoornis wordt vermoed kunnen psychiatrisch worden geobserveerd en onderzocht Reden: het medisch beroepsgeheim staat dit niet toe. Marleen Barth Dat medisch beroepsgeheim dat is heel zwaar, dat wordt heel stevig bewaakt en dat gaat met iemand mee na zijn dood. Argos Toch is niet iedereen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg daar even tevreden mee. Roel Verheu Op basis van artikel 7:457 BW moeten artsen hun beroepsgeheim ook na de dood van een patiënt in acht te nemen. Nabestaanden, waaronder dus erfgenamen, hebben in beginsel geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene. Zij kunnen dit medisch dossier dus niet zomaar opvragen bij een arts

Video: Wanneer mag je het beroepsgeheim doorbreken? - Zorg+Welzij

Op grond van conflict van plichten kan het beroepsgeheim worden doorbroken. Let op: Is er geen verschoningsgerechtigde in de instelling dan is men verplicht om aangifte te doen bij tegen het leven gerichte misdrijven zoals moord en doodslag en voor verkrachting en ontvoering, misdrijven tegen de veiligheid van de staat en bepaalde misdrijven. Politieonderzoek Els Borst mogelijk complex door beroepsgeheim. Het politieonderzoek in de zaak van Els Borst richt zich volgens een bericht in het AD op zorginstellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Bilthoven. Deze stap is mede ingegeven door het feit dat Els Borst enkele dagen voor haar dood thuis werd bezocht door een man Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. In eerste instantie beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma's die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma's rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en.

Bonden en nabestaanden: medisch beroepsgeheim eerder

 1. Beroepsgeheim houdt niet op bij het overlijden. Als een patiënt niet vóór zijn dood duidelijk heeft aangeven dat zijn naasten zijn dossier mogen inzien, zal een dokter er dus vanuit gaan dat hij dat niet wilde. 10. Welke gevolgen heeft de invoering van het elektronische patiëntendossier (EPD) voor het beroepsgeheim? Geen
 2. Ten overvloede zij er op gewezen dat de in bovenbedoelde zin beperkte reikwijdte van het wetsvoorstel het algemene uitgangspunt dat het medisch beroepsgeheim ook na de dood werkt onverlet laat
 3. Als garantie voor het beroepsgeheim gebeurt een huiszoeking bij een beoefenaar van een vrij beroep in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van diens tuchtrechtelijke overheid.[19] Deze vertegenwoordiger moet erover waken dat het onderzoek en de eventuele inbeslagname geen betrekking heeft op stukken die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim
 4. Hij had voor de moorden gezegd dat hij naar de Brunssummerheide ging, waar de slachtoffers vielen, en zou daarna met bloed aan zijn kleren terug zijn gekomen. Maar door het zwaarwegende medisch beroepsgeheim voelde het personeel van de kliniek zich verplicht vooralsnog te zwijgen, verklaart een ingewijde
 5. Van cruciaal belang. Voor wettig en overtuigend bewijs ontbreekt soms nog een stuk. En dat kan dan net in de medische dossiers liggen. Hiermee kan veel leed worden voorkomen. Dat zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Alleen al om die reden is de bond er voorstander van dat inzage makkelijker wordt
 6. 4.2 Het gedeeld beroepsgeheim: informatie delen met andere hulpverleners, buiten het eigen team. Het gaat om personen die allen gebonden zijn door het beroepsgeheim, betrokken op dezelfde cliënt met eenzelfde finaliteit. Enkel noodzakelijke informatie kan gedeeld worden, in het belang van de cliënt

Omroep Wes

Een patiënt brengt de arts op de hoogte van zijn voornemen om een moord te plegen op een aanwijsbaar persoon of een bepaald kind te ontvoeren. Als de arts door een melding aan politie (mogelijk) kan voorkomen dat er slachtoffers vallen, mag hij zijn beroepsgeheim schenden Het medisch beroepsgeheim weegt zo zwaar dat er maar een paar uitzonderingen gelden op die regel. Zelfs tegenover het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van een fraudeonderzoek kan een arts niet zomaar inzage geven in medische dossiers onder zijn hoede, zonder het risico te lopen zelf voor de tuchtrechter te eindigen Dit als antwoord op vragen naar het politieonderzoek bij Parnassia, de psychiatrische instelling waar een patiënt werd verdacht van een viervoudige moord. Over het al dan niet doorbreken van het beroepsgeheim worden geen algemene afspraken gemaakt, omdat de betrokken behandelaar daarover steeds per concreet geval een afweging maakt, aldus Hirsch Ballin in zijn brief naar de Kamer Dit beroepsgeheim geldt ook na de dood van de patiënt. Op de plicht tot geheimhouding zijn echter uitzonderingen mogelijk. Op 1 januari 2020 is art. 7:458a BW in werking getreden. Dit artikel luidt, voor zover hier van belang

Medisch dossier (beroepsgeheim) KNM

Beroepsgeheim na de dood Het beroepsgeheim reikt over het graf heen. Na de dood van de patiënt mag de arts het geheim alleen schenden : 1. als hij mag veronderstellen dat de overledene, als hij nog in leven was geweest, daarvoor toestemming zou hebben gegeven ( veronderstelde toestemming ) of 2. als er na belangenafweging - zwaarwegende argumenten zijn voor schending van het geheim Medisch Beroepsgeheim. Bij beroepsgeheim gaat het om de bescherming van gegevens verkregen door de behandelrelatie tussen patiënt en arts, zoals in het kader van in preventieve activiteiten, medische beoordelingen, keuringen en wetenschappelijk onderzoek, gezinsvervangende tehuizen e.d.. Het beroepsgeheim heeft civiele-, tucht-, straf- en. De ggz-kliniek in Limburg waar drievoudig moordverdachte Thijs H. zich na de moorden meldde, heeft in eerste instantie geen alarm geslagen vanwege het medisch beroepsgeheim. Pas toen H. het brandalarm activeerde en ervandoor ging, waarschuwde de kliniek de politie. Dat schrijft het AD op basis van bronnen. Thijs H. meldde zich twee dagen na de moord op een vrouw in de Scheveningse Bosjes op de.

Nieuwe advocaat voor verdachte in moordzaak Wiersum | NOSThuisverpleegster: 'Seksualiteit is een groot probleem bijcrispina: Versoepeling van het beroepsgeheim, instrumentPeter de Vries over schuilplaats ‘moordverdachte’ ElsVoetbaltrainer moordenaar Hengelo; Els Borst: ‘GeenBelgië - Knack