Home

Wat zijn goederen

goederen. 1. Alle materiële en immateriële dingen (producten en diensten) die kunnen worden gebruikt om in behoeften te voorzien. 2. De massa producten die door het bedrijf stroomt. 3. De lading of een gedeel [..] Bron: kennisconsult.nl Wat is de betekenis van Goederen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 11 betekenissen van het woord Goederen. Door experts geschreven

Betekenis Goedere

Betalen zonder bank, kan dat?

Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen ( opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. De term 'goed' of 'zaak' verwijst naar het materiële karakter. Vastgoed betreft dus niet-verplaatsbare materiële zaken Dit zijn goederen die ook gevraagd worden als er geen inkomen is. Bij een stijging van het inkomen zal er bij noodzakelijke goederen dan ook een minder dan evenredige stijging van de vraag naar dat goed ontstaan. De inkomenselasticiteit van noodzakelijke goederen is, net als die van luxegoederen positief, maar de waarde zal liggen tussen 0 en 1 Met de oorsprong van een goed of een product wordt kort gezegd gedoeld op het land waar het goed of product geheel en al is voortgebracht, of waar het product zijn laatste essentiële bewerking heeft ondergaan. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong wijn en tussenproducten (bijvoorbeeld sherry en port) overige alcoholhoudende producten (bijvoorbeeld gedistilleerde drank, ook wel genoemd: sterke drank) tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren en rooktabak) minerale olie (bijvoorbeeld benzine, diesel en LPG

Dat houdt in dat (vrijwel) alle goederen gezamenlijk bezit zijn en er ook gezamenlijk over beslist mag worden, net als (vrijwel) alle schulden. Bij onder andere overlijden en echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen ontbonden en bij benadeling door de andere partner kan de gemeenschap van goederen ontbonden worden merit good goederen waarvan de overheid vindt dat de consumptie ervan moet worden gestimuleerd. demerit goods goederen die volgens de overheid door de maatschappij worden overgewaardeerd en daarom moeten worden afgeremd, door middel van accijnsheffin Goederen in bewerking zijn in productie zijnde maar nog niet gereedgekomen goederen. Die goederen omvatten ook resten van allerlei aard (zogenaamde niet-verkoopbare tussenproducten). Goederen in bewerking is opgenomen in klasse 3 van het MAR ( 32 Goederen in bewerking ) en is net zoals de grondstoffen en hulpstoffen onderverdeeld in 320 Aanschaffingswaarde en 329 Geboekte waardeverminderingen Daardoor zijn de tijdslots van de groupage zendingen meer approximatief. Een FTL, Full Truck Load, is over het algemeen preciezer wat de leverings- en ophaaltijden betreft, aangezien het rechtstreekse routes, van punt A naar punt B, uitvoert. Consolidatie of groupage van goederen is een strategie om de beschikbare opslagruimte te optimaliseren 2 Wat zijn quasi-collectieve goederen? Quasi-collectieve goederen zijn goederen die wel uitsluitbaar zijn, maar alsnog door de overheid worden geleverd. Zij zouden in principe door bedrijven kunnen worden geleverd, maar er wordt voor gekozen om dit door de overheid te laten doen

Wat is de betekenis van Goederen - Ensi

Goederen en diensten (producten) · Betekenis, uitleg

Soorten goederen. Vrijwel alle producten die je in het dagelijks leven gebruikt, passeren de haven van Antwerpen. Elk product vraagt een eigen manier van transport, of noem het een eigen verpakking. We onderscheiden daarbij hoofdzakelijk vijf soorten ladingen: containerlading, vloeibare bulk, droge bulk, stukgoed en roro Wat zijn duurzame goederen? Duurzame goederen of harde goederen zijn producten die bedoeld zijn om lang mee te gaan in plaats van snel te worden geconsumeerd. Een klassiek voorbeeld van een duurzaam goed is een apparaat zoals een oven Het beheren van de (goederen van de) nalatenschap. Wat valt er onder het beheren van de (goederen van de) De kosten van executele: een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur is en wat zijn of haar bevoegdheden zijn. Successierechten: de belasting over de erfenis

Wat als je schulden erft? | Radio 2, de grootste familie

Wat zijn margegoederen? Margegoederen zijn gebruikte goederen die zonder btw werden ingekocht. Het woord gebruikte goederen kan echter wel een beetje verwarrend zijn. Zo gaat het in theorie om goederen die al dan niet na reparatie opnieuw kunnen worden gebruikt, wat impliceert dat ze eerder al eens werden gebruikt Dit zijn goederen die zowel voor civiele- als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens. Bedrijven zijn zich er niet altijd van bewust dat zij (mogelijk) dual-use goederen produceren, verkopen en exporteren Wat is inventaris? Uw inventaris is uw bedrijfsmatige inboedel. Denk hierbij aan alles wat u nodig heeft om uw werkzaamheden uit te voeren zoals: Tafels en stoelen Vitrines / toonbank Verlichting Kassasysteem PC / laptop Geld valt hier niet onder, maar is wel gedekt in ons Basispakket voor Coffeeshops. Wat zijn goederen? Met goederen wordt..

family grouping: Goederen bij elkaar plaatsen van

Goederen en zaken - Wikipedi

Deze goederen kunt u dus optillen en/of verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan meubilair, inboedel en dieren. Ter verduidelijking bijvoorbeeld: De ingebouwde keuken en badkamer waren roerend goed, maar zijn onroerend geworden omdat ze deel uitmaken van het huis zelf, wat onroerend goed is. Wanneer horen roerende goederen bij een onroerend. Lijst gevaarlijke goederen. De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN United Nations -nummers, de indeling voor elk UN-nummer en de bijbehorende vervoersvoorwaarden. Sommige stoffen hebben een eigen UN-nummer terwijl andere alleen onder een verzamelnaam zijn ingedeeld Inferieure goederen. Dit zijn goederen die ten opzichte van andere goederen met eenzelfde gebruiksfunctie aanmerkelijk minder van kwaliteit zijn, zoals klompen-schoenen, margarine-roomboter, enzovoort. Bij het stijgen van [.. Wat is voorraad? Een voorraad bestaat uit goederen die beschikbaar zijn voor productie, verkoop of levering. Deze goederen hebben allemaal een waarde en moeten terugkomen in je boekhouding en op je balans verwerkt worden. Ook goederen die al in gebruik zijn voor productie vallen onder je voorraad Welke luchthavens zijn er in Nederland? 21-10-2020 09:01. Hoeveel passagiers reizen via Nederlandse luchthavens? Goederen. Personen. Verkeer. Economische betekenis. Vervoermiddelen en infrastructuur. Voor wat er feitelijk gebeur

Wat zijn substituten? In Marketingtermen. Plaats een reactie. Substituten zijn vervangende goederen. Iedere branche wordt minder aantrekkelijk als er meer substituten zijn ontwikkeld. Het aanbod neemt toe en mensen zijn minder bereid om snel een product te kopen. Zij onderzoeken de mogelijkheden in de markt Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jul 2021 om 21:42. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Deze eigenschappen zijn duidelijk herkenbaar. Andere eigenschappen zijn minder duidelijk zichtbaar en worden door middel van een etiket op het goed of de verpakking aangegeven. De etiketten die gebruikt worden om aan te geven wat de eigenschap van het goed is en hoe je dit goed moet behandelen, zijn de behandelingsetiketten Over retour-goederen. Dagelijks worden tienduizenden items retour gestuurd zonder ooit te zijn gebruikt. Deze bestellingen worden veelal vernietigd omdat het voor de grote webwinkels goedkopers is, dan openmaken, controleren en opnieuw inpakken. Wij van retourgoederen redden deze retouren en bieden ze een 2e leven Incourante goederen,ook wel winkeldochters genaamd zijn artikelen,waar geen hond belangstelling voor heeft. Ofschoon de kwaliteit ervan uitmuntend kan zijn zijn er toch dingen aan, b.v. de kleur of vormgeving dat mensen ervan weerhoudt ze te kopen. 23 september 2010 11:12. 0 0

Wat zijn margegoederen? - Belastingdiens

 1. Complementaire goederen zijn goederen die elkaar in het gebruik aanvullen. Bijvoorbeeld tandpasta en een tandenborstel
 2. istreert de goederenontvangst. - Je begeleidt de retourstroom van goederen en emballage
 3. Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen
 4. De meeste mensen zijn getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden. Voor deze stellen geldt dan dat ze gehuwd zijn in gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap houdt in dat alles wat je meeneemt in het huwelijk 'samensmelt' met alles wat de ander meeneemt in het huwelijk
 5. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden? Algehele gemeenschap van goederen (tot 2018) Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen
 6. Stappenplan - Statuut goederen 1. Wat zijn de baten/activa? Algemene regel: GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN (art. 1405 oud BW). i. Specifieke gemeenschappelijke goederen ( §1) - Inkomsten uit beroepsbezigheden - Vruchten, inkomsten en interesten van eigen goederen Bv. woning verhuren, aandelen waarvan dividenden worden uitgekeerd, interesten die eigen beleggingsportefeuille opleveren..

Communautaire goederen, douanestatus en douanetoezich

 1. Dit zijn beperkte rechten, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Ook kan het eigendomsvoorbehoud (kan gezien worden als volledig recht) hier onder vallen, dit recht geeft de crediteur in beginsel de mogelijkheid om de door hem geleverde goederen in geval van niet-voldoening van de tegenprestatie als zijn eigendom op.
 2. Wat zijn registergoederen? Registergoederen dienen te worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers (art. 3:10 BW). Dit artikel geeft drie vereisten waaraan moet zijn voldaan om te kunnen spreken van een registergoed
 3. Voor een productiebedrijf zijn de kosten van verkochte goederen de productiekosten - de kosten van materialen en arbeid die nodig zijn om een product te maken. Dit cijfer vertelt een productiebedrijf wat het kost om een product te maken dat het zal verkopen aan een intermediaire entiteit, zoals een groothandel of detailhandel
 4. Wat zijn goederen? Goederen zijn het tastbare object dat eigendom bezit. Dit zijn de objecten die door de klanten met het blote oog kunnen worden aangeraakt, gevoeld en gezien. Een persoon kan verschillende goederen gebruiken om verschillende acties uit te voeren, bijvoorbeeld verschillende machines
 5. Wat zijn inklaringsagenten en waar kan ik deze vinden? Inklaringsagenten zijn internationale handelsexperts die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en inklaren van uw goederen. Goedgekeurde agenten zijn vaak te vinden op de website van uw land of via een lokale vereniging van inklaringsagenten en vervoerders
Koopkrachtpariteit - WikipediaWaag (Haarlem) - Wikipedia

Inerte goederen zijn goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn. Toelichting werkingssfeer Het al dan niet inert zijn is voor zowel type A, B als C inrichtingen van belang om te bepalen welke paragraaf van het Activiteitenbesluit over op- en overslag van toepassing is Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (WMD). Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens De betekenis van een inventaris- en goederen verzekering is niet voor iedereen even duidelijk. Vaak weet men niet precies wat het verschil tussen inventaris en goederen is. Uw inventaris zijn zaken als bureaus, computer, kantoorbenodigdheden, speciale machines en voorraden. Uw goederen zijn uw handelsvoorraad

Homogene goederen - 2 definities - Encycl

Veterinaire goederen. Veterinaire goederen moeten bij binnenkomst in de EU verplicht gekeurd worden. Dat betekent dat naast de invoeraangifte, ook een aanvraag tot keuring gedaan moet worden. SGS Maco helpt u in dit proces. Wij beoordelen de documentatie om te voorkomen dat de douane tekortkomingen constateert bij de keuring Wat betekent verknocht zijn aan en wat zijn verknochte goederen in de inboedel? Maar ook wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, belandt niet automatisch alles in de boedel. Uitzonderingen vormen de zogenaamde verknochte goederen. Dat zijn zaken waaraan zo'n emotionele waarde is verbonden dat u er aan verknocht bent Wat zijn niet-uitsluitbare goederen? Niet-uitsluitbare goederen verwijst naar publieke goederen Publieke goederen Publieke goederen zijn goederen die algemeen beschikbaar zijn voor alle mensen binnen een samenleving of gemeenschap en die twee specifieke eigenschappen bezitten: ze zijn niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend Het beheren van de (goederen van de) nalatenschap. Wat valt er onder het beheren van de (goederen van de) De kosten van executele: een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur is en wat zijn of haar bevoegdheden zijn. Successierechten: de belasting over de erfenis

Extra informatie. Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door één van de nader omschreven evenementen Er zijn steeds meer ondernemers. Inmiddels is de grens van 2 miljoen ondernemingen gepasseerd. Veel ondernemers starten tijdens het huwelijk voor het eerst een onderneming. Ondernemers realiseren zich niet altijd wat de gevolgen zijn van het starten van een onderneming indien zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Gemeenschap van goederen Goederen zijn de producten die op de markt worden verhandeld. Er is een tijdsverschil in de productie, distributie en consumptie van goederen. Wanneer de koper goederen koopt en de prijs betaalt, wordt het eigendom overgedragen van verkoper op koper. Producten worden in batches geproduceerd, wat identieke eenheden oplevert

Art. 516 BW zegt eenvoudig dat alle goederen roerend of onroerend zijn. Onroerend is wat niet kan worden verplaatst, zoals een stuk grond, maar ook wat daar door bestemming aan verbonden is, zoals het water in een vijver en zelfs de vissen die daarin thuishoren Wat zijn goederen? Met goederen wordt uw handelsvoorraad bedoeld. Inclusief de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Bijvoorbeeld halffabricaten, eindproducten, reinigingsmiddelen, brandstoffen en verpakkingen. Voor wie is een goederenverzekering nuttig Collectieve goederen zijn goederen die alleen door de overheid geleverd kunnen worden. Hierbij is sprake van meeliftersgedrag en een prisoners dilemma

Wat zijn registergoederen? JoH

Bodembeslag door de fiscus op goederen van een ander dan de failliet. De Belastingdienst kan op grond van haar bodemrecht beslag leggen op zogenaamde 'bodemzaken'. Dit betekent dat ook goederen die geen eigendom zijn van de belastingplichtige, onder dit beslag kunnen vallen. Hoe werkt dit en wat kunt u ertegen doen Nederland en Kroatië zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er zaken waar u rekening mee moet houden bij exporteren binnen de EU.[twysiwyg:internationaal-corona-disclaimer]Hoe zit het bijvoorbeeld met btw of accijnzen

Gevaarlijke goederen zijn items of stoffen die een risico vormen voor gezondheid, veiligheid, eigendom of het milieu. Ze moeten correct verpakt, zorgvuldig afgehandeld en met de vereiste kennis verzonden worden om ervoor te zorgen dat ze veilig op hun bestemming aankomen Wat zijn verheven goederen? Verheven goederen kunnen worden geproduceerd in je fabrieken van niveau 32 en hoger. Met hoofdstuk 18 Teamgeest worden twee nieuwe producties van 3 uur en 9 uur toegevoegd aan de productie-opties. Je nieuwe versterkte verheven goed zal je huidige versterkte normale goed +2 zijn. Als je versterkte basisgoed marmer. Net zoals goederen kunnen ook bestelde diensten in uitvoering zijn. Toch is het onderscheid niet zo eenvoudig te maken want onder bestellingen in uitvoering vallen ook producten in bewerking. Het vertoont met andere woorden een aantal gelijkenissen met goederen in bewerking en met het gereed product. Wat de boekhoudkundige verwerking betreft, is er ook een belangrijk verschil. Hieronder leggen.

secundair onderwijs: De hulpwerkwoorden Avoir en Être kom

Wat is een roerend goed? - Jurec

Wat Zijn Voorbeelden Van Luxegoederen? Wells kopen luxe sieraden en kledingstukken die voor de meeste consumenten te duur zijn. Luxe goederen zijn consumptiegoederen die duur, decoratief of anderszins moeilijk zijn te verkrijgen en zijn doorgaans alleen toegankelijk voor de rijken. Luxe goederen kunnen functioneel zijn, zoals auto's, of niet. Wat militaire goederen zijn hebben we denk ik wel op ons netvlies staan en bij twijfel kunnen we ook daarvoor een lijst van militaire goederen raadplegen. Het wordt moeilijker als we het hebben over dual-use goederen, maar zoals gezegd is hiervoor een overzicht Wat zijn typische vormen van kapitaalgoederen binnen een . Wat zijn activa: Materiële of immateriële zaken worden aangeduid als goederen die juridisch gezien rechtsvoorwerpen zijn, op dezelfde manier dat ze vanuit economisch perspectief schaars, beperkt en dus een waarde hebben die kan worden gedefinieerd in monetaire voorwaarden

Vastgoed - Wikipedi

Wat zijn de verschillende huwelijksstelsels? Koppels die trouwen, kunnen kiezen tussen verschillende huwelijksvermogensstelsels. Zo kunnen ze de verdeling van hun goederen op voorhand regelen. Het stelsel van de gemeenschap bestaat erin de goederen op dezelfde manier te verenigen als de personen. De goederen maken dadelijk deel uit van het. Wat er precies met de douane kan en geregeld mag worden, hangt af van de status van de goederen en wat daarmee gebeurt nadat ze de grens gepasseerd zijn. Hierbij zijn diverse scenario's mogelijk. De grootste gemene deler is het doen van een douaneaangifte. De meest voorkomende mogelijkheid is definitieve uitvoer. Praktisch gezien hebben we het dan over het transporteren van goederen vanuit. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u en uw partner samen. Bij scheiding krijgen beide partijen 50% van alle bezittingen en schulden. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels Wat is douanewaarde? Er mogen kleine verschillen zijn, maar de goederen moeten er hetzelfde uitzien, dezelfde functie hebben en van hetzelfde materiaal zijn gemaakt. De kwaliteit moet ook hetzelfde zijn, evenals de reputatie van de maker. Optie 3

Video: Luxegoederen - Wikipedi

Preferentiële oorsprong van goederen Stichting Vervoeradre

Wat zijn accijnsgoederen en wat zijn

Wat betekent 'Beperkte gemeenschap van goederen'? Als u een geregistreerd partnerschap aangaat zonder voorwaarden, dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn Wat is een pandrecht? Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat gevestigd kan worden op goederen die geen registergoederen zijn. Hierbij kunt u denken aan roerende zaken zoals voorraad en inventaris, maar ook aan (handels)vorderingen. Op registergoederen zoals onroerende zaken en teboekgestelde schepen kan geen pandrecht worden gevestigd, maar.

Voorbeeld van prijsopgave en offerte in het Engels (Quotation)

Gemeenschap van goederen Wet & Rech

wat zijn merit-goederen en demerit-goederen? - GoeieVraa

Les Halles Paris lekker shoppen tijdens je citytrip parijs!?Een koelcel voor uw zaak - Malmac Koeling

Vervolgens wordt in het systeem van de Belastingdienst opgezocht wat de douanekosten voor de goederen zijn. Nederlandse btw bij import van particuliere goederen. U moet Nederlandse btw betalen als u particuliere goederen wilt importeren vanuit Canada. Alle goederen die een waarde van meer dan EUR 10 hebben moeten bij de douane worden aangegeven Wat zijn complementaire goederen? In Marketingtermen. Plaats een reactie. Complementaire goederen van het 5 krachten model van Porter zijn goederen die elkaar goed aanvullen. In de autobranche zijn dit de benzine en de auto. Ze vullen elkaar goed aan en bieden elkaar kansen aan in de markt, als het gaat om de stijging van de olieprijzen Wat is verknochtheid? Verknochtheid is een begrip dat verwijst naar individueel eigendom van goederen én schulden die (deels of geheel) buiten de gemeenschap van goederen vallen. Persoonlijke goederen, zoals sieraden, verzamelingen, kleren of hobbyspullen kunnen verknocht zijn B - Goederen die zijn ingevoerd uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort en daarna in het vrije verkeer zijn gebracht EN waar de invoerrechten en andere belastingen voor voldaan zijn. Deze goederen mogen dan in het vrije verkeer van de EU verhandeld worden zonder dat de Douane zich er nog mee bemoeid

 • Triumph Minimizer Amourette.
 • Gauss Warframe.
 • Smidse bouwen.
 • Cindy betekenis herkomst.
 • Sokken met gezicht.
 • Zwarte edelsteen Onyx.
 • Caterpillar webshop.
 • Welke Rabobank heeft een Muntrolautomaat.
 • Final Fantasy All Games.
 • Www BillyBird nl.
 • Wanneer pas je niet bij elkaar.
 • Makowiec recept.
 • Keto cheesecake recept.
 • Kleine tuin ideeën.
 • Kint duivel.
 • MTH Hardinxveld.
 • Hoogte windmolens België.
 • Glazen fotolijst graveren.
 • Ohappy day.
 • Super Mario Odyssey spelen.
 • Wonderkind Laurent.
 • Header image.
 • Te huur Havenkwartier Deventer.
 • The Man Who Sold the World lyrics.
 • Pizza afhalen De Koog Texel.
 • Utopia TV.
 • Ik word bedreigd met foto's.
 • Ajax spelers 2018.
 • Engagement rate LinkedIn.
 • Uk en Puk ontwikkelingsgebieden.
 • Herberg De Millem Terschelling.
 • Keukenkasten reinigen.
 • Inkt maken van galappels.
 • Windows Memory Diagnostic time.
 • OdyZee Goes.
 • Bananen pannenkoeken recept 1 persoon.
 • Golfballen Decathlon.
 • Nightwish youtube noise.
 • Amazonewoud ontbossing.
 • Occasions Amsterdam Westpoort.
 • YouTube to MP3 Mac online.