Home

DBC zorgproduct kosten

Kostenberekening ziekenhuis - Hoe zit het met de kosten

 1. De kosten van een DBC-zorgproduct zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de behandelingen binnen een bepaald DBC-zorgproduct. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt met dit DBC-zorgproduct
 2. Tarieven 2018. Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2018 of later. Prijslijst DBC zorgproducten 2018. Prijslijst overige zorgproducten 2018. Prijslijst dure geneesmiddelen 2018. Meer informatie. Wilt u meer informatie over de tarieven van een behandeling of DBC zorgproduct
 3. De kosten van een DBC zijn gebaseerd op een gemiddelde en niet op de individuele patiënt. Er zijn ruim 4500 DBC's met elk een eigen prijs. De rekening gaat na afloop naar uw zorgverzekeraar of naar u Na afloop van het behandelingstraject ontvangt u of uw zorgverzekeraar zo snel mogelijk één factuur voor het totale traject
 4. Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige-zorgproducten per 1 januari 2019.xls Overzicht van meest recent bekeken documenten. Versievergelijk. Huidige versie: 1. Waarschuwing. In ieder geval één van de gekozen bestanden is een geupload document. Daar kan niet mee worden vergeleken..
 5. DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een polikliniek bezoek. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke bezoek. Het maakt daarbij dus niet uit of er één of drie consulten hebben plaatsgevonden. Het tarief van de DBC is.

DBC-systematiek. Een diagnose-behandelcombinatie (dbc) - tegenwoordig beter bekend als DBC-zorgproduct - is een code van negen cijfers die iets zegt over de inhoud van het totaal aan ziekenhuisactiviteiten (diagnostisering, behandeling en controles). Aan de hand van de DBC krijgt men informatie over het totale behandeltraject Alleen DBC trajecten met een verkoopprijs van € 1,- of hoger worden meegenomen voor de berekening De goedkoopste 10% en de duurste 10% van de zorgproducten wordt uitgesloten voor de berekenin

De kosten van uw behandeling (tarieven DBC) Jeroen Bosch

 1. DBC Zorgproduct: Laagste tarief: Hoogste tarief: Gemiddelde tarief: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letsel: € 367,54: € 1.374,03: € 549,92: Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerd letsel: € 102,87: € 1.213,90: € 238,3
 2. Direct zoeken naar een zorgproduct. select. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 ( van 1 juni tot en met 31 december) 2014 ( van 1 januari tot en met 31 mei) 2013 ( van 1 juli tot en met 31 december) 2013 ( van 1 april tot en met 30 juni ) 2013 ( van 1 januari tot en met 31 maart) 2012 ( van 1 mei tot en met 31 december) 2012 ( van 1.
 3. dbc- zorgproductomschrijving 019999055 GEEN Uitval standaard, GEEN Oper wervelkolom, TBC, GEEN Klinische opname, Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch lichtTBC | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Infectie overigOnderzoek(en) en/of behandeling(en) bij tuberculose15E863 20190101 20191231 € 1.300,0
 4. DBC-omschrijving behandelingen hartritmestoornissen in het ziekenhuis. DBC-zorgproduct omschrijving. Gemiddeld tarief. Consult op de polikliniek bij een (chronische reumatische) hartziekte. € 170. Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een (chronische reumatische) hartziekte. € 450
 5. De prijs voor een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw behandeling kunnen afwijken van de gemiddelde kosten. Naast de DBC zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht
 6. afsluiten van het DBC-zorgproduct plaatsvinden, dan zal er door de zorginstelling een vervolg DBC-zorgproduct geopend worden. Het DBC-zorgproduct kan nooit langer dan 120 dagen openstaan en wordt dan dus altijd afgesloten. Het kan dan zijn dat de kosten van deze afspraak opnieuw door uw zorgverzekeraar ingehouden worden op uw eigen risico
 7. Tarieven. De passantenprijs per DBC-zorgproduct betreft een totaal (integraal) tarief. Voor de DBC-zorgproducten in het zogeheten gereguleerde segment (ook wel het A-segment), hanteert het UMCG max-max tarieven dan wel maximumtarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld

DBC-zorgproducten - Rijnstat

De DBC-declaratiecode is een 6-cijferige code waarmee een relatie wordt gelegd tussen het zorgproduct en het gereguleerde tarief of de afgesproken prijs van het DBC-zorgproduct. Op de declaratie wordt het totale DBC-zorgproduct tarief uitgesplitst in een kostenbedrag voor de zorginstelling, en een totaalbedrag voor de honoraria voor de medisch specialistische zorg Het tarief voor een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct is een integraal tarief en is.

Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige-zorgproducten

 1. Het DBC zorgproduct dat aan het begin van het behandeltraject is geopend bepaalt niet wat de uiteindelijke kosten zijn voor de patiënt of de zorgverzekeraar. Elke behandeling en activiteit wordt namelijk zorgvuldig bijgehouden door de specialist waarnaar deze partij het juiste zorgproduct hanteert
 2. DBC-zorgproduct. DBC-zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde diagnose. Deze zijn vastgesteld door de overheid. In totaal zijn er ongeveer 4.400 zorgproducten. De prijs voor een DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten (honorarium en ziekenhuiskosten) bij een bepaalde diagnose
 3. DBC-zorgproduct omschrijving Gemiddeld tarief; Consult op de polikliniek bij artrose (gewrichtsslijtage) in de heup: € 195: Meer dan twee onderzoeken bij artrose (gewrichtsslijtage) in de heup: € 335: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij artrose (gewrichtsslijtage) in de heup: € 40
 4. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandeling combinatie. DBC-zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk
 5. De basis van uw ziekenhuisrekening is de diagnose-behandelcombinatie (dbc). Uw ziekenhuis verzamelt alle kosten die te maken hebben met uw ziekenhuisbezoeken en behandelingen in één rekening: de diagnose-behandelcombinatie (dbc). De prijs van een dbc gaat uit van de kosten van een gemiddelde behandeling bij dezelfde zorgvraag. De medisch specialist kan hierdoor de zorg aanpassen aan uw.
Tarieven | SMA UTRECHT

Informatie over kosten en tarieven SEI

DBC zorgproduct: betekenis en uitleg systematie

Het tarief van een DBC-zorgproduct is een gemiddeld bedrag, gebaseerd op de gemiddelde kosten van de verrichtingen die onder dat DBC-zorgproduct vallen. Dat zijn niet alleen de behandelkosten en het honorarium van de specialist, maar bijvoorbeeld ook vaste kosten van het ziekenhuis (zoals schoonmaak en andere facilitaire kostenposten) Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met Amsterdam UMC, locatie VUmc dan betaalt u de factuur zelf. Dan gelden de passantenprijzen voor de DBC-zorgproducten en overige producten.. De prijzen zijn geldig voor zorgproducten geopend vanaf het jaar zoals aangegeven op de passantenprijslijst

Wat is het indexcijfer voor kostenbedragen van (dbc)zorgproducten? Dit is de jaarlijkse indexering van de kostenbedragen voor (dbc)zorgproducten waarvoor een maximumtarief geldt. Deze bedragen worden trendmatig aangepast met een gewogen gemiddelde index voor loon- en materiële kosten. De indexering voor een bepaald jaar is gebaseerd op de. dbc-zorgproduct code Consumentenomschrijving Integraal tarief 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.455,00€ Tarieven van op of na 1 jan. geopende zorgproducten en uitgevoerde OZP

Dbc-zorgproducten - DIS open dat

Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle activiteiten en verrichtingen dat nodig is voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling in een afgebakende periode. Na afloop van die periode stelt het ziekenhuis de rekening op. Overige zorgproducten. Naast DBC-zorgproducten kent het ziekenhuis ook nog andere zorgproducten De prijs van het DBC zorgproduct is het gemiddelde van alle kosten die bij een bepaalde diagnose landelijk gemaakt worden. De gedachte hierachter is dat op deze manier zorgverleners uitgedaagd worden met elkaar te kunnen concurreren op prijs Op basis hiervan opent het ziekenhuis een dbc-zorgproduct. Dit noemen we ook een dbc. De medisch specialist overlegt met u over de behandeling. Of u bijvoorbeeld geopereerd wordt, of misschien zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Na al die onderzoeken en behandelingen bepaalt het ziekenhuis de juiste dbc. De eerste dbc duurt maximaal 90 dagen

Daarnaast is nog gekeken of er na de 30 dagen alsnog weer een nieuwe GRZ-DBC werd geopend. Voor beide opties geldt dat er gekeken is binnen het jaar van openen van initieel zorgproduct. Resultaten Totale kosten en gebruikers GRZ In tabel 1 worden de totale kosten van de GRZ gepresenteerd voor de jaren 2015 t/m 201 Elk dbc-zorgproduct heeft een eigen tarief, dat is gebaseerd op het landelijk gemiddelde van het aantal consulten en verrichtingen die bij dit dbc-zorgproduct geregistreerd worden. De hoogte van de factuur wordt dus niet beïnvloed door de tijd die nodig is om een diagnos Onderstaande tarieven zijn geldig voor dbc-zorgproducten met ingang van 1 januari 2020 t/m 31 maart 2020* * De ingangsdatum van de zorgvraag is bepalend voor het tarief dat in rekening wordt gebracht. DBC-Zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarie Ziekenhuizen maken gebruik van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) om de geleverde zorg in rekening te brengen. In een DBC-zorgproduct is vastgelegd voor welke diagnose u het ziekenhuis heeft bezocht en welke zorgactiviteiten in het kader van die zorgvraag zijn uitgevoerd. Er zijn ruim 4500 DBC-zorgproducten met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult tot en met. DBC code zoeken - De declaratiecodes. Een DBC declaratiecode is een 6-cijferige code waarmee men het zorgproduct omschrijft en meteen ook het tarief of de afgesproken prijs aangeeft. De codes zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De eerste twee cijfers zijn altijd 14, 15, 16 of 17

De DBC-zorgproduct code op de rekening geeft aan wat u heeft (bijvoorbeeld nierstenen of een gebroken arm) en wat er in het ziekenhuis precies voor u is gedaan (bijvoorbeeld een foto, een operatie of een controlebezoek). Elk DBC-zorgproduct heeft zijn eigen prijskaartje. Een DBC-zorgproduct. De overheid wil graag dat ziekenhuizen de kosten. Een DBC zorgproduct omvat alle activiteiten die samenhangen met uw diagnose en behandeling binnen een bepaalde periode. De kosten van een DBC product zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de behandelingen binnen een bepaald DBC zorgproduct. De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden Een DBC-zorgproduct is een declarabele prestatie die is afgeleid uit een subtraject met zorgactiviteiten via de beslisbomen. Een subtraject leidt in combinatie met de geleverde zorgactiviteiten tot een declarabel DBC-zorgproduct als het voldoet aan de voorwaarden van de beslisbomen. 8.7 DBC-zorgproductcode Het unieke nummer van een DBC.

Dbc-zorgproduct (dbc= diagnose behandelcombinatie) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de dbc. Het is ook mogelijk dat de factuurdatum, de datum is van een eerste onderzoek en dat u pas later bij de medisch specialist bent geweest Vergoeding en kosten van een behandeling Máxima MC heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2021. DBC-zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De DBC start op het moment dat u uw eerste afspraak bij de specialist heeft Opbouw prijs DBC-zorgproduct: Soms staan er op de zorgnota (zorg die ziekenhuis heeft geleverd) 2 bedragen bij een DBC-zorgproduct: een honorariumdeel en een kostendeel. Samen vormen ze de totaalprijs van het zorgproduct. In het honorariumdeel zitten bijvoorbeeld de kosten voor de salarissen van de specialist en de verpleegkundige. Het. Tarieven onderlinge dienstverlening. In het Bravis ziekenhuis worden activiteiten voor andere instellingen uitgevoerd. Voor deze activiteiten mag het Bravis ziekenhuis geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct declareren Een dbc bevat alle kosten die de zorgverlener maakt om u de juiste zorg te kunnen geven. Dus ook kosten die niet direct met uw behandeling te maken hebben. Bij het maken van de rekening kijkt de zorgverlener niet naar hoeveel zorg ú precies krijgt, maar naar het gemiddelde. Soms heeft u meer behandelingen of onderzoeken gehad

Om de kosten van een behandeling te kunnen declareren, wordt gebruik gemaakt van DBC-zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is een zorgpakket voor een bepaalde behandeling; bijvoorbeeld voor de behandeling van een gebroken pols. Voor iedere behandeling wordt een DBC geopend Een DBC-zorgproduct omvat alle activiteiten (consulten, opnames, operaties, röntgenfoto's etc.) De kosten voor uw zorg worden in principe rechtstreeks ingediend bij uw verzekeraar. Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen,. Voor ieder DBC-zorgproduct wordt dus een volledige prijs berekend, waarbij alle kosten die gemaakt zijn, worden samengevoegd. Ook indien er meerdere partijen bij het zorgtraject zijn betrokken, bijvoorbeeld zowel een ziekenhuis als een onafhankelijk medisch specialist, worden de kosten van deze verschillende partijen bij elkaar opgeteld Je hebt in 2016 geen kosten gemaakt. Doordat de oude DBC liep van 24 oktober 2014 tot 24 oktober 2015, zijn daarna 3 lege DBC's van elk 120 dagen geopend. De 4e vervolg-DBC startte 19 oktober 2016. Binnen die DBC is de nieuwe afspraak gemaakt voor 30 januari 2017. Maar de DBC startte dus in 2016, namelijk op 19 oktober 2016

Wat kost de zorg - Zorgproducten vergelijke

Kosten in het ziekenhuis | pagina 3 De kosten worden in uw DBC zorgproduct meegenomen en in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Wanneer 2 keer eigen risico voor 1 behandeling Voorbeeld; U start in december 2018 met uw behandeling en sluitdatum voor dit DBC-zorgproduct valt in januari 2019 DBC systematiek. Een diagnose-behandelcombinatie (dbc) - tegenwoordig beter bekend als DBC-zorgproduct - is een code van negen cijfers die iets zegt over de inhoud van het totaal aan ziekenhuisactiviteiten (diagnostisering, behandeling en controles). Met andere woorden, aan de hand van de DBC krijgt men informatie over het totale.

NZa zorgproductapplicati

 1. De begindatum van een diagnosebehandelcombinatie-zorgproduct (DBC-zorgproduct) is meestal de eerste afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar kan ook een laboratoriumonderzoek zijn dat aangevraagd is door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis
 2. Op basis hiervan opent de specialist een dbc-zorgproduct, ook wel dbc. De medisch specialist overlegt dan met jou over de behandeling: word je Dan vallen de kosten van het ziekenhuis onder je eigen risico. De startdatum van de dbc bepaalt in welk jaar de kosten vallen. Bijvoorbeeld: start de dbc in 2021 en sluit het ziekenhuis deze in.
 3. het zorgproduct: omschrijving van de DBC; de zorgactiviteiten: alle handelingen die binnen de totale behandeling zijn uitgevoerd, zoals een polikliniekbezoek, verpleegdag of onderzoek. Ik wil vooraf weten wat de behandeling gaat kosten

De DBC sluit 42 dagen na de laatste activiteit (dit kan ook bijvoorbeeld verslaglegging zijn). Daarnaast is de duur van een DBC-zorgproduct maximaal 120 dagen. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. Als u langer in behandeling blijft, dan wordt opnieuw een DBC gestart Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor 'Diagnose-Behandel Combinatie'. Er zijn ruim 4.500 DBC's met elk hun eigen prijs Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. In deze regeling worden de volgende begrippen en afkortingen gebruikt. 4.1 Add-on. Add-ons zijn overige zorgproducten, uitgedrukt in zorgactiviteiten, behorend bij een DBC-zorgproduct De Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit , en de jaarlijkse bijbehorende Tarieventabel DBC-zorgproducten en overige zorgproducten regelen het declaratiesysteem en de maximale kosten voor medisch specialistische zorg in Nederland.[1][2 1 Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct. 2 Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering. Cosmetische behandelingen komen altijd voor eigen rekening u krijgt dus geen vergoeding via uw zorgverzekering. Soms wordt een cosmetische behandeling echter op medische indicatie.

zorgproduct: code die gebruikt wordt door de medisch specialist om de behandeling te registeren totaal tarief: alle kosten die wij als ziekenhuis maken voor het DBC-zorgproduct, exclusief het honorarium van de medisch specialis Prijslijst Passantentarieven 2018 Instituut Verbeeten - Tarieven Radiotherapie DBC's geopend in de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018 DBC-code Declaratiecode Zorgproduct Consumentenomschrijving Totaal in Euro Uitwendige bestraling 611 15D257 990061018 Consult / raadpleging bij Radiotherapie 386,90 Informatief gesprek met de bestralingsarts

Prijzen en zorgverzekering - Alrijne Ziekenhuis

NZA-TARIEVEN 2019 DBC-zorgproduct medische omschrijving Declaratiecode verzekerde zorg Tarief 2019 Hybridisatie, geautomatiseerd. 070001 € 23,74 Hybridisatie, handmatig. 070002 € 76,43 DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd. 070003 € 31,52 DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig. 070004 € 66, De prijs voor het DBC-zorgproduct 'gebroken arm' is een gemiddelde van alle kosten die normaal gesproken bij een gebroken arm gemaakt worden. Het is belangrijk om te weten dat niet alle zorg binnen de DBC-systematiek valt Of u recht heeft op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het Radboudumc, is afhankelijk van de behandeling en/of aandoening en de verzekeringspolis die u heeft. Mogelijk is uw behandeling in 2019 of 2020 gestart en loopt deze door in 2021. Informeer dan bij uw zorgverzekeraar wat dit voor uw vergoeding betekent voor 2021 DBC-zorgproduct Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteiten met alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle Kosten 2019 ; Specialisten mondziekten en kaakchirurgie: 246.866.265: Overige kosten ziekenhuiszorg en curatieve zorg: 382.700.621: Overige zorgproducte

Mondkapjes Disneyland Parijs - sale: ontdek de nieuwste

Kosten behandeling hartritmestoornissen - Independe

10 Gereguleerd segment DBC - Zorgproduct Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 972804016 14B179 € 1.063,61 11 Gereguleerd segment DBC - Zorgproduct Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 972804018 14B180 € 1.337,8 kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een eigen risico. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van Aan elk DBC-zorgproduct hangt een prijskaartje, dat het ziekenhuis in rekening mag brengen Er zijn ruim 4.000 DBC-zorgproducten. De DBC-zorgproducten zijn onderverdeeld in twee klassen: Het vrije segment, waarbinnen de prijzen vrij onderhandelbaar zijn en; het gereguleerde segment met door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximum tarieven. Naast DBC-zorgproducten zijn er ook nog andere zorgproducten

Tarieven DBC zorgproducten 2021 - Martini Ziekenhuis Dit zijn de tarieven bij het Martini Ziekenhuis wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw verzekeraar (voor een betreffende polis) geen contract heeft met het Martini Ziekenhuis. 1-1-2021 Declaratie code Zorgproduct Omschrijving Tarief 039933 OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest Prijslijst DBC zorgproducten en overige zorgproducten 2019 (excl. Dure geneesmiddelen) Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2019* * De ingangsdatum van de zorgvraag is uiteindelijk bepalend voor het tarief dat in rekening wordt gebracht. Segment Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaalprij Prijslijst dbc-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2017 dbc-zorgproduct code dbc-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratie code Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 020107006 Operatie bij borstkanker 15A015 20170101 € 4.055,65 020107006 Operatie bij borstkanker 17A015 20170101 € 4.055,6

dbc-zorgproduct code Consumentenomschrijving Integraal tarief 14B168 972804004 Stimulatie, punctie en bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing van embryo Tarieven van op of na 1 jan. geopende zorgproducten en uitgevoerde OZP. Wijzingingen voorbehouden Tarieven 2021. B12 Institute: 1 of 2 consulten in tijdvak, inclusief bloedtesten: Volwassene: € 366,00 | DBC-code 15C231 | zorgproduct 39999015. Kind: € 355,09 | DBC-code 14E140 | zorgproduct 990816021. De NZA heeft bepaald dat één zorgproduct (DOT/DBC). Download Versie 2.0 Passantenprijslijst DBC-zorgproducten Kosten specialist. Kosten ziekenhuis Download Document. DBC DOT Zorgproduct Clinic Costs Honorarium Total Cost Description 14B181 972804020 96,06 79,12 175,18 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 14D873 990216018 124,52 154,09 278,61 Consul Hierin worden uw diagnose, uw behandeling en alle kosten die daarmee samenhangen keurig bij elkaar gebracht met één administratieve code: het DBC-zorgproduct. Dit DBC-zorgproduct wordt afgeleid uit alle activiteiten (bezoeken, opnames, dagbehandelingen, onderzoeken, labtesten, foto's, operaties, consulten etc.) die in het kader van uw zorgvraag zijn uitgevoerd binnen ons ziekenhuis DBC-zorgproduct 140301007. Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij nierfalen. Jaar. Gemiddelde verkoopprijs. 2012. € 1.165,00. 2013. € 1.245,00. 2014

DBC zorgproducten - Adelant

DBC indien klinisch en/of operatief: 42 dagen na ontslag/operatie, dit geldt zowel voor de reguliere DBC als voor de vervolg DBC Voor de laatste keer wordt er een eigen risico in rekening gebracht voor de gemaakte zorgkosten, afhankelijk van het jaar waarin de laatste vervolg-dbc is geopend * Wanneer de bestralingsbehandeling start binnen 90 dagen, worden deze kosten niet apart in rekening gebracht. ** Deze DBC is 120 dagen geldig. DBC-code Declaratiecode Zorgproduct Consumentenomschrijving Totaal in Euro Inwendige bestraling C 15D257 990061018 Consult / raadpleging bij Radiotherapie 343,5

DBC, DOT, zorgactiviteiten en zorgproducten. De bekostinging van de zorg is steeds ingewikkelder geworden. Vroeger was het eenvoudig, er was een vaste tarievenlijst voor alle verrichtingen en consulten. Toen jaren geleden geprobeerd is om marktwerking in de zorg te introduceren is het concept DBC ( Diagnose Behandel Combinatie) bedacht, een. Voor elk DBC-zorgproduct wordt een productiedataset geselecteerd. Hierbij wordt het volgende beslismodel gehanteerd om de volgorde van de datasets te bepalen: a) Uitgangspunt is de DIS DOT 2012/2013 (DBC's gesloten in 2012 en 2013). Indien deze dataset 5 of meer subtrajecten voor het DBC-zorgproduct bevat, is deze dataset gebruikt een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw behandeling kunnen afwijken van de gemiddelde kosten. Naast de DBC zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht De prijs voor een DBC-zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw ontvangen zorg kunnen afwijken van de gemiddelde kosten. Naast de DBC-zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht DBC-Kosten Dit zijn alle kosten die het ziekenhuis maakt voor de DBC. Periode (start- en einddatum) Elke DBC heeft een start- en een einddatum. Na afronding van de diagnostiek, behandeling en eindcontrole wordt een DBC gesloten en gedeclareerd

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg - BR/REG-19122 Versie 2 De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd e voorafgaande DBC. Uw zorg kan dus uit meerdere periodes bestaan die zijn verdeeld in meerdere DBC-zorgproducten, deze sluiten altijd op elkaar aan. Ik ben heel kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijv. 200 euro, hoe kan dat? De kosten van een behandeling, een zogenaamd DBC-zorgproduct, zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van di Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. De rekening voor ziekenhuishulp wordt opgesteld op basis van de vergoedingen die voor een bepaald DBC-zorgproduct zijn vastgesteld. Er wordt niet gekeken hoeveel zorg u precies heeft. Een DBC-zorgproduct bevat, binnen een afgebakende periode, het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te onderzoeken en/of behandelen. Wanneer u wordt verwezen naar een medisch specialist, wordt niet iedere handeling, zoals een consult, injectie of röntgenfoto, apart afgerekend

Een dergelijk consult kost echter evenveel als een fysiek consult in het ziekenhuis en wordt bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Toelichting DBC-zorgproduct. Wat is een DBC-zorgproduct? Medisch specialistische zorg wordt gefinancierd op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-zorgproducten) en overige zorgproducten Een DBC-zorgproduct heeft altijd een code van 9 cijfers. Deze code zegt iets over de inhoud van de Diagnose Behandel Combinatie, ofwel de behandeling die je hebt gehad. Er zijn ruim 4400 verschillende DBC-zorgproducten Tarieven zijn exclusief BTW. Segment DBC-zorgproduct- code DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratie-code Ingangs-datum Eind-datum Integraal tarief Vrij segment 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 20170101 20171231 2.116,86

d. DBC-zorgproduct: een DBC omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg; e DBC-zorgproduct Een declarabele prestatie die via de beslisboom is afgeleid uit een subtraject met zorgactiviteiten. f. DBC-zorgproductcode Het unieke nummer van een DBC-zorgproduct dat bestaat uit negen posities. De code is opgebouwd uit een DBC-zorgproductgroepcode (zes posities) en een code voor het specifieke DBC-zorgproduct binnen een DBC. Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2018 (versie 2) Langeland Ziekenhuis Zoetermeer geldig voor alle behandelingen gestart vanaf 01-01-2018 prijswijzigingen voorbehouden. DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code Totaal prijs 19999061 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie 15E868 7.997,8 De regelgeving is gewijzigd. Bekijk hier een overzicht met de wijzigingen van dit onderdeel. Overige zorgproducten (ozp's) zijn niet gerelateerd aan het dbc- of zzp-ggz-traject van een patiënt. U kunt de ozp's dus afzonderlijk declareren. Meer informatie over ozp's vindt u in de beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz De kosten voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis, Een diagnose behandeling combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) gaat in op de dag dat er een eerste verrichting is uitgevoerd DBC-Onderhoud krijgt van ziekenhuizen, GGZ-instellingen en andere zorgaanbieders jaarlijks dus tientallen miljoenen gegevens aangeleverd over de zorg die aan individuele patiënten is verleend. Daarmee 'weet' DBC-Onderhoud veel meer over de geleverde zorg dan Vektis, de centrale database van de verzekeraars

 • Supreme Court cases.
 • ADE merchandise.
 • Blauwe opaal ring.
 • Beste middel tegen vlooien en teken bij honden 2020.
 • Steppekiekendief.
 • Hoe lijm ik mijn gebroken hart.
 • Bevolkingsgroei Afrika grafiek.
 • Buikspek Gordon Ramsay.
 • 8K wallpaper Dual monitor.
 • Houten sierbrug.
 • Hoog energetisch trauma gevolgen.
 • Afstand doen van auteursrecht.
 • Top 10 cadeaus voor vrouwen.
 • Gewatteerde jas wassen zonder tennisbal.
 • Kruiden tegen rusteloze benen.
 • Bijzondere taart bestellen.
 • Green Egg wiki.
 • 1 cent Belgie.
 • Trage schildklier arbeidsongeschikt.
 • Beste geschiedenisboeken 2019.
 • Pallet kussens Kwantum.
 • Grootste zoetwatervis Europa.
 • Goedaardige tumor long.
 • T shirt jurk Only.
 • Nederlandse vrouw fia.
 • Forza Horizon cars.
 • Rabatdelen mes en groef.
 • Digitaal vignet Oostenrijk direct geldig.
 • Saturn orbit speed.
 • Strand windscherm gamma.
 • Rolluik omkasting.
 • Serama kippen houden.
 • Polysomnografie onderzoek.
 • Rugpijn overgewicht.
 • Wikipedia san antonio texas.
 • Tattoo letters.
 • Harde wax haar.
 • Amerikaanse Labrador.
 • Ringworm eczeem.
 • Ruim betekenis.
 • Bn'ers curacao 2020.