Home

Verering van het Heilig Hart

Het Hart Van Weesp, Weesp - No Reservation Cost

De verering van het Heilig Hart komt sterk op in Frankrijk in de achttiende eeuw, zowel bij de adel (inclusief de Franse koning), als bij het gewone volk. Als echter in 1789 de Franse revolutie uitbreekt (die ook tegen kerk en godsdienst gericht is), krijgt de Heilig Hartdevotie ook een politieke kleur De verering van het Heilig Hart van Jezus viert hoogtij in de late negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw, zoals blijkt uit de talrijke Heilig-Hartbeelden die ook tegenwoordig nog in katholieke streken te vinden zijn. Ook in veel katholieke gezinnen was voor huisdevotie een Heilig-Hartbeeld aanwezig, meestal van gips * HEILIG HART-VERERING Show sub menu - Heilig Hartliederen * BELEIDSPLAN EN WITBOEK; DOCUMENTEN PAROCHIE; PERSONEN-CONTACTEN; WERKGROEPEN-ACTIVITEITEN; ZANGKOREN; Geschiedenis Show sub menu * CHRONOLOGISCH Show sub menu - bloei en zorgen 1945-1966 - de oorlogstijd 1940-1945 - de steenen kerk 1918-1927 - elan uit nood 2002-heden - het ontstaan 1916-191

Heilig Hartverering - Wikipedi

Aan het einde van de 19 e en aan het begin van de 20 e eeuw kreeg de verering van het Heilig Hart nieuwe impulsen. Niet alleen door hernieuwde belangstelling van verschillende pausen maar ook door de katholieke sociale leer. Het Heilig Hart zou de sociale actie in het teken van naastenliefde moeten stimuleren Afbeeldingen van de vereniging van God en mens in het gebed tonen soms expliciet de uitwisseling van de harten. Zo kon het hart van Jezus, ja het heilig hart van Jezus, tot voorwerp van devotie worden. Je kon je ertoe richten, je kon ernaar verlangen, je kon ermee verenigd worden

Aan het einde van de 19 e en begin van de 20 e eeuw kreeg de Heilig Hart verering nieuwe impulsen. Niet alleen door hernieuwde belangstelling van verschillende pausen maar ook door de katholieke sociale leer. Het Heilig Hart zou de sociale actie in het teken van naastenliefde moeten stimuleren De Heilig Hart verering is ontstaan in het midden van de 17 de eeuw in Frankrijk. Men kwam tot inzicht dat God een liefhebbende Vader is die openstaat voor de noden van gewone mensen. Tot dan toe werd God enkel als bestraffende en veroordelend gezien Margaretha-Maria Alacoque (Frankrijk, 1647 - 1690) ontving op 16 juni 1675 een visioen, waarin haar verklaard werd dat voortaan op vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus zou dienen te worden ingesteld. De Heilig Hart-verering werd in 1856 door paus Pius IX officieel goedgekeurd Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus (15 mei 1956), over de verering van het Heilig Hart van Jezus; 20 okt. 1939 - Encycliek Paus Pius XII - Encycliek Summi Pontificatus Over de eenheid van de menselijke maatschappij (20 oktober 1939), waarin de Paus zijn pontificaat onder de bescherming van het Heilig Hart stelt; Paus Pius X

De verering van het Heilig Hart - De website van hartopweg

- De verering van O.L. Vrouw van het H. Hart vond plaats in de kerk van de parochie St. Antonius Abt te Loo bij Duiven. Deze kerk werd gebouwd op de plaats van de kapel aan de Loostraat die tot 1873 als parochiekerk fungeerde en toen werd afgebroken Op 15 mei 1956 publiceerde Paus Pius XII de encycliek over de Verering van en devotie tot het Heilig Hart ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de beslissing van Pius IX om de Mis van het Heilig Hart, die tot dan toe was voorbehouden aan bepaalde bisdommen en religieuze families, uit te breiden tot de universele Kerk

Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690), wonende in een klooster te Paray-le-Monial in Frankrijk. Hierdoor werd d Vereniging van uw hart met het Heilig Hart van Jezus: draag het onvoorwaardelijk aan Hem op, om vastbesloten met de hulp van zijn genade zorgvuldig de zonden te vermijden. Heilig het feest van het Goddelijk Hart door een H. Communie van dankbaarheid en eerherstel aan het allerheiligst Hart van Jezus

Heilig Hart De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug tot de Middeleeuwen en is een afgeleide van de verering van het Heilig Hart van Jezus. In de moderne tijd kwam ze tot bloei na de Mariaverschijning aan de heilige Catharina Labouré in Parijs in 1830 en na de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in. De viering van de verering van het H. Hart was in onze kerk al zeven jaar voor de stichting van het altaar door de Redemptoristen ingevoerd bij het tweede eeuwfeest van de verschijning van Christus aan H. Margaretha- Maria Alacoque. Het H. Hart beeld werd daartoe in de Alphonsuskapel geplaatst, die versierd werd met rood fluweel Want de Congregatie der Heilige Riten heeft niet zozeer terwille van de een of andere private openbaring Gods, maar om gehoor te geven aan de verlangens der gelovigen door een decreet van de 25e januari 1765, dat door Onze voorganger Clemens de XIIe op 6 februari van het zelfde jaar werd goedgekeurd, aan de bisschoppen van Polen en aan de Romeinse aartsbroederschap van het Allerheiligst Hart.

Heilig Hartkerk

Sinds de vroege middeleeuwen vereert men binnen de katholieke godsdienst het Heilig Hart van Christus als symbool voor de liefde en barmhartigheid van Christus. De verering wordt populair na de verschijningen van Jezus aan de heilige Margareta Maria Alacoque in de tweede helft van de 17de eeuw, in het zuiden van Bourgondië Johannes verhaalt van Jezus' zijde, die door een lans doorboord werd. De oudste uitdrukkingen van de Heilig Hart devotie zijn te vinden in de teksten van St. Augustinus van Hippo. Vandaar wordt deze heilige in de iconografie vaak afgebeeld met een brandend en doorboord Hart in de hand

Heilig-Hart-verering Religie kennis Wiki Fando

Het Heilig Hart van Jezus, voorwerp van verering - De

 1. Heilig Hart van Jezuse. Plaats in de kerk: als binnenraam in het entreeportaal Atelier F. Nicolas en Zonen, ontwerper : C.J. Stahl, 1915 Schenkers : kinderen Janssen-Lamoes Het verhaal. De verering van het Heilig Hart van Jezus viert hoogtij in de late negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw, zoals blijkt uit de talrijke Heilig-Hartbeelden die ook tegenwoordig nog in katholieke.
 2. De devotie tot het Heilig of Allerheiligst Hart van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit, zoals deze in de Rooms-katholieke Kerk vorm krijgt. De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus' Hart.Een passage uit het Evangelie volgens Johannes, waar Jezus' zijde door een lans doorboord werd, waaruit bloed.
 3. Book at Het Hart van Weesp, Weesp. No reservation costs. Great rates
 4. De verering van het Heilig Hart van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit. Het hart staat voor de persoon van Jezus' lijden en dood, terwijl de vlam die wordt afgebeeld staat voor de liefde en barmhartigheid. Tussen 1673 en 1675 had Margaretha-Maria Alacoque verschillende visioenen over het Heilig Hart
 5. Son en Breugel - De verering van het Heilig Hart van Jezus in de Katholieke Kerk is terug te voeren op een visioen dat de non Margareta-Maria Alacoque op 6 juni 1657 kreeg in Paray-le-Monial in Frankrijk.. In het visoen werd haar verklaard dat voortaan op vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus zou dienen te worden ingesteld
 6. Heilig Hart van Jezus Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial. Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend

glas-in-loodraam over de Heilig Hart-verering in de

* HEILIG HART-VERERING - Heilig Hartker

 1. De verering van het Heilig Hart van Jezus dateert al uit de Middeleeuwen en kreeg een extra impuls door diverse verschijningen in Frankijk in de 17e eeuw. In de 19e eeuw verspreidde de devotie zich over de hele wereld. In 1854 werd de derde vrijdag na Pinksteren verheven tot hoogfeest van het Heilig Hart
 2. In het linkerraam staat een afbeelding van Jezus met zijn meest geliefde leerling Johannes; daaronder de verering van het Heilig Hart van Jezus door de heilige Margaretha Maria Alacoque. In het rechterraam is de ongelovige Thomas uitgebeeld; Thomas strekt zijn hand uit naar de zijde van Jezus, die tot hem spreekt: Wees niet meer ongelovig, maar gelovig
 3. De verering van het Heilig Hart. Aan de verering van Jezus´ Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. Aan deze devotie is heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren gewijd. In 2009 wordt op v rijdag 19 juni in de RK-kerk het Heilig Hartfeest gevierd
 4. De Heilig Hartkerk in Oss, ook wel bekend als Bloemskerk, is een rooms-katholieke kerk gelegen aan de Kromstraat. De kerk werd gebouwd in 1921 en is gewijd aan de verering van het Heilig hart van Jezus.Het is een in laat neogotische stijl gebouwde kerk, welke ontworpen is door de Bossche architect W.Th. van Aalst.Het grondpatroon is een kruiskerk

Ook hield hij zich bezig met de opheffing van kloosters, promotie van kerkdiensten in het Engels en beëindiging van. de verering van heiligen en afbeeldingen in kerken. Hij wilde dat het anglicanisme 'een religie van het hart' werd. Het methodisme is dus nog steeds anglicaans, maar met haar eigen kerken en netwerken Wat betreft hun contemplatieve leven legden zij zich toe op de verering van het Heilig Hart en de eeuwigdurende aanbidding van het Heilig Sacrament. In hun actieve leven gaven zij godsdienstonderricht en deden aan allerlei vormen van apostolaat. Ze leefden volgens de regel van Sint Ignatius van Loyola († 1556; feest 31 juli) De devotie tot het Heilig van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit, zoals deze in de Rooms-Katholieke Kerk vorm krijgt. De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus' Hart. Een passage uit het Evangelie volgens Johannes, waar Jezus' zijde door een lans. Juni is de maand waarin de verering het Heilig Hart van Jezus centraal staat. Aan het kruis opende de Heer zijn hart voor ons, het werd doorboord door een speer, om ons het leven te geven. Op zondag 13 juni vieren we het patroonsfeest van de kerk toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus in De Zilk. Vanwege de maatregelen kunnen we het niet.

Heilig Hart Kerkne

Het H.Hart van Jezus is een teken van Zijn Liefde en Barmhartigheid voor ons, maar evenzeer voor al het lijden dat Hij hiervoor heeft moeten ondergaan aan het Kruis. Een passage uit het Evangelie geeft dit aan: Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit en water. (Joh. 19, 34) Aan het begin van de 20e eeuw was er een zeer sterke verering voor het H. Hart. In die tijd zijn er in Limburg tientallen H. Hartbeelden in steden en dorpen geplaatst. Lees verder >>> Zaterdag 12 juni: Onbevlekt Hart van Maria. Daags na het feest van het H. Hart van Jezus wordt de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria gehouden Het mysterie van uw H. Hart wordt op gelijke wijze door het ene en het andere wonder, door het ene en het andere mysterie uitgedrukt. Mocht tot vreugde zijn van deze jonge mensen en terzelfdertijd tot stichting van hun ouders, een teken, een aanmoediging voor onze kloostergemeenschap in de onzekerheden, het verraad en de minachting van onze strijd Preek op 27-06-2014, hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, pastoor Frank Domen openingswoord. Beste mensen, wij vieren het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Wij kennen allemaal wel die uitspraak van Jezus in het evangelie: Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Wij mogen met al onze problemen bij Hem komen De verering van het H. Hart kreeg vorm middels broederschappen van vereerders en (propaganda)bladen. In 1870 telde die beweging al meer dan 250.000 leden. Ook populair (en belangrijk) was het zogenaamd 'Klein Liefdewerk', een fonds waar men jaarlijks vijf cent in kon/mocht storten, om de verering van het heilig Hart in de katholieke wereld te promoten

VANDAAG HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS. De verering van het Heilig Hart. Al vanaf de oude kerkvaders in de vroegste Middeleeuwen was het Heilig Hart van Jezus een belangrijk symbool voor verering en aanbidding van Christus. Jezus zelf noemde volgens het evangelie van Johannes zijn Hart een 'bron van levend water' Heilig Hart [bewerken | brontekst bewerken] Margaretha-Maria Alacoque staat met haar mystieke beleving in een lange traditie, welke teruggaat tot in de 13e eeuw (zie Heilig-Hart-verering). Pas in 1765 werd de eerste liturgische viering ter ere van het H. Hart toegestaan. De Heilig Hart-verering werd in 1856 door Pius IX officiee Heilig Hart. in de rooms-katholieke vroomheid het hart van Jezus als symbool van zijn liefde, waarbij het hart gezien wordt als zetel van genegenheid. De middeleeuwse mystiek steunde hiervoor o.a. op Joh. 19,34. In de 17e eeuw ijverden →Johannes Eudes en →Margareta Maria Alacoque voor de verering van het Heilig Hart en werd er de idee van. De feestdag van het H. Hart is, volgens het verlangen van Jezus zelf, uitgedrukt bij zijn verschijningen aan de H. Margareta-Maria Alacoque (1675) vastgesteld op de eerste vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag. Hij is als het besluit en de voltrekking van het feest van het H. Sacrament

Eeuwige Vader, ik offer U op: het heilig Lichaam en het kostbaar Bloed, de Ziel en de Godheid, de vijf heilige Wonden, de diepe Schouderwonde, het bitter Lijden en Sterven, het heilig Aanschijn en het heilig Hart vol barmhartige Liefde van Uw welbeminde Zoon onze Heer Jezus Christus, en het Onbevlekt Hart van onze heilige Moeder Maria, tot vergeving van al mijn zonden en die van de gehele. VRIJDAG 15 APRIL 2022 - 15:00 : Goede Vrijdag - 10 uur: Verering van het Heilig Bloed (tot 14.30 uur) - 15 uur: Dienst van Goede Vrijdag in de bovenbasiliek opgeluisterd door het Vocaal Ensemble Sanguis Christi - 16.30 uur: Verering van het Heilig Bloed (tot 17.30 uur) ZATERDAG 16 APRIL 2022 : Stille Zaterdag Biechtgelegenheid (uren nog te bepalen Heilig Hart van Jezus Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial Vrijdag 11 juni: Feest van het Heilig Hart Van oudsher is de maand juni toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Op de derde vrijdag na Pinksteren vieren we ieder jaar het feest van het H. Hart van Jezus. Zoals mei de 'Mariamaand' wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus juni ook wel 'maan De verering van het Heilige Hart nam een belangrijke plaats in bij het zoeken naar nieuwe sociale structuren met een christelijke inslag. Het gaat daarbij immers ook over liefde tot de naaste. Als zichtbaar teken daarvan werden in de openbare ruimte Heilig Hartbeelden opgericht. Voor het eerst wordt stilgestaan bij de ruim 100 monumenten die.

Ignis webmagazine Heilig Hart van Jezus, waar komt die

De verering van O.L. Vrouw van het H. Hart in Sittard ontstond in 1866 in het Klooster van de Zusters Ursulinen. Na een miraculeuze genezing nam de devotie een hoge vlucht.<p></p><br/>De Ursulinen stimuleerden de verering, daarbij gesteund door de kerkelijke overheid 12 juni 2015: Feest van het Heilig Hart van Jezus, Patroonsfeest voor de H. Hart van Jezus parochie te Nieuwenhagerheide Afgelopen vrijdag avond Heidelicht jongerenbijeenkomst gehad met jeugdkoor en dit keer met de hulpbisschop Everard De Jong. Vanaf de middag was de hulpbisschop betrokken bij de jongeren tot in de avond met de oudere jeugd

» Het feest van het H

 1. Heilig Hart, missionarissen van het (MSC), een rooms-katholieke congregatie, in 1854 in Issoudun (Frankrijk) gesticht door de priester J.Chevalier (*1824, tl907). Toen de congregatie in 1880 uit Frankrijk werd verdreven, vond zij een onderkomen in Nederland
 2. Het heeft een prachtig patina, en is ondanks de ouderdom in goede staat. Getekend Zonnewende en binnenin label J. Van Vlijmen - Kunstatelier Amsterdam Reeds in de 13de eeuw was er sprake van Heilig Hart-verering, met vermoedelijke oorsprong in het Johannes-evangelie, waar een lans de zijde van de gekruisigde Christus doorboort
 3. Kapel Heilig Hart. Bergendriesstraat 2 (Lokeren) Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan
 4. O heilig Huisgezin van Nazareth wat is Uw voorbeeld mij lief. Deze week zal ik alles doen waarmee ik mijn hemelse Moeder kan verblijden. O mijn ziel, wees indachtig op de gratie welke u geschonken wordt door Maria. Nooit zal ik de genaden schatten. Die het Hart van Maria bevatten. 57. De H.Jozef was het hoofd van het heilig huisgezin
 5. De Maria-afbeelding is een onderdeel van ons katholiek beeldend erfgoed. Hoe ben je op dat heilig hart' gekomen? «Op het vlak van religie is de slinger zeer hard doorgeslagen naar het wegduwen.

Over ons - Basiliek O

Viering H

Heilig Hart verering - De Kloosterho

Mooi vormgegeven antiek beeld van Jezus die het Heilig Hart toont, dat symbool staat voor zijn leven en lijden. Let ook op de stigmata op Jezus' handen, en op zijn doordringende blik. Ondanks de ouderdom is het beeld in goede staat. Reeds in de 13de eeuw was er sprake van de Heilig Hart-verering. Deze zou zijn oorsprong vinden in de passage in het Johannes-evangelie, waarin de zijde van de. Heilig-Hartkliniek De eerste gebouwen van de campus stonden er reeds in 1840 en waren toen in Eeklo bekend als 'Het Gesticht' of het 'Liefdadigheidswerkhuis'. De praktische leiding was in handen van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo . Pas in 1916, toen de verering van het Heilig Hart i Het offer; tijdschrift van het Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel, bewerkt in de Abdij van Berne, jrg 15, 1960, no 3, 1960 van 1960-06 (pag. 5) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Controleer 'Heilig-Hart-verering' vertalingen naar het Frans. Kijk door voorbeelden van Heilig-Hart-verering vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica H. Hart van Jezus, in naam van onze Koning, Albert de Overwinnaar, en van het Koninklijk Huis, in naam van het Belgisch Vaderland en zijn openbare besturen, in naam van zijn Vlaamse en Waalse bevolking, die door haar eeuwenoude gewoonten, door haar gezamenlijk strijden en lijden zo nauw verbonden stond tegenover de gemeenschappelijke vijand; in naam van zijn soldaten, de redders van zijn. Teresa Margaret van het Heilig Hart, OCD (15 juli 1747-7 maart 1770) was een Italiaanse ongeschoeide karmelieten non. Tijdens haar korte leven van stille dienst in het klooster werd ze vereerd vanwege haar mystieke gaven. Ze is door de katholieke kerk heilig verklaard DE VERERING VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS. Uit het boek Hij en ikvan Gabriëlle Bossis. blz. 83 Uitg. Sint Petrus Canisiusstichting Tegelen. Uit deze uitgave; gesprekken van Christus met Gabriëlle Bossis. Vind ik leuk: Like Antwoord: Van de Heilige Geest, diedie het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. (E) Tom Wright: îHet verhaal vertellen, de machtige daden van God herhalen, ligt vlakbij het hart van christelijke verering

Heilig Hart van Jezus. Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial in Frankrijk In het opkomende rationele denken van de 17e eeuw is de verering van het Heilig Hart bovendien ook een antwoord, waarin affectie en emotie aandacht krijgen. Om deze reden hebben de Jezuïeten (vooral Alacoques leidsman Claude de la Colombière ) de verering gezien als een middel ten behoeve van de late contrareformatie en ook tegen rationalistische dwalingen zoals het Jansenisme De verering van het Heilig Hart van Jezus is de verering van de liefde en barmhartigheid van Jezus voor de mensen. Een passage uit het Evangelie volgens Johannes (19,34), waar Jezus' zijde door een lans doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in deze spiritualiteit een grote rol. De genoemde passage wordt gelezen in het jaar B. uit 1919 staat. Hierna het vaandel van Marga-retha Maria Alacoque (de kloosterzuster, waar aan Christus verscheen, en die zich inzette voor de H.Hart-verering en in mei 1921 heilig verklaard werd),waarachter meisjes van de hoogste groep van de basisschool lopen als maagden in het wit en lichtblauw gekleed met een palmtak in de han Zeer zeker, onze Heer Jezus Christus liet Zijn Kerk nooit alleen; maar méér nabij toch, was Zijn hulp en bijstand, naarmate zij met ernstiger gevaren en moeilijkheden te kampen had; doordat dan nl. de goddelijke Wijsheid, wier kracht zich uitstrekt van het ene einde tot het andere, en alles ten beste schikt (Wijsh. 8, 1), de middelen verschafte die aan de eis van tijden en toestanden.

Ten tweede werd de afbeelding van het hart als symbool van Gods liefde voor de mensheid vanaf de vijftiende eeuw gebruikt in de Heilig Hartverering binnen de Rooms-Katholieke kerk (Grassi, 2010). Er zijn talloze afbeeldingen van Christus of Maria die het hart aan de kijker tonen, zoals in Pompeo Batoni, Sacred Heart of Jesus (1767) G.C.M. Egelie, Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Religieuze en sociale betekenis van de verering in de twintigste eeuw DSpace/Manakin Repositor Het Heilig Hartbeeld was een annonieme schenking van ca Hfl 3.000.00. In die tijd groeide de verering van het Heilig Hart. Oorspronkelijk was het geplaatst op een verhoging voor de monumentale St-Augustinusschool, die op 1 September 1930 werd geopend. Met de komst van de nieuwbouw is de school afgebroken en het H. Hartbeeld enkele meters.

Roomsgoed - Platen & Prenten - Middenformaat - Heiligen

In de biografie, Heilige Bernadette Soubirous: 1844-1879, schrijft auteur Monseigneur Francis Trochu: Haar devotie tot de Heilige Maagd was 'bijzonder teder, bijzonder kinderlijk.'. Maria, haar levend ideaal, 'was in haar hart zeer dicht bij Onze Lieve Heer,' zoals zuster du Rais, haar buurvrouw in de ziekenzaal, getuigde Installatie parochie bestuur door mgr. Van den Hende op 17 september 2011 in de H.Hartkerk (v.l.n.r.: Ted Konings, Frans Verweijen, Hans Stout, Wim van der Steen, Jos Cobben, Rob Poels. Op de foto ontbreekt Jan van de Water) Kerk van het Heilig Hart van Jezus (Heilig Hartkerk of Gorzenkerk, te Schiedam Kapellerkwartier - Verering en bezinning. Toen hij zijn dorstige schapen wilde laten drinken van het water uit de put, haalde hij met de emmer het Mariabeeldje omhoog. Nadat Wendelinus het beeldje had geplaatst in een nis voltrokken zich wonderbaarlijke dingen rond het beeld Zondag 14 juni vierden we het feest van het H.-Hart. De verering van Jezus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid die worden gesymboliseerd door Jezus' hart. Dit feest draagt de naam van onze parochie, die een onthalende, gastvrije en hartelijke parochie wil zijn. Het is ook de gelegenheid om ons H.-Hartkoor in de bloemetje Het Heilig Hart staat symbool voor de liefdevolle en lijdende Messias, en voor de goddelijke liefde en barmhartigheid in het algemeen. De devotie tot het Heilig Hart is voortgevloeid uit de middeleeuwse devotie voor de vijf wonden. Vanaf de 17de eeuw wordt het Heilig Hart op zichzelf vereerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kent de verering van.

Dossier: Heilig Hart van Jezus - RKDocumenten

O.L.H. van het Heilig Hart maakte zich aldus bekend aan H. Marguerite Marie Alacoque in 1675. Hij vroeg de verering van Zijn Heilig Hart in de wereld te verspreiden. Fais savoir au fils aîné de mon sacré Coeur: - Il veut régner dans le palais du roi, mais surtout dans son coeur. - Il veut être peint sur ses étendards et gravé dans. De huidige naam Aan het Heilig Hart dankt het kruispunt aan het nog bestaande grote beeld van Christus ( Heilig Hartbeeld) op de hoek van de Stationsstraat met de Schoolstraat. Dit beeld is een herinnering aan het Rijke Roomse leven. Het beeld is vaak een middelpunt van verering geweest Hij zal het ook zijn die, samen met zijn medebroeders, met hart en ziel de verering van Het Kindje Jezus van Praag zal verspreiden. Door de vele gebedsverhoringen, gunsten en wonderbaarlijke genezingen, heeft deze verering zich sindsdien over de hele wereld verspreid, tot in onze dagen

Loo, O.L. Vrouw van het H. Hart - KNA

De rozenkrans van de Maagd Maria ('Rosarium Virginis Mariae'), die zich geleidelijk onder leiding van Gods Geest in het tweede millennium heeft ontwikkeld, is een gebed dat geliefd was bij veel heiligen en is aangemoedigd door het leerambt.In zijn eenvoud en diepzinnigheid blijft de rozenkrans ook in het zojuist begonnen millennium een gebed van grote betekenis, dat is voorbestemd vruchten van. Het hart van Jezus is het symbool van Zijn liefde. De schilderingen op de muur verhalen de geschiedenis van de kloosterzuster Maria Alacoque (1647?-1690). Zij kreeg vier verschijningen waarin Christus haar opdroeg de verering van het Heilig Hart te propageren en het feest van het Heilig Hart in te stellen De items in deze collectie - zowel tekstuele als visuele bronnen - geven waardevolle informatie over een groot aantal onderwerpen, zoals: stigmatici, de invloed van de middeleeuwse mystieke traditie in de moderne tijd, de stichting van nieuwe religieuze ordes, de heropkomst van broederschappen en de promotie van de verering van het Heilig Hart, de Heilige Family en de Heilige Communie Hoogfeest Heilig Hart in De Zilk. Juni is de maand waarin de verering het Heilig Hart van Jezus centraal staat. Aan het kruis opende de Heer . Nieuws In de jaren twintig maakte de Heilig Hart-verering in 's-Hertogenbosch een groei door en er werd een speciale Heilig Hart-stichting opgericht om geld bij elkaar te brengen voor een monument in de stad. de stichting wilde het in 1922 plaatsen in het plantsoen aan de Stationsweg, maar de Stedelijke Commissie voor Stadsschoon wilde hiervoor geen toestemming geven

Verering van en devotie tot het Heilig Hart van Jezus

Naarmate het hart in de loop der tijden meer en meer het symbool van de liefde werd, groeide ook de verering voor het Hart van Jezus. De devotie voor het heilig Hart van Jezus groeide in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw naar een hoogtepunt Heilig Hartbeeld. Jan Custers. Kalksteen, graniet, brons, 1922. Markt, noordzijde Servatiuskerk. Het Goddelijke hart van Christus Koning is een geschenk van de Schijndelse parochianen. Het kalkstenen H. Hartbeeld is één van de eerst geplaatste beelden in Schijndel en weerspiegelt een boeiend stuk kerkgeschiedenis in een kleine gemeenschap Hoogfeest van het Heilig Hart. De maand juni is traditioneel verbonden met de verering van het heilig hart. Dat was reeds te merken aan de versiering van het Heilig Hartbeeld in de kerk. Op vrijdag 28 juni vieren we om 18:30 het hoogfeest van het heilig Hart in de kerk van Sint-Catharina. Bij zo'n hoogfeest, ook al valt het in de week. Verering H. Hart van Jezus Verering Zoete Moeder. K Kapellen: Devotiekapel Doopkapel Mariakapel Sacramentskapel. Klokken: Toren. Kruis Kruiswegstaties M Mariaklokje O Oordeelspel Orgel P Pieta Preekstoel S Schilderingen: De Goede Herder De toewijding van de parochie aan het H. Hart Hoogkoor Koepel Mariakapel Opvang Oostenrijkse kinderen. Het beeld is intact, en kreeg doorheen de jaren een mooi patina. Hier en daar is de verf wat verweerd. Reeds in de 13de eeuw was er sprake van de Heilig Hart-verering. Deze zou zijn oorsprong vinden in de passage in het Johannes-evangelie, waarin de zijde van de gekruisigde Christus doorboord wordt door een lans

Het hart van Maria - De website van hartopweg!

Zaterdag 9 juni viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. Op deze dag bidden de Nederlandse bisschoppen de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek. Meebidden kan dit keer in het bijzonder in het Aartsbisdom Utrecht i In de vierde eeuw laat de Romeinse keizer Julianus Apostata Johannes' beenderen opgraven en in het openbaar verbranden om zo de verering van de heilige te ontmoedigen. (Marcus 6:20) Links: Schedelreliek, Johannes de Doper, Kathedraal van Amiens, Foto: Suzette van 't Hof en rechts: Hoofd van Johannes de Doper, Amiens, pelgrimsinsigne, KUNERA 01267, Musée de Moyen Age, Parijs, 1350-140

Onbevlekt Hart van Maria KRO-NCR

Geprezen zijt Gij, Heilige Drie-eenheid, om ons Maria te hebben gegeven als Moeder van Jezus, onze Redder, en als Moeder van de Kerk en van de ganse mensheid. Wij danken U Jezus, onze Verlosser, dat U de verering van uw Heilig Hart hebt willen verbinden met de verering van het Onbevlekt Hart van Maria, ons machtig moederlijk toevluchtsoord Zondag 11 april 2021. Tweede zondag van Pasen (beloken Pasen). Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid H. Evangelie: Joh.20,19-31 Sinds het heilig Jaar 2000 staat Beloken Pasen in het teken van de Gods Barmhartige Liefde van Jezus. Een en ander houdt verband met de heiligverklaring van 'de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid van Jezus H. Hart' G.C.M. Egelie, Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Religieuze en sociale betekenis van de verering in de twintigste eeu en sober. Zonder onze Bisschop Mgr. H. Smeets welke door ernstige ziekte is getroffen. Zonder lof aan de kapel maar wel met gelegenheid tot verering van het Allerheiligste, stroomt dit jaar de processie in 1 rij door om de St.-Rosakapel heen en volgt haar weg naar beneden. Uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter afstand welke door het

Geschiedenis | De abdij van AverbodeNoveenkaars Heilige Hart van JezusHet kerkgebouwHeilig Hart Sittard | Kerkfotografie NederlandLijst van veldkapellen in Peel en Maas - Wikipedia

De Parijse Basiliek van het Heilig Hart is een populair herkenningspunt en het tweede meest bezochte monument van Parijs. De basiliek staat rijzig op de top van de Montmartre-heuvel, het hoogste punt van de stad. Ze is vóór alles een religieus bouwwerk, daarvan getuige de voortdurende verering van de Heilige Eucharistie sinds haar opening in. Feest van het H.-Hart in onze parochie. Zondag 14 juni vierden we het feest van het H.-Hart. De verering van Jezus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid die worden gesymboliseerd door Jezus' hart. Dit feest draagt de naam van onze parochie, die een onthalende, gastvrije en hart elijke parochie wil zijn Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de introductie en popularisering van de verering van het H. Hart in Noord-Brabant in de jaren 1920-1940. Het object is tevens van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik door de combinatie van. Beeld van de heilige Margaretha Maria Alacoque Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) is een Franse kloosterzuster die ijverde voor de godsvrucht tot het Heilig Hart van Jezus. Pas in 1856 wordt de Heilig Hart-verering officieel door de paus erkend. De Sint-Gilliskerk is de eerste Brugse parochiekerk waar deze devotie tot stand kwam Juni is de H. Hartmaand omdat we op de derde vrijdag na Pinksteren het hoogfeest van het Heilige Hart van Jezus vieren. Dit jaar is dit op vrijdag 3 juni. Deze maand speelt door mijn hoofd het liedje dat ik als kind hoorde 'Godd'lijk harte van mijn Jezus, kom, o kom in 't harte mijn. Kom er met uw liefd' in wonen'