Home

Vancouver verwijzen figuur

Verwijssysteem Vancouver. In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar documentatiebronnen en het beschrijven van titels van publicaties. Binnen de farmacie wordt gebruik gemaakt van de Vancouver-stijl. Deze stijl is ontwikkeld door de ICMJE (International Committee of Medical Journal. Vancouver. De Vancouver-stijl is ontwikkeld door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) en wordt vooral gebuikt in de medische wereld. In plaats van het auteur-datumsysteem werkt de Vancouver-stijl met een numeriek systeem. In de tekst wordt de bron met een cijfer aangeduid en de bron wordt volledig vermeld in de literatuurlijst

Refereren in Vancouver-stijl De Vancouver-stijl is een numeriek systeem. Bronnen worden genummerd in de volgorde waarin ze voor de eerste maal in de tekst worden vermeld. In een literatuurlijst aan het eind van de tekst worden de referenties geordend op nummer. Tijdschrifttitels worden afgekort. Je kunt de afkortingen opzoeken in PubMed Regels voor verwijzen. In de Bachelor opleiding CRU en CRU+ wordt standaard verwezen volgens de Vancouver-stijl. Je kunt de manier waarop je de moet verwijzen naar de verschillende bronnen direct vinden via de link http://libguides.library.uu.nl/c.php?g=202210&p=1330035. N.B. Binnen de opleiding BMW maken we gebruik van de Vancouver citatiestijl. Dit is een numerieke stijl van verwijzen, waarbij de referenties doorlopend worden genummerd (bij voorkeur in superscript). Een veel gemaakte fout is dat studenten standaard per alinea refereren naar verschillende bronnen Als je een tabel of figuur uit een andere bron aanpast of overneemt, moet je naar de originele bron verwijzen in de tekst en een bronvermelding opnemen in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het APA-format voor het type bron waaruit je de tabel of het figuur hebt overgenomen 5. Naar elke tabel of figuur moet in de tekst minstens een keer worden verwezen. Verwijs in de tekst naar het nummer van de tabel of figuur (dus: In Tabel 2 '', en niet: ''In de tabel hieronder'') 6. Tabellen hebben alleen horizontale lijnen. Gebruik geen verticale lijnen. 7. Elke kolom in de tabel moet een kopje (heading) hebben. 8

Verwijssysteem Vancouver Bron- en literatuurgebruik

Hanteer de standaard Vancouver. Hierbij gebruik je eindnoten en superscript. In het artikel. In het artikel plaats je in superscript de voetnootverwijzing ná de punt waarmee je de betreffende zin afsluit, zoals aan het eind van deze zin. 1 Je werkt in het Word-document dus niet met voetnoten. Beperk het aantal verwijzingen tot maximaal tien Je tabel, grafiek of figuur heeft een titel. Meestal staat die titel boven je tabel of grafiek. Sommige opleidingen hebben daarvoor echter specifieke richtlijnen. Een titel bestaat uit twee delen: de naam van de tabel, grafiek of figuur (Tabel 1, Grafiek 15a, Figuur 37) en de omschrijving van wat er in die tabel te zien is 3.3 Verwijzen naar een bron waarin een andere bron genoemd wordt 3.4 Bronnen met dezelfde auteurs en/of jaartallen (alfabetisering) 3.4.1 Zelfde auteur en jaartal 3.4.2 Meerdere werken zelfde auteur 3.4.3 Meerdere auteurs met zelfde naam 3.5 Redactie werk / geredigeerd boek 3.6 Vertaling 3.7 Stage 3.7.1 Vertrouwelijke informati

Eventuele toelichting staat onder de tabel (hierin worden bijvoorbeeld voetnoten toegelicht en gebruikte afkortingen volledig uitgeschreven); - Bij een figuur (of een tabel) die ontleend is aan een andere auteur dient de hele bron bij de figuur (of tabel) vermeld te worden, inclusief paginanummer indien verkregen uit een boek; - Naar alle gebruikte figuren en tabellen wordt in de tekst verwezen; - Bijlagen worden genummerd, de titel wordt in de inhoudsopgave genoemd en er wordt ook naar. 1.2 Drie, vier of vijf auteurs. Bij de eerste verwijzing vermeld je alle auteurs, gescheiden door een komma. Wanneer de namen van de auteurs voorkomen in de lopende tekst, gebruik je 'and' of 'en'. Staan de namen tussen ronde haken, dan plaats je een ampersand (&) voor de naam van de laatste auteur Je kunt verwijzen naar een hoofdstuk, naar een element van een genummerde lijst, naar een figuur of tabel. Daarna kun je met het \ref -commando een verwijzing geven naar het nummer in kwestie (hoofdstuk nummer, figuur nummer...) Bij 'Naam:' kun je vervolgens selecteren of het een tabel of figuur is

Voorzie elke figuur van een kort onderschrift. Lever de figuuronderschriften aan op een aparte pagina in uw manuscript, en dus niet in het bestand van uw figuren. Een figuur moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift bron te verwijzen (een pagina, hoofdstuk, tabel of figuur). Je kunt dit achter het jaartal vermelden, waarbij alleen bij een verwijzing naar een pagina een afkorting wordt ge-bruikt: p. als je verwijst naar één specifieke pagina, en pp. als je naar een range van paginas verwijst: Leenheer ~ î ì í4, p. 6 vond voor het eers

Overzicht referentiestijlen APA, Vancouver, MLA en mee

APA-regels voor het opstellen van de literatuurlijst. Aan het einde van de door jou geschreven tekst moet je een lijst opnemen waarin de lezer alle bronnen van de verwijzingen terug kan vinden; de zogeheten literatuurlijst (Engels: 'references'). Alle bronnen (artikelen en boeken) worden in één lijst opgenomen Bronvermeldingen aan uw document toevoegen. Klik aan het einde van de zin of woordgroep die u wilt citeren en klik vervolgens op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen en bibliografie maken op Bronvermeldingen invoegen.. Selecteer de gewenste bronvermelding in de lijst met bronvermeldingen onder Bronvermelding invoegen.. Een bron zoeke

Hoe refereer ik? Tilburg Universit

  1. 4.1.2 Figuur 97 4.1.3 Afbeelding als illustratie 105 4.1.4 Cartografie 108 4.1.5 bijvoorbeeld MLA, Chicago, Harvard en Vancouver. De APA-richtlijnen worden wereldwijd door veel hogescholen en universiteiten gebruikt In beide gevallen geldt dat het verwijzen naar een bron verplicht is. Er zijn geen regels voor de hoeveelheid of.
  2. Een overzicht van de Nederlandse APA-richtlijnen is te vinden in de publicatie De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie).. De voorbeelden van bronvermeldingen in deze gids geven de 'ideale' situatie weer, voor alle uitzonderingen verwijzen we je naar het boekje De APA-richtlijnen uitgelegd
  3. R.P.M. Koene, M.F. Lohuis , J. Terpstra , R. Wessel De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst heeft een regiefunctie bij de begeleiding van de hepatitis B-patiënten en hun gezinsleden en doet bron- en contactonderzoek. De huisarts verwijst zijn patiënt, nadat chronische hepatitis B is vastgesteld, naar de specialist en voert vervolgens screening en vaccinatie uit
  4. Figuur . 1. Online winkelen 2015. Overgenomen uit Meer Nederlanders shoppen online van CBS, 2016 Op dit moment verwijzen naar de website van de HAN: APA en Word 2013. Hulpmiddelen: controleer deze altijd met de richtlijnen. GoogleScholar(voor wetenschappelijke literatuur) APA. APA
  5. Handig voor projecten met alle strikte APA regels de uitgelegd een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs 2e editie sur

Deze pagina is een stijlgids die beschrijft hoe de Bronvermelding in Harvardstijl op Wikipedia, indien deze gebruikt wordt, bij voorkeur behoort plaats te vinden. Deze manier van bronvermelden, die ontwikkeld is door de Harvard-universiteit, is volgens de Oxford Style Manual de meest gebruikte manier van bronvermelden in de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen 2 Bronnenlijst 2.1 Boek 2.2 Hoofdstuk uit een boek 2.3 Tijdschriftartikel 2.4 Krantenartikel 2.5 Internetbron 2.5.1 Webpagina 2.5.2 Tekstbestand 2.5.3 Online naslagwerk 2.5.4 Databank 2.5.5 Social media 2.5.6 Digitale leeromgeving en intranet 2.6 Proefschrift, afstudeeropdracht, stageverslag 2.7 Niet officieel gepubliceerde bron 2.8 Audiovisuele bron 2.9 Tabel, figuur en afbeelding 2.10 Patent. Je moet in je verslagen altijd verwijzen naar de informatiebronnen die je gebruikt. In deze module leer je wanneer en hoe je bronvermeldingen opneemt in je verslagen en scripties. Voorkennis Als je niet weet wat een referentie is, (of grafiek of figuur) Vancouver-stijl (veel gebruikt in de biomedische wetenschappen De Vancouver richtlijnen . Een andere manier van verwijzen is door middel van de Vancouver stijl. Belangrijkste verschil met de APA-stijl is dat de auteurs en jaartallen niet in de tekst worden benoemd maar slechts aangeduid worden met een nummer. Dit nummer vind je terug in de bronnenlijst waar de volledige bron staat weergegeven Theoretisch onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek. In de opleiding BMW wordt er onderscheid gemaakt tussen een literatuurstudie (inclusief scriptie) en een review. Een literatuurstudie is een bespreking van meerdere artikelen, waarbij een onderzoeksvraag centraal staat. De gebruikte literatuur in een literatuurstudie dient aan te sluiten bij de onderzoeksvraag

De Vancouver richtlijnen Een andere, iets minder vaak gebruikte, manier van verwijzen is door middel van de Vancouver stijl. Belangrijkste verschil met de APA-stijl is dat de auteurs en jaartallen niet in de tekst worden benoemd maar slechts aangeduid worden met een nummer Na verstrekking van een beenprothese krijgen patiënten meestal looptraining aangeboden om te leren lopen met de prothese. Deze looptraining heeft een min of meer intensieve vorm in de revalidatieperiode bij de eerste prothese na amputatie, maar kan ook later nog worden ingezet bij een volgende/ nieuwe prothese of bij hulpvragen met betrekking tot de loopvaardigheid Figuur 1: Beslismodel in 4 onderdelen voor het bepalen van de juiste co-creatie en eParticipatiestrategie, met daarin aandacht voor het onderdeel maturiteit. Het maturiteitsmodel kort samengevat Het artikel van? vorige week ?liet zien dat wanneer organisaties met eParticipatie willen starten, een scan van waar je als organisatie precies naartoe wilt erg zinvol kan zijn Het verwijzen naar bronnen kan op veel manieren. Binnen de HAN is het gebruik van de richtlijnen van de American Psychological Association ( APA) verplicht. Op de pagina's APA: In de tekst en APA: Bronnenlijst is uitgebreide informatie te vinden over deze manier van bronvermelding. Sinds mei 2017 is er ook een handleiding beschikbaar: De APA. vervelend (figuur 7.2). Bijna één op de drie heeft een neutrale houding en één op de twintig vindt de afgelasting prettig. Mannen ervaren vaker een gemis dan vrouwen (resp. 71% en 59%). Figuur 7.2 Mening over afgelasting sportevenementen, bezoekers aan sportevenementen (18-79 jaar; in procenten) 7

Verwijzen naar literatuur Arts van Strak

De grootste aantrekkingskracht van een weerzinwekkende figuur als Trump zijn niet z'n tweets, nog z'n nauwelijks verholen racisme. Het was z'n relatieve onafhankelijkheid van grote geldschieters in de voorverkiezingen van 2016, z'n voornemen to drain the swamp, z'n bereidheid de corruptie in het Amerikaanse politieke systeem en van z'n tegenstandster te benoemen Sherrington, Nobelprijswinnaar (1932) en een van de voornaamste grondleggers van de neurofysiologie, zou jaren later naar Brown-Séquards ideeën hierover verwijzen.16. Vooral in de jaren 1875-1876 trad Brown-Séquard tijdens de vergaderingen van de Société de Biologie regelmatig in debat met Charcot Hartelijk dank voor de toezegging om een artikel voor het TtA te refereren. Dit draagt bij aan borging van de kwaliteit van de publicaties die in het TtA verschijnen. Teksten bij figuren worden onder de figuur geplaatst, 1 corps kleiner dan de Hierbij wordt de Vancouver Style voor afkortingen en interpunctie gebruikt Voor jongeren en jongvolwassenen met astma onder behandeling van de huisarts geldt ook dat vanaf de leeftijd van 16 tot 18 jaar de richtlijnen van de NHG-Standaard Astma bij volwassenen gevolgd kunnen worden. Buiten de scope

Lost Luggage Depot. Camiel van Winkel. Jeff Walls monument op de Kop van Zuid is een lost luggage depot; een bewaarplaats voor gevonden voorwerpen.De meest evidente betekenissen van het gietijzeren beeld zijn direct te verbinden met de geschiedenis van de Wilhelminapier, de plek waarvoor de kunstenaar het heeft ontworpen en waar het in oktober 2001 is opgericht In dit document vindt u als (potentieel) auteur voor het Infectieziekten Bulletin algemene informatie over het IB en aandachtspunten bij het schrijven. Daarnaast wordt per formatonderdeel specifieker ingegaan op eisen waaraan moet worden voldaan. Ook vindt u hier informatie over notatie van literatuurverwijzingen, gebruik van figuren en illustraties, publiceren in het Infectieziekten Bulletin. Jeff Wall (1946) is een Canadese kunstenaar die vooral bekend is van zijn grote cibachrome foto's die hij in lichtbakken presenteert, en zijn kunsthistorische teksten. Wall is al sinds het begin van de jaren 1970 een belangrijke figuur in de kunstscene van Vancouver. In het begin van zijn carrière bepaalde hij mede het gezicht van Figuur 4 toont de ligging van de koudeput met voor twee locaties de Ik begrijp dat het aantrekkelijk kan zijn om -hoe voorzichtig ook- naar deze paper te verwijzen, die erg hoge temperaturen in het gebied rond Seattle en Vancouver in juni 2021. In figuur 1 is de juni-temperatuur 2021 vergeleken met de gemiddelde juni.

Refereren Studiegid

Verrassingen op bekend terrein: de beste beeldende kunst van 2019. Beeld Yoko Heiligers. Een nieuwe blik op wat we eerder hebben gezien, op fenomenen die we denken te kennen, op de grens van. De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, dissertaties en papers op academisch niveau, opgesteld door de American Psychological Association (APA), een organisatie voor academici (voornamelijk psychologen) in de Verenigde Staten. De APA-stijl stelt duidelijke normen voor bronverwijzingen, voetnoten, een bibliografie of literatuurlijst en dergelijke

Referencing figures. Each figure needs to be numbered in the order in which they appear in the document. If a figure is being reproduced for inclusion in a work which is being published, you must seek permission from the copyright holder. This permission must also be included in the caption dat bijvoorbeeld MLA, Chicago, Harvard en Vancouver. De APA-richtlijnen worden wereldwijd door veel hogescholen en universiteiten gebruikt, ook in Nederland. American Psychological Association De American Psychological Association, kortweg APA, publiceerde in 1929 een artikel over het opstellen van standaarden voor wetenschappelijke teksten Vancouver Sun: Racial complaints mire New Westminster Christmas parade anders hadden ze wel geweten dat onze Nederlandse kinderen van ons EISEN dat ze kado's krijgen van een fantasie figuur met verdacht racistische En om dezelfde redenen verjaardagen afschaffen omdat deze ook verwijzen een naar een resultaat van. Iedere tabel of figuur dient te zijn voorzien van een informatieve titel, zodat de lezer de inhoud onafhankelijk van de tekst kan begrijpen. In de lopende tekst moet naar iedere tabel of figuur worden verwezen. Tabellen en figuren krijgen een eigen (volg)nummer: Tabel 1. titel, Tabel 2. titel, enz.; Figuur 1. titel, Figuur 2. titel, enz Scope. Richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij patiënten bij wie in de praktijk of in het laboratorium een te laag hemoglobine (Hb) is vastgesteld. Het medicamenteuze beleid beperkt zich tot het beleid bij ijzergebreksanemie en bij anemie ten gevolge van vitamine B 12 - of foliumzuurdeficiëntie. Buiten de scope

Auteursrichtlijnen. Wij zien kopij graag tegemoet. Alvorens u voor Groepen gaat schrijven, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande informatie over ons tijdschrift en onze manier van werken te lezen. U vindt hierin naast een algemene schets van het tijdschrift de richtlijnen voor de presentatie. Het doel van het door de NVGP uitgegeven blad. Verwijzen naar tabel Word. In Word doe je dit door naar het menu 'Invoegen' > 'Kruisverwijzingen' te gaan.Vervolgens kies je bij 'Verwijzingstype' voor tabel en bij 'Verwijzing naar' hoe je hiernaar wilt verwijzen (bijvoorbeeld met het gehele bijschrift of met alleen de naam en het nummer van de tabel) Browse in het middelste venster naar het doelbestand en selecteer deze; Klik rechts op de. Verwijzen in de tekst kan op 2 manieren. Citaat. auteur. publicatiejaar. paginanummer. quotes 2. Verwijzing in de tekst. Parafrase . Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk. Zet de verwijzing in de tekst ook direct bij de alinea waarin je andermans werk beschrijft. Je noemt de auteur en het publicatiejaar. Citaa Onderstaande websites bevatten unieke voorbeelden (bijv. verwijzen naar plaatjes, tweets, blogposts). Een compleet overzicht van de Vancouver stijl is te vinden bij Imperial College London.; University College London geeft kort het belang van correct citeren weer en komt met een grote lijst met voorbeelden in Vancouver én Harvard Stijl!

Figuur 2.5 Drie doelstellingen bij de realisatie van Joyce-Collingwood Bron: City of Vancouver, 2015, p.2 Connectiviteit met de buurt Overgang van hoog naar laa Richtlijnen artikel NTOG Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) stelt zich ten doel haar leden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Obstetrie, Gynaecologie, Oncologie, Perinatologie en Voortplantingsgeneeskunde. Met hoofdartikelen tracht het tijdschrift haar lezers op de hoogte te houden van onderzoek en researchresultaten die waardevol en. Hoe je moet verwijzen in je tekst en in je literatuurlijst wordt helemaal duidelijk met de handleiding De figuur en afbeelding 2.10 Patent 2.11 Songtekst 2.12 Harvard en Vancouver

Naar tabellen en figuren verwijzen in APA-stijl Met

Een figuur krijgt een verklarend onderschrift en in een presentatie moet het ook een beschrijvende titel bovenaan Tabellen, grafieken/ figuren krijgen een nummer afhankelijk van de volgorde in de tekst o Een figuur dat gebruikt wordt van een ander bron, moet de bronverwijzing constant bij o In een begeleidende tekst wordt er minstens eenmaal naar een tabel, grafiek of tabel verwezen o Het. Project X Haren: een (digitale) analyse. TNO deed kort na Project X Haren een klein onderzoek naar de impact van social media op de openbare orde. Hieronder volgt een deel van die analyse met daarin de invloed van de traditionele media, de autoriteiten en alle betrokkenen, zoals die waarneembaar was op social media

Scriptie APA gebruik - Topscripti

Verwijzen naar bijlage Word toch nog even een figuur invoegen betekent soms weer de nummering van een heleboel nog volgende tabellen aanpassen. (bijv. verwijzen naar plaatjes, tweets, blogposts). Een compleet overzicht van de Vancouver stijl is te vinden bij Imperial College London. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze je overspoelt met zijn mening dat alles in NL k#t is, de politiek op 1 figuur na volstrekt corrupt is, de politie niet deugt, de media niet Zit naats een dame van een jaar of 50. Keurig gekleed. Ze kwam uit Vancouver en moest voor een familie aangelegenheid naar huis in. The APA-Team 4 mei 2017 om 11:35. Wanneer je alleen een afbeelding en een link hebt kun je de herkomst achterhalen door de afbeelding te uploaden in Google Afbeeldingen (ga naar Google, klik op Afbeeldingen, daarna op het fototoestel in de zoekbalk). Google geeft dan websites waar de afbeelding staat Verwijzen naar de gebruikte bronnen kan op verschillende manieren. Een figuur kan gebaseerd zijn op eigen onderzoek of (gedeeltelijk) op externe bronnen. Vancouver Deze artikelen ga je vervolgens beoordelen op kwaliteit en op basis van deze beoordeling kies je bewijs uit dat je gaat gebruiken om je vraag te beantwoorden De KU Leuven definieert plagiaat als volgt in het onderwijs- en examenregelement (OER, artikel 84):. Een bijzondere vorm van een onregelmatigheid is plagiaat, namelijk de overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, ontwerpen, beelden, plannen, code,) van anderen of van eerder werk van zichzelf, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm

Auteursrichtlijnen - Tv

Styles APA, Harvard, Vancouver, Zo verwijzen Sarbanes-Oxley (Sectie 404) en de Nederlandse Corporate Governance Code hiernaar. die Kaapse Moslems en die Kaapse bruin mense in die besonder deur die figuur Demitrios Tsafendas, beter bekend as die moordenaar van Verwoerd DEBUNK: 12 x NEPNIEUWS over Zwarte Piet. Hallo mensen van RAL9005 tot RAL9010, en alles daartussen in. Mocht u vandaag naar het bibberkoude en regenachtige Dokkum (FRL) afreizen om in dit schitterende Sinterklaas-weekeinde te gaan protesteren tegen Onze Grote Zwarte Vriend alsook zeer gewaardeerde FTE van Sint-Nicolaas, dan toch nog even deze. Het woord 'mascotte' is afkomstig van de Franse term 'mascotte' wat geluksbrenger betekent . Dit werd gebruikt om alles te beschrijven dat geluk bracht in een huishouden. Het woord werd voor het eerst opgenomen in 1867 en gepopulariseerd door een Franse componist Edmond Audran die de opera La mascotte schreef , uitgevoerd in december 1880 In de vijf magazines werden over de gehele oorlogsperiode (te weten, begin augustus 1914 tot bij uitbreiding eind december 1918) 250 foto's gepubliceerd van oorlogsdoden en 398 foto's van onderwerpen die rechtstreeks verwijzen naar de dood, zoals graven, begrafenissen of portretten van gesneuvelde soldaten. 21 In wat volgt zullen deze foto's respectievelijk directe en indirecte beelden.

Werkbank Academische vaardigheden - V

Bijlage voor of na literatuurlijst. Je moet ook voor internetbronnen gewoon een correcte vermelding maken (tenzij het om een hele website gaat). Bronnen in de bijlage hoef je niet apart in de literatuurlijst te zetten, maar als het goed is zitten dezelfde bronnen ook in je lopende tekst, dus staan de bronnen alsnog in de literatuurlijst Zijn levensloop Simon Stevin is volgens de meeste biografen in Brugge geboren op het einde van 1548 als buitenechtelijk kind van Catelyne vander Poort en Antheunis Stevin. Uit gedetailleerde stu-dies, gemaakt op het einde van vorige eeuw, blijkt dat Antheunis een zoon is van Adriaan Stevin, burgemeester van Veurne, en Francine de Visch, beiden welstellende inwoners van Veurne en bezitters van.

In het papieren clubblad met de merkwaardige titel Opraekelen van januari 2017 (jaargang 23, 2017, nummer 1) van de heemkunduge vurening uut Deever is als bladvulling op bladzijde 33 een afbeelding van een mooie zwart-wit ansichtkaart van de gemeentelijke toren en het kerkgebouw op de brink van Deever opgenomen.De betreffende ansichtkaart is afkomstig uit de verzameling van J.F. Dekker Er zal een wachtwoord naar je gemaild worden. HOME; Adverteren 3 Bijzondere bronvermeldingen 3.1 Ontbrekende gegevens (auteur, datum, plaats, uitgever) 3.2 Meerdere auteurs 3.3 Verwijzen naar een bron waarin een andere bron genoemd wordt 3.4 Bronnen met dezelfde auteurs en/of jaartallen (alfabetisering) 3.4.1 Zelfde auteur en jaartal 3.4.2 Meerdere werken zelfde auteur 3.4.3 Meerdere auteurs met zelfde naam 3.5 Redactie werk / geredigeerd boek 3.6.