Home

Medicatieveiligheid Veilige principes

Checklist Veilige Principes Kennisplein Zorg voor Bete

Met de Checklist Veilige Principes kunnen zorgorganisaties de medicatieveiligheid in de ouderenzorg verbeteren. Wanneer resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om te bekijken en op Enter om te selecteren Het Platform Medicatieveiligheid waar Verenso aan deelneemt, heeft de Veilige Principes in de medicatieketen in 2012 ontwikkeld. De Veilige Principes beschrijven precies wie waar verantwoordelijk voor is bij het voorschrijven, beheren, uitdelen en toedienen van medicijnen. Veilige principes in de medicatieketen (pdf

Veilige principes - Verens

De Veilige principes beschrijven hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces. Dit animatiefilmpje (2 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wie wat moet doen en dat je niet zonder samenwerking kunt. De bedoeling van de Veilige principes https://vimeo.com/19196252 Medicatieveiligheid: 1 (van 5) Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van medicijnen en het voorschrijven en naleven van medicijnvoorschriften en omdat in de praktijk onduidelijkheden bestaan over verantwoordelijkheden rondom het medicatiebeleid1 Veilige principes in de medicatieketen (pdf) 28 april, 2016. veilige_principes_in_de_medicatieketen.pdf Het project 'Veilige principes verder in praktijk' heeft inzichten, tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de care. De resultaten van het project zijn nu beschikbaar in de vorm van een interactieve PDF en diverse hulpmiddelen De veilige principes richten zich op de situatie dat de cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de medicatie (geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen aan een zorgorganisatie. Er is dan een keten van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker: hun activiteiten en verantwoordelijkheden moeten naadloos op elkaar aansluiten. Naar vermogen heeft de cliënt in deze keten een eigen rol en verantwoordelijk heid

Veilige Principes in de medicatieketen communicatie en werkafspraken t.a.v. de veilige principes uit de medicatieketen wet en regelgeving rondom het uitvoeren van risicovolle handelingen: medicatie aanreiken/ medicatie geven beoordeling eigen medicatie (B.E.M. Het project 'Veilige principes verder in praktijk' heeft praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan medicatieveiligheid in de VVT. Het project bouwde voort op de 'Veilige principes in de medicatieketen VVT' (Platform medicatieveiligheid care, 2012) Uitgangspunten bij de Veilige Principes Uitgangspunten van het Platform medicatieveiligheid bij de Veilige Principes zijn: Wees bewust van de risico's in het medicatieproces en probeer deze zoveel mogelijk te voorkomen, in te perken of acceptabel te maken; de Veilige Principes zijn hierbij een leidraad Dit filmpje van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wat nu precies wordt bedoeld met de Veilige principes in de medicatieketen? De bedoeling is dat je..

Tijdens deze interactieve online workshop praten we je in een uur bij over medicatieveiligheid. We doen dit aan de hand van de Veilige Principes, die immers de basis vormen voor veilig werken met medicatie in de zorg. Op een interactieve manier komen alle zes stappen uit de Principes aan de orde, waaronder o.a. toedienen en opslag 4 Veilige principes in de medicatieketen De 'veilige principes' zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector: verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg). Deelnemers in de Task Force voor de VVT-sector zijn: ActiZ 10 Veilige principes in de medicatieketen - thuiszorgorganisatie Evaluatie De zorgorganisatie: 1. Heeft een systeem voor melding van incidenten, en draagt zorg voor opvolging en terugkoppeling. 2. Heeft afspraken met arts en apotheker over periodieke medicatiebeoordeling bij cliënten waar dit relevant is en de ro Platform medicatieveiligheid in de care Achtergrond. Het Platform Medicatieveiligheid in de care is een samenwerkingsverband dat het initiatief heeft genomen de medicatieveiligheid in de keten te verbeteren naar aanleiding van het in 2010 verschenen IGZ rapport over medicatieveiligheid in de sector langdurige zorg en zorg thuis Maart 2012 zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen; verpleging, verzorging, thuiszorg' uitgebracht door het Platform medicatieveiligheid. Op basis van ontwikkelingen en ervaringen met de Veilige principes is dit addendum 2014 opgesteld. Omdat de Veilige principes ook in een gedrukte versie beschikbaar zijn, is gekozen voor de vorm van een addendum

De veilige principes gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid en beschrijven hoe kan worden samengewerkt op een wijze die de veiligheid ten goede komt. De veilige principes richten zich op de situatie dat de cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de medicatie (geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen aan een 20 Veilige principes in de medicatieketen - zorgmedewerker thuiszorg Evaluatie De zorgmedewerker: 1. Signaleert en registreert werking en evt. bijwerkingen in het zorgleefplan. 2. Adviseert de cliënt bijwerkingen te melden aan de arts, of meldt het, in overleg met de cliënt, zelf. 3. Meldt incidenten volgens afspraken in de zorgorganisatie. 4

Video: Veilige principes als handvatten voor

De Veilige Principes is de basis voor goede en veilige samenwerking in de medicatieketen 15 | Veilige principes 17 | Hoe houdt de inspectie toezicht op medicatieveiligheid? Pauze | 15.05 tot 15.30 uur. Workshopronde 4 | 15.30 tot 16.45 uur 01 | Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen 03 | Palliatieve sedatie 05 | Herkennen van bijwerkingen bij ouderen 09 | Bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fas

Medicatieveiligheid Kennisplein Zorg voor Bete

1 Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Augustus Wat is bedoeld met Veilige principes? De Veilige principes zijn heel bewust Veilige principes genoemd. Een principe geeft een uitgangspunt weer. Het Platform beoogt nadrukkelijk niet alles af te dichten 4 Veilige principes in de medicatieketen De 'veilige principes' zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector: verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg)

Daarnaast leer je ook wat de Veilige Principes inhouden en wat dit voor jou inhoudt als zorgverlener. Doelen. De deelnemer kan na afloop vertellen wat de Veilige Principes zijn. De deelnemer kan toelichten wat de Veilige Principes voor hem als thuiszorgondernemer beschrijft. De deelnemer kan benoemen wat medicatieveiligheid is Veilige principes in de medicatieketen (2016) KNMG: Richtlijn 'Elektronisch voorschrijven' (2013) Zorgbreed verschillende accenten. Het toezicht heeft een eenduidige aanpak: de inspectie toetst in alle domeinen van de gezondheidszorg de vier genoemde voorwaarden Medicatieveiligheid. Binnen Zorggroep Elde Maasduinen werken we volgens de landelijke richtlijnen en de veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een handboek farmaceutische zorg. De farmaceutische commissie van ZGEM. Het project 'Veilige principes verder in praktijk' heeft inzichten, tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de zorg. Naast tips voor de lokale samenwerking zijn er ook inzichten over bijvoorbeeld het tussentijds wijzigen van een medicatierol en overdracht van medicatiegegevens Veilige principes in de medicatieketen • Addendum 2014 'Veilige principes in de medicatieketen' • Veel gestelde vragen 2014 beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care • Binnenkort: Toolkit met praktijkvoorbeelden www.zorgvoorbeter.n

Het doel van deze e-learning is het vergroten van kennis met betrekking tot medicatieveiligheid en de veilige principes in de medicatieketen. Tijdens deze e-learning leer je wat medicatieveiligheid inhoud en wat jouw rol van zorgverlener hierin is - Weten hoe je medicatieveiligheid kunt vergroten in dat deel van het werk waar zij verantwoordelijk voor zijn. Veilige principes. Beschrijven hoe veilig kan worden samengewerkt in het medicatieproces. 6 stappen. Uitganspunten Veilige Principes. Wees bewust van risico's Deze Veilige principes zijn in 2012 gepubliceerd door ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN. De Veilige principes blijken een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van medicatieveiligheid, maar er zijn nog knelpunten in de praktijk. De 8 ketenprojecten gaan, in samenspraak met het Platform, werkwijzen ontwikkelen voor. Het project 'Veilige principes verder in praktijk' heeft inzichten, tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de care. De resultaten van het project zijn nu beschikbaar in de vorm van een interactieve PDF en diverse hulpmiddelen. Het Platform medicatieveiligheid care heeft in 2012. In 2018 is de medicatieveiligheid verbeterd. We hebben de principes van veilig omgaan met medicatie breed onder de aandacht gebracht en volgen ze nu beter

Video's over medicatieveiligheid Kennisplein Zorg voor Bete

medicatieveiligheid. Daarnaast geeft een kleine groep respondenten aan behoefte te hebben aan een gedetailleerde uitwerking van de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg en een praktische vertaling van de 'Veilige principes in de medicatieketen' naar de gehandicaptensector. organisatieplannen 3,1% 2,5% 1,9% 3,8% 4,4% 4,4% 80,5 Tijdens deze interactieve online nascholing praten we je in een uur bij over medicatieveiligheid. We doen dit aan de hand van de Veilige Principes, die immers de basis vormen voor veilig werken met medicatie in de zorg. Op een interactieve manier komen alle zes stappen uit de Principes aan de orde, waaronder o.a. toedienen en opslag De veldnorm Veilige principes in de medicatieketen. Organisatiebeleid & protocollair werken met betrekking tot medicatieveiligheid. Verdieping in de negen medicatiegroepen. Afronden met een toetsing 'Bekwaamheid toedienen van medicatie per os en/of aanbrengen huidzalf en/of Rivotrildruppels op onderlip/wangzak'

veiligheid, namelijk het IGZ-rapport Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende (2010), de richtlijn Overdracht van medicatie-gegevens in de keten en de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen. Dit vormt de aanleiding voor een actuali-satie van de Handreiking in mei 2011 Medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid is bij uitstek een thema waarmee specialisten ouderengeneeskunde te maken hebben. De specialist ouderengeneeskunde is dé deskundige als het gaat om optimale geneesmiddelentoepassing bij ouderen. Verenso is om die reden betrokken bij initiatieven binnen de ouderenzorg en ouderengeneeskunde ten aanzien van medicatieveiligheid en is nadrukkelijk in beeld. Handreiking in mei 2011. In 2012 verschijnen de Veilige principes in de medicatieketen, die geactualiseerd zijn in 2016 (Platform medicatieveiligheid, 2016). Hierin staan de taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners in de zorg beschreven. Voor cliënt, arts1, apotheker, zorg-organisatie en zorgmedewerker is aangegeven wat wel e Om de medicatieveiligheid te bevorderen is de richtlijn 'veilige principes in de medicatieketen' opgesteld. Bij het toedienen van medicatie zijn vaak verzorgenden of verpleegkundigen betrokken, waardoor zij een belangrijke rol hebben in het waarborgen van de medicatieveiligheid

Veilige principes in de medicatieketen (pdf) NH

 1. Medicatieveiligheid staat hoog op de agenda van veel instellingen voor langdurige zorg. Dat is belangrijk, want een fout bij de medicijntoediening kan ernstige gevolgen voor de patiënt hebben. In de zorgsector is er veel aandacht voor verantwoorde omgang met medicijnen, wat heeft geleid tot de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'
 2. Het project 'Veilige principes verder in de praktijk' geeft inzichten, tips en praktijkvoorbeelden om door samenwerking in de zorg de medicatieveiligheid te verbeteren. Veilige principes In 2012 is de ketenrichtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen' ontwikkeld door beroeps- en brancheverenigingen van patiënten, artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden en zorgorganisaties
 3. g tussen zorgverleners is cruciaal. Er gaat nogal eens wat mis met de medicatie, zo blijkt uit onderzoek

veilige medicatieverstrekking is. Goede afstem-ming tussen arts, apotheek, zorgorganisatie, cliënt, mantelzorgers en jou is voorwaarde voor succes. Alle betrokkenen moeten goed op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheid. veilige principes. Zorg dat je deze kent. Kijk op www.zorgvoorbeter.nl bij Medicatieveiligheid Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging, Nadere informati - Site van Zorg voor Beter - Medicatieveiligheid filmpjes: Veilige principes en de rol van de cliënt (2 min), Veilige principes - samenwerking in de medicatieketen (2min), De bedoeling van Veilige Principes (1min46) - Protocollen Vilans m.b.t. de diverse toedoeninge Medicatieveiligheid Februari 2018 Medicatieveiligheid Veilige principes in de medicatieketen. Zes stappen. 1. Voorschrijven en algemeen Medicatie voorschrijven. Tussentijdse wijzigingen. Medicatiebeheer. Medicatieoverdracht. 2. Ter hand stellen/afleveren Medicatie afleveren. Bij elke uitgifte een actuele toedienlijst. 3 - Site van Zorg voor Beter - Medicatieveiligheid filmpjes: Veilige principes en de rol van de cliënt (2 min), Veilige principes - samenwerking in de medicatieketen (2min), De bedoeling van Veilige Principes (1min46) - Eventuele vragen/Casuïstiek meenemen naar de cursus

Medicatieveiligheid is het zo min mogelijk fouten maken met medicijnen. Wees altijd alert! Je kunt als zorgmedewerker bijna-fouten signaleren en zo fouten met medicijnen voorkomen! Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de zorgmedewerker. Het uiteindelijke doel is: en op de juiste wijze Themabijeenkomst Medicatieveiligheid Veilige principes in de medicatieketen van verpleging, verzorging en thuiszorg Er zal tijdens de les worden ingezoomd op een aantal knelpunten bij de toepassing van Veilige principes zoals de eigen rol van de cliënt, het tussentijds wijzigen van de medicatierol, overdracht van medicatiegegevens en dubbele controle bij losse risicomedicatie Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker. Dat geldt zeker voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Voor deze sector zijn de zogeheten Veilige Principes opgesteld

Medicatieveiligheid is een heel omvangrijk begrip. In deze workshop komen de basisprincipes van een veilig medicatieproces en beleid aan bod. Ook wordt er in gaan op veelvoorkomende praktijkvoorbeelden waarbij de medicatieveiligheid in het geding komt en hoe we hier met elkaar praktische oplossingen voor kunnen bedenken Medicatieveiligheid staat hoog op de agenda van veel instellingen voor langdurige zorg. Dat is belangrijk, want een fout bij de medicijntoediening kan ernstige gevolgen voor de patiënt hebben. In de zorgsector is er veel aandacht voor verantwoorde omgang met medicijnen, wat heeft geleid tot de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'. Deze principes beschrijven alle medicatiestappen.

4 Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector: verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg) • Weet je wat wordt verstaan onder medicatieveiligheid • Weet je welke wet- en regelgeving leidend is betreffende medicatieveiligheid • Heb je kennis van de inhoud van de Veilige principes in de medicatieketen • Heb je kennis van de leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg

Titel: Veilige principes in de medicatieketen Auteur(s): ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, LOC, Patientenfederatie Nederland, V&VN, LHV, NHG, BTN Publicatiedatum: 22-02. Het convenant beschrijft de uniforme werkafspraken tussen de zorgorganisaties, huisartsen en apothekers in het hele kringgebied. Het is het resultaat van een regionale uitwerking van 'Veilige principes in de medicatieketen' en het bijhorende addendum.Daarbij is uitgegaan van geldende richtlijnen, beleidsregels en protocollen UITGANGSPUNTEN VEILIGE PRINCIPES •Medicatieveiligheid vraagt samenwerking in de keten •Bewust zijn van risico's •Risico's voorkomen, beperken of acceptabel maken •Wat is in déze situatie veilig? •Gezond verstand en 'redelijkheid en billijkheid' •Veiligheid is een must, maar niet ten koste van alle

Veilige principes verder in praktijk beschikbaar - ZonM

Zoals eerder aangekondigd hebben Verenso en NVAVG samen een e-learning ontwikkeld over de Wet zorg en dwang voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten Toezicht op medicatieveiligheid. Het gebruik van verkeerde geneesmiddelen of verkeerd gebruik van een geneesmiddel kan risico's met zich meebrengen. Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgbreed toezicht op zowel de veiligheid van het geneesmiddel zelf, als op het veilige gebruik van geneesmiddelen Doe nu deze Test Medicatieveiligheid van Zorg voor Beter. De test is gebaseerd op de Veilige Principes en is met name bedoeld om het bewustzijn bij medewerkers zelf te vergroten. Beantwoord 10 vragen en u krijgt meteen handige tips om te verbeteren. 18-05-2016 Medicatieveiligheid Het verantwoord uitzetten, uitdelen en toedienen van medicijnen is essentieel voor een goede en veilige zorg. Verpleegkundigen en verzor-genden hebben daarin een cruciale rol. Training van uw medewerkers is een relatief eenvoudig middel om ernstige gevolgen van medicatiefouten te voorkomen Convenant 'Medicatieveiligheid in de thuissituatie en extramurale setting in de regio Zaanstreek-Waterland 26 april 2018 Pagina 3 2. Addendum Veilige principes in de medicatieketen (augustus 2014) 3. Voorbeelden van procedures horend bij regionale richtlijn Regionale richtlijn voortkomend uit 'Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen binnen Amsta Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel binnen Amsta. Er worden veel medicijnen verstrekt en de risico's van verkeerd medicijngebruik kunnen groot zijn. Dat vraagt om zorgvuldigheid, goede afstemming en samenwerking. Daar gaan de veilige principes in de medicatieketen over oogpunt van medicatieveiligheid, mag raadplegen en wie niet. Het gaat om gegevens uit het patiëntendossier van de • Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN) (2012) Veilige principes in de medicatieketen 2012/2016 . Vilans, Grenzen verkennen maart 2016. Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen 2012 • Naar eigen kunnen krijgt de cliënt een rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van Tot slot wordt in het kort aandacht besteed aan de veiligheid voor de zorgverlener die medicijnen toedient. 2 Zie website Actiz Veilige Principes in de Medicatieketen (externe link, medicatieveiligheid, jul Zij werken nu volgens de uitgangspunten van de Veilige Principes in de medicatieketen van het Platform Medicatieveiligheid. Het aantal medicatiefouten (of bijna-fouten) verminderde aanzienlijk bij deze organisaties, vaak met 50 procent. Bekijk ook onze kennisbundel over medicatieveiligheid en doe deze test

Voor het veilig gebruiken van medicijnen door cliënten moet je ook samenwerken met artsen, apothekers en hun assistentes. Hierbij brengt ieder zijn eigen kennis in en heeft elke beroepsgroep haar eigen verantwoordelijkheid. Deze zijn gebaseerd op de Veilige Principes, die in deze cursus ook aan de orde komen Een recent ontwikkelde richtlijn voor medicatieveiligheid is de 'Veilige principes in de medicatieketen'. Een van de veilige principes is het toedienen en registreren van de medicatie, 2017-06-26 Gezondheid Bachelor Open Acces Ter bevordering van de medicatieveiligheid zijn de 'veilige principes in de medicatieketen' opgesteld. Onderzoek wordt gedaan naar de mate van werken volgens de aanbevelingen van de 'veilige principes' omtrent het gereed maken en toedienen/registreren van medicatie door verpleegkundigen en verzorgenden binnen de verpleeghuissetting van WVO Zorg Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker. Dat geldt zeker voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Voor deze sector zijn de zogeheten Veilige Principes opgesteld

Medicatieveiligheid en toedienen medicatie. Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen: veilige principes in de medicatieketen; de verschillende benamingen van medicatie kennen. welke soorten medicatie er zijn (in het bijzonder de psychofarmaca) over de werking- en bijwerkingen van medicatie In Nederland sterven jaarlijks meer mensen door fouten met medicatie dan in het verkeer. Daarom hebben landelijke branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties zich verenigd in het Platform medicatieveiligheid en gezamenlijk de Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg opgesteld (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, NHG, LOC, PFN, V&VN) 4. Duidelijkheid over medicatieveiligheid in de praktijk Ronde 1/2 Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ De Veilige Principes geven richting aan medicatieveiligheid. Maar in de praktijk zijn ze niet altijd even makkelijk toe te passen. Ook zijn er veel grijze gebieden Medicatieveiligheid en de medicijnrol . Deze zijn gebaseerd op de Veilige Principes, die in deze cursus ook aan de orde komen. Deze cursus richt zich sterk op de praktijk. De cursist leert omgaan met dagelijkse situaties, maar ook met minder vaak voorkomende zaken,.

In Nederland sterven jaarlijks meer mensen door fouten met medicatie dan in het verkeer. Daarom hebben landelijke branche-, beroeps- en cliënten- organisaties zich verenigd in het Platform medicatieveiligheid en gezamenlijk de Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg opgesteld (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, NHG, LOC, PFN, V&VN) IVM overlegt daarvoor regelmatig met relevante organisaties op het gebied van medicatieveiligheid zoals de IGJ, V&VN, VGN en het platform medicatieveiligheid care. Audit 'We hebben de medicatieveiligheid aantoonbaar verbeterd. We voldoen nu aan 80-90% van de eisen die gesteld worden vanuit de Veilige principes. Dat was twee jaar geleden nog. Tag Archives: medicatieveiligheid Ziekenhuisapotheek Meander deskundig op Europees niveau. Op verzoek van deelnemers stellen we beide thema's nogmaals aan de orde: Ochtendsessie: 'Veilige Principes' Veel organisaties worstelen nog steeds met. Uitgangspunt in de Veilige principes is dat de toedienlijst moet worden aangeleverd voor alle cliënten die hulp van een zorgmedewerker nodig hebben bij medicatie. Er kunnen problemen zijn bij het tijdig leveren van toedienlijsten buiten kantoortijden (in avond, nacht of weekend) Scholing Medicatieveiligheid. Tijdens deze scholing komen de volgende onderwerpen aan bod: Bespreken van de belangrijkste onderwerpen uit de e-learning* met focus op vaardigheden, een juiste professionele houding en het aanbieden van kennis. Toedienen versus aanreiken van medicatie. De veldnorm Veilige principes in de medicatieketen

Medicatieveiligheid - dagdeel Zorg Scholing - Een

 1. Veilige principes in de regio De veilige principes zijn de afgelopen jaren op verschillende plekken binnen de zorg benoemd en geïmplementeerd. De 'Veilige principes' is een verzameling van allerlei losstaande afspraken, richtlijnen en normen en geeft handvaten om het proces rondom medicatie zo veilig mogelijk in t
 2. De structurele aandacht van de IGZ voor medicatieveiligheid tijdens haar inspectiebezoeken heeft er mede voor gezorgd dat er door de partijen in de langdurige zorg concrete afspraken zijn gemaakt over dit onderwerp. Zo zijn er door het veld veilige principes in de medicatieketen tot stand gekomen
 3. Activiteiten aansluitend op 'Veilige principes' Medicatieproces instelling: Quickscan medicatieproces. Dossiercheck. Telefonisch consult medicatieveiligheid. Scholingen horend bij Veilige principes: Medicatieveiligheid in de praktijk. Signaleren en Beoordelen eigen beheer van medicatie (BEM) Nascholing: e-learningcursussen medicijngebrui
Doe de test medicatieveiligheid | Vilans

De praktische invulling van de 'Veilige principes' staat centraal in deze e-learning. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt behandeld wat er bij de diverse zorginstellingen speelt wat betreft medicatieveiligheid en waar jullie als apotheker en apotheekteam daarin een belangrijke rol spelen Veilig Principes in medicatieketen Om de medicatieveiligheid van uw cliënten te borgen zijn de 'Veilige Principes' in de medicatieketen opgesteld. Medicatie+Zorg is bekend met deze theorie en de dagelijkse praktijk om op basis van deze Veilige Principes een professionele afweging te maken bij het dagelijkse handelen voor uw apotheek E-learning - Medicatieveiligheid Het doel van deze e-learning is het vergroten van kennis met betrekking tot medicatieveiligheid en de veilige principes in de medicatieketen. Tijdens deze e-learning leer je wat medicatieveiligheid inhoud en wat jouw rol van zorgverlener hierin is Medicatieveiligheid. Medicatieoverdracht; Polyfarmacie bij ouderen; Platform medicatieveiligheid; Veilige principes; Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Onderzoek specialist ouderengeneeskunde Willemijn van Erp in media; Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnstoornissen (rapport

Medicatieveiligheid - Zorggroep Elde Maasduinen

Veilige principes verder in praktijk - Verslagen - ZonM

 1. faciliteren. In de 'Veilige principes in de medicatieketen' van het Platform medicatieveiligheid care wordt verwezen naar deze lijst. Op de lijst staan geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte, orale oncolytica en insulines1. Deze lijst kan worden gebruikt als uitgangspunt voor het lokale overleg
 2. Daarom is al in 2015 in de regio Noord-Holland Noord een regionaal Convenant Medicatieveiligheid opgesteld, samen met 21 verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT), alle huisartsen en apothekers. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de Veilige Principes in de Medicatieketen
 3. Medicatieveiligheid is vooral heel bewust bezig zijn met wat je doet, controlere ; Kennisbundel medicatieveiligheid inhoud 7 Landelijke uitgangspunten In 2012 zijn voor de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg landelijke richtlijnen opgesteld: veilige principes in de medicatieketen
 4. Gaat het bij uw organisatie ook veilig, worden de stappen gevolgd? Verzwaard adviesrecht. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht op het thema medicatieveiligheid. Maakt u daar ook gebruik van?! Filmpje zoekinstructie veilige principes. Een nieuw filmpje maakt betrokkenen wegwijs in het document de Veilige principes in de medicatieketen
 5. De Veilige Principes beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is, en hoe je veilig kunt werken. Veilige Principes. Als interactieve pdf met 3 video's,. Medicatieveiligheid Alle activiteiten die zijn gericht op het juiste voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de gegevensoverdracht in de.

Veilige Principes in de medicatieketen - Zorgzorr

 1. Medicatieveiligheid gehandicaptenzorg. € 67.00. In winkelmand. Categorieën: Alle E-learnings, Gehandicaptenzorg, Medicatie, Niveau 3 en hoger, Professioneel handelen. Beschrijving. Extra informatie. Beoordelingen (0) In deze e-learning staat centraal hoe jij als begeleider kunt bijdragen aan betere medicatie-veiligheid. Je leert wat jij mag.
 2. De verpleegkundigen van THFL, kunnen na het volgen van deze nascholing in het kader van medicatieveiligheid. Leerdoelen; deel I (theorie) de eigen beroepsverantwoordelijkheid benoemen vanuit de veilige principes uit de medicatieketen alsmede de praktijk de vigerende richtlijnen benoemen omtrent: beoordeling eigen medicatie (B.E.M.
 3. Medicatieveiligheid Aanreiken, Klaarzetten. € 67.00. In winkelmand. Categorieën: Alle E-learnings, Medicatie, Niveau 1 en 2, Professioneel handelen. Beschrijving. Extra informatie. Beoordelingen (0) Medicatieveiligheid is een verantwoordelijkheid die verzorgenden en verpleegkundigen delen met ondermeer artsen, apothekers, zorgvragers.
 4. E-learning - Medicatieveiligheid € 27.97 Incl. BTW. E-learning - Medicatieveiligheid. Het doel van deze e-learning is het vergroten van kennis met betrekking tot medicatieveiligheid en de veilige principes in de medicatieketen. Tijdens deze e-learning leer je wat medicatieveiligheid inhoud en wat jouw rol van zorgverlener hierin is
 5. Het doel van deze cursus is het vergroten van kennis met betrekking tot medicatieveiligheid en medicatieverstrekking. Na deze cursus weet jij alle mediatiegroepen te benoemen, weet jij wat de zes veilige principes inhouden en hoe je deze kan toepassen in de praktijk
 6. De bedoeling van Veilige principes - YouTub
Dossier Farmacie | Henkjan WerktIGZ: 'Voorschrijven medicatie moet beter' | Kennisplein