Home

Gewestelijke Staten

Gewestelijke Staten. Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - vergadering van afgevaardigden van de standen (adel, soms ook geestelijkheid, steden, soms ook platteland) uit een gewest. Oospronkelijk een college voor advies aan en overleg met de vorst. Vanaf 1588 in de noordelijke gewesten zelfstandig. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676 In de Nederlanden bestonden de Staten al onder de Bourgondiërs en Habsburgers, maar kwamen toen slechts een aantal keer per jaar bij elkaar om de landsheer te adviseren over voornamelijk belastingzaken. De Republiek bestond uit zeven gewesten, te weten: Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Stad en Lande of Groningen, Overijssel en Gelderland Gewestelijke statenbetekenis & definitie. Gewestelijke staten. Het bestuur van een gewest in de Republiek. Daarin zaten vertegenwoordigers van de steden en het platteland. De Gewestelijke Staten benoemden afgevaardigden voor de Staten-Generaal gewestelijke staten. standenvergadering van een gewest. Bron: blaucapel.nl. << geregistr. werkloosheid. ghetto >> In Middeleeuwen eerste Staten-Generaal Vergaderzaal van de eerste Staten-Generaal in Brugge. In de vijftiende eeuw bestonden Nederland en België uit een aantal gewesten die elk een eigen vorst aan het hoofd hadden, bijvoorbeeld een hertog of een graaf. Deze gewestelijke vorsten werden terzijde gestaan door een raad van edelen en soms ook geestelijken

Gewestelijke Staten - 2 definities - Encycl

Provinciale Staten zijn het hoogste orgaan van de provincie. Inwoners van Limburg kiezen eens in de vier jaar de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen wat de Provincie doet. Provinciale Staten van Limburg noemen zich het Limburgs Parlement Staten (organisatie) De Staten (ook wel Stenden of Standen) waren een organisatie die bestond uit de adel, de geestelijkheid en soms de burgerij (de middeleeuwse standen dus), die samen gingen kijken of de staat zijn geld wel goed uitgaf. Het Heilige Roomse Rijk. De witte strepen zijn de grenzen van nu

Het dagelijks bestuur van de gewesten lag in de handen van de Gedeputeerde Staten. Op lokaal niveau hadden de steden hadden hun eigen bestuur, maar ze moesten wel rekening houden met de besluiten die in de Gewestelijke Staten genomen werden. Twee hele belangrijke personen in het bestuur waren de Stadhouder en de Raadspensionaris Staten-Generaal 1588-1795. De Staten-Generaal was de regering van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1579-1795). Deze Republiek was met de Unie van Utrecht op 21 januari 1579 ontstaan en bestond uit zeven provincies (gewesten), te weten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen De benaming van de drie gewestelijke instellingen is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt. Vandaar dat we spreken (van noord naar zuid) van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. De gewesten hebben dus ook wetgevende en uitvoerende organen, die men het gewestparlement en de gewestregering noemt The Weapon Shields on the long wall are from the 6 cities with votes in the Staten. The shields on the short wall are from the Prince Willem van Oranje-Nassau and the Republic. The shield on the chimney is from Het Gewest Zeeland. The wall-carpets are the real ones made in the 17th century to hang in the building of the Gewestelijke Staten

Gewestelijke Staten van Zeeland - (Custom paintings try

Gewestelijk bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde

leden op voordracht van de gewestelijke Staten door de Staten-Generaal werden aan-gesteld. De Zeeuwse admiraliteit vormde daarop een uitzondering, want daar was al in de zestiende eeuw bepaald dat de gecommitteerde raden van de Staten van Zeeland tevens als admiraliteitsraad werden aangesteld De staat van dienst? De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de vijftiende eeuw De Eerste en Tweede Kamer samen heten officieel de Staten-Generaal. Het is een oude aanduiding die verwijst naar de tijd dat het 'parlement' nog bestond uit afvaardigingen van de Provinciale Staten. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/1059 Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

Gewestelijke functionarissen 1578-1809. De aanstelling en instructies van de gewestelijke functionarissen uit de periode 1578-1809 werden ingeschreven in de zogenaamde 'registers van commissiën en instructiën'. Deze serie van acht imposante registers bevindt zich in het archief van de Staten van Zeeland (inv.nrs 1667-1675) Gewestelijke staten Bepaalde het buitenlandsbeleid en de verdediging van het land. Mochten bepalen hoe de rechtspraak werd geregeld in het gewest, welke regels er golden en hoeveel belasting er moest worden betaald

Staten-Generaal digitaal. Alle Handelingen van de Staten-Generaal (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via Overheid.nl. Eerste Kamer Staten (Gewestelijke) Bijeenkomst van de afgevaardigden van de geestelijkheid, adel en steden in een gewest. Staten-Generaal. De afgevaardigden van alle gewestelijke Staten bij elkaar. Tiende Penning. Belasting ingesteld door Alva. Over elk verkocht product moest tien procent belasting betaald worden OFFICIEEL: De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn de verbeter- of behoudopgaven voor het behouden, herstellen of ontwikkelen van een gunstige staat van instandhouding op Vlaams niveau van in het Vlaamse Gewest voorkomende Europees te beschermen habitats of soorten van de Staten van Vlaanderen, vooral in verband met de groei van de gewestelijke financien. Tot voor kort beschikte men voor de geschie­ denis van de Staten van Vlaanderen slechts over het oude werk van Zaman 4 en over de eveneens verouderde studie van Gallet-Miry 5

Wie zijn wij ? De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een para-regionale instelling van het type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een regionale instelling belast met sociale huisvesting, die de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's) controleert aan de hand van de Huisvestingscode 3. Verslag van de Gewestelijke Vergadering 14-04-2018 4. Mededelingen 5. Werkplan en Begroting 2019 6. Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019 7. Informatie campagne Provinciale Staten en Waterschappen 2019 8. Vaststellen kandidatenlijst Provinciale Staten 2019 9. Speech van de zojuist gekozen lijsttrekker. Lunchpauze Soep met broodjes. 10 Staten-Generaal kan verwijzen naar: Staten-Generaal van de Nederlanden, een organisatie van vroeger. Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden, een organisatie van nu, die bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillende betekenissen van Staten-Generaal uit elkaar te halen

Gewestelijke Huisvestingsinspectie: officieuze coördinatie van de normen 4/9 De aanwezigheid van de zwammen, parasieten, insecten, vogels of knaagdieren moet rechtstreeks veroorzaakt zijn door de staat van het gebouw en moet bij normale gebruiksvoorwaarden van de woning, de gemeenschappelijke ruimten en de omgeving worden beoordeeld. § 4 11)Vaststellen kandidaatstellingscommissies Provinciale Staten en Waterschappen. 12)Vaststellen opdrachten programmacommissies Waterschappen. 13)Vaststellen samenstelling programmacommissies Waterschappen. 14)Route naar verkiezingen PS en WS à draaiboek/overzicht vergaderingen . Voor 20 september staat er weer een gewestelijke vergadering gepland

Waterschap en duurzaamheid - PvdA Provincie Groningen

Gewestelijke staten. Het bestuur van een gewest in de Republiek. Daarin zaten vertegenwoordigers van de steden en het platteland. De Gewestelijke Staten benoemden afgevaardigden voor de Staten-Generaal Gewestelijke Staten Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - vergadering van afgevaardigden van de standen (adel, soms ook geestelijkheid, steden, soms ook platteland) uit een gewest. Oospronkelijk een college voor advies aan en overleg met de vorst. Vanaf 1588 in de noordelijke gewesten zelfstandig

gewestelijke statenbetekenis & definitie. gewestelijke staten. Ieder gewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had een eigen bestuur: de Statenvergadering met wetgevende en uitvoerende taken. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de Gedeputeerde Staten Het bestuur van de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd uitgevoerd door de afzonderlijke gewestelijke Staten.Ieder gewest had een eigen provinciaal bestuur en de invulling ervan verschilde per gewest. Afgevaardigden van steden, de ridderschappen, districten of een combinatie van deze hadden zitting in de Staten.De kerk was alleen nog in Utrecht vertegenwoordigd, zij. Gewestelijke Staten betekenis & definitie → Gewestelijke Statenvergadering. Gerelateerd. alles over Gewestelijke Staten; Lukraak woord; Uitgelicht. Laatste exemplaren! Bestel nu de Encyclopedie van de Evolutiebiologie door prof. dr. Nico M. van Straalen. ENCYCLOPEDIE SINDS 1946

Betekenis gewestelijke staten. Wat betekent gewestelijke staten? Hieronder vind je een betekenis van het woord gewestelijke staten Je kunt ook zelf een definitie van gewestelijke staten toevoegen In Middeleeuwen eerste Staten-Generaal. In de vijftiende eeuw bestonden Nederland en België uit een aantal gewesten die elk een eigen vorst aan het hoofd hadden, bijvoorbeeld een hertog of een graaf. Deze gewestelijke vorsten werden terzijde gestaan door een raad van edelen en soms ook geestelijken. Als de vorst belangrijke mededelingen wilde.

De Provinciale Staten of Staten-provinciaal waren in de Lage Landen een vergadering van afgevaardigden van de standen uit een gewest (provincie).Ze ontstonden aanvankelijk als een college voor advies aan en overleg met de vorst.. Staten of Provinciale Staten bleef de benaming voor het dagelijks bestuur in een gewest in de periode 1581-1795 tijdens de Tachtigjarige Oorlog De Staten-Generaal van de Nederlanden was tussen 1464 en 1796 een college waarin afgevaardigden van de Provinciale Staten van de gewesten van de Nederlanden samenkwamen. Oorspronkelijk bestond de vergadering uit vertegenwoordigers van de Staten of standen van de zeventien provincies, die door de Bourgondische hertogen en later de Habsburgse landsheer werden samengeroepen wanneer deze landheren. Staten (organisatie) De Staten (ook wel Stenden of Standen) waren een organisatie die bestond uit de adel, de geestelijkheid en soms de burgerij (de middeleeuwse standen dus), die samen gingen kijken of de staat zijn geld wel goed uitgaf. Het Heilige Roomse Rijk

Gewestelijke staten - de betekenis volgens lesmethode Mem

Betekenis gewestelijke state

Enkelvoudigebeschrijving: 489 Correspondentie en notulen van besprekingen met de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap; 1981-198 Art. 4. § 1. De door de federale en gewestelijke overheden aangeduide personen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de REACH-Verordening en de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH, zijn ten aanzien van derden gebonden door de geheimhoudingsplicht onder meer inzake de gegevens die vertrouwelijk zijn op grond van de toepasselijke wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur en. samenvatting personal income tax deel inleidende begrippen voordeel tijdsbesparend op basis van voorgaande gegevens wordt het volgende jaar automatisc Artikel 35 staat al lang in de grondwet, maar er is nog steeds geen werk van gemaakt, omdat Franstaligen er geen werk van willen maken. Hetgene hieronder: niet zo correct, zie cursus pagina 202 en verder Tot nu toe is artikel 35 dus nog altijd niet gerealiseerd en hebben de deelstaten toegewezen bevoegdheden en het federale niveau volheid van bevoegdheid GEWESTELIJKE MIJ VOLKSHUISVESTING BEZEMSTRAAT 83 bus 131 1600 SINT-PIETERS-LEEUW. Toon op kaart. Bijlage: 202107015-administratief-coördinator-facility-1-.pdf PDF. Vereiste studies. Professioneel (gerichte) bachelor (PBA Deze functie staat open voor iedereen

De Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaa

 1. Provincies investeren in de energietransitie Non-Fictie Nederlands, 62 pagina's, Interprovinciaal Overleg, IPO, Den Haag, 201
 2. Provincie voert landelijk en eigen beleid uit. Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld waar ze wegen aanleggen. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur

De Staten-Generaal was toen de soevereine macht (confederale regering) van de Republiek. Zij voerde ook het bewind over de Generaliteitslanden (de gebieden die niet tot een provincie behoorden) en hield toezicht over de Verenigde Oostindische Compagnie en de West-Indische Compagnie. Sinds 1585 komt de Staten-Generaal in Den Haag bijeen Het archief van het G.A.B. van Amsterdam bevat staten (inventarisnummers 1174-1346) betreffende personen tewerkgesteld in Duitsland in de periode 1940 en 1945. De staten zijn alfabetisch geordend en kunnen op naam doorzocht worden. Er zijn ongeveer 70.000 staten met namen van arbeiders Gewestelijke staten stuurden vertegenwoordigers Vroedschap . Author: Bas Schuijt Created Date: 7/10/2017 5:23:26 PM.

Stadhouder - Wikipedia

Staten-Generaal van de Nederlanden - Wikipedi

 1. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel doet al het mogelijke om een optimale dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven te waarborgen. Als u echter opmerkingen heeft over een van onze diensten, zijn we geïnteresseerd om dit te weten. Zo draagt u bij aan de verbetering van onze diensten
 2. Vraag een advies op maat aan via Margien van Rooij of Roos Jansen. Selecteer de vorm en adviseur: op basis van uw vraag en onze voorwaarden kijken we samen naar de vorm van het advies op maat. Denk aan adviesgesprekken, workshops, trainingen of een combinatie van vormen. Daarbij selecteren we een passende adviseur. Dit kan iemand van het RIVM
 3. Door middel van trefwoorden en rechtspunten ontsluit juriDict de inhoud van de rechtspraak van de Raad van State. Naar juriDict. De Raad van State en het coronavirus. Nieuwsberichten. 01/07/2021 Windmolenpark Boneffe: vordering tot schorsing verworpen: 21/06/202
 4. Interventiewaarden Verenigde Staten In de Verenigde Staten zijn soortgelijke interventiewaarden afgeleid, de AEGLs en de ERPGs. De AEGLs en ERPGs kunnen worden gebruikt voor stoffen waarvoor geen Nederlandse interventiewaarden zijn afgeleid, waarbij de AEGLs de voorkeur verdienen. Lees meer over AEGL waarden en ERPG waarden
 5. Het staat ook in voor de coördinatie van de juridische vereenvoudiging van het statuut openbaar ambt. Team Talent Experience Design De ambitie van dit team is het versterken en het promoten van het Brussels Gewest als werkgever en te waken over de ontwikkeling van de loopbaan van het gewestelijke talent

Zo vult u uw woonlening correct in op uw belastingbrief. Door de zesde staatshervorming is het aangeven van een hypotheeklening een stuk ingewikkelder geworden dan voordien. De fiscus heeft alvast aangekondigd 'soepel' te zijn voor wie een fout maakt, maar nog beter is het natuurlijk om alles correct in te vullen Gewestelijke inspecteur/trice (m/v/x) Referentie: 40002355. Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken. Omschrijving van de jobinhoud. Situering binnen de organisatie: Profiel. Vereiste ervaring. Kennis

Iedereen die een woonkrediet heeft lopen, heeft zich ongetwijfeld al in de haren gekrabd bij het zien van het aangifteformulier personenbelasting. Wat moet u nu weer invullen. Er zijn codes voor wie een lening afsloot voor 2005, na 2005, in 2015 of in 2016. Heel veel verschillende codes om uit te kiezen dus. Hoe weten De woonbonus in de aangifte PB Lees verder Gewestelijke belastingen. Vlaamse Begroting. De gewestelijke belastingen kunnen opgedeeld worden in twee groepen: 1. de eigenlijke gewestbelastingen op basis van de eigen fiscale autonomie. en. 2. de oneigenlijke gewestbelastingen op basis van een toegewezen fiscale autonomie. Een eigenlijke gewestbelasting is een belasting door een gewest. De gewestelijke staat van instandhouding van Europees te beschermen habitats en soorten in Vlaanderen wordt iedere 6 jaar gerapporteerd aan Europa. Rapport regionale staat van instandhouding habitattypen 2019; Rapport staat van instandhouding van de soorten van de Habitatrichtlijn 201 de nieuwe tekst staat tussen vierkante haken [x], daarachter, tussen ronde haakjes en klein / cursief weergegeven: - de aard van de wijziging: opgeheven (opgeh.), ingevoegd (ing.), vervangen (verv.), geschrapt (geschr.) - de verwijzing naar de wijzigende bepaling - de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Bijvoorbeeld: [..

Homepage Staten-Generaal - Staten-Generaa

 1. g op zoek gaat naar een extra vorm van financiering voor het plannen van bepaalde investeringen, aanwerven van personeel of organiseren van opleidingen waarvoor u met uw vennootschap in aanmerking kan komen voor het ontvangen van een bepaalde subsidie of premie
 2. g. Deze logo's bestaan in het Nederlands, het Frans en ook in het Engels voor de besturen die dat wensen
 3. isterraad heeft in tweede lezing en na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen vastlegt. Op 17 november.
 4. Supra-gewestelijke interclub. Indien er in bepaalde gewestelijke afdelingen te weinig ploegen zijn ingeschreven, dan bestaat de mogelijkheid om poules te maken met ploegen van naburige gewesten. Deze kalenders kan je terugvinden onder Nationale Tennis Interclub, in het blokje 'zoek een ploeg'. Bij organisatie moet je supra-gewestelijk selecteren
 5. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat. Geldig verzekeringsbewijs Overschrijvingsbewijs voor de Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden

Provinciale Staten - Provincie Limbur

 1. Functie bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Sinds 2017 ben ik werkzaam bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel . Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd
 2. AGENDA Gewestelijke ledenvergadering zaterdag 02-12-2017 in Ons Pand van 10.00 tot 13.00 uur. Ons Pand is open vanaf 9.30 uur. Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag 08-04-2017 Bijlage Vaststellen beleidsplan 2018 In het beleidsplan. Meer leze
 3. percentage te erkennen als datgene dat op het medisch attest vermeld staat. Wettelijke basis: art. 114 en art. 63, § 2, 4de lid, 4° van het KB van 25.11.1991. - Als uw aanvraag kadert in de controle van de actieve beschikbaarheid door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddelin
 4. dering voor het langetermijnsparen' tegen een vast tarief van 30 procent. U moet de betalingen wel beperken, volgens de breuk met in de teller het maximale aanvangsbedrag dat gold in het jaar waarin u uw lening afsloot (zonder rekening te houden met de kinderen ten laste) en in de noemer het totaalbedrag van het hypothecair ingeschreven deel van uw.
 5. F. Gewestelijke dienst waarvan de werkkring gemeenten uit verschillende taalgebieden, behalve Brussel-Hoofdstad, bestrijkt, en waarvan de zetel in een gemeente uit het Malmedyse is gevestigd of in een gemeenten uit het Duitse taalgebied (art. 36, § 2 SWT). 38 G. Betrekkingen van de gewestelijke diensten waaronder de diensten die in d
 6. U bent van harte welkom op de ledenvergadering van het PvdA gewest Gelderland. Deze vindt plaats in De Gelderlandfabriek, Stationsweg 7 te Culemborg, van 10.00 tot 12.30 uur. Het hoofdonderwerp is de start van voorbereidingen voor de Staten -en Waterschapsverkiezingen. Alle stukken kunt u onder aan deze pagina downloaden. AGENDA Welkom/opening Vaststelling agenda Mededelingen Versla
 7. De Gewestelijke Directeur der Registratie en Domeinen : P. Philippaerts (54455) Erfloze nalatenschap van Smissaert, Joanna Mevr. Smissaert, Joanna, geboren te Oostende op 9 juni 1908, wonende te Oostende, Eduard Moreauxlaan 322, is overleden te Oostende op 24 maart 2005, zonder gekende erfopvolgers na te laten

Staten (organisatie) - Wikikid

Rubriek A is in principe bestemd voor de interesten van leningen die van 1.1.2009 tot 31.12.2011zijn gesloten om energiebesparende uitgaven te financieren (en die voldoen aan de voorwaarden voor een interestbonificatie van de Staat) De erkenningsperiode kan ook aflopen wanneer de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling vaststelt dat de werkzoekende opnieuw beschikbaar is voor de voltijdse arbeidsmarkt en een attest aflevert dat dat aantoont. Dat kan worden gerechtvaardigd doordat de werkzoekende nu in staat is om het werk te hervatten

Bij de Raad van State ben je maar beter magistraat dan personeelslid! Voor de personeelsleden van de Raad van State ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Nieuwe korpschefs zijn verkozen en dit jaar zou ook een nieuwe personeelsdirecteur in functie moeten treden (deze keer iemand die al bij de Raad van State werkt?) Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit De missies. Dit bestuur heeft vanaf het begin een zeer duidelijke missie: enerzijds de fiscale bevoegdheden correct uitvoeren, anderzijds de belastingen klantgericht, efficiënt en effectief beheren en op een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoorde wijze innen Werkwijze Provinciale Staten verkiezingen 2019; Het besluit tot deelname aan de verkiezingen is genomen op de laatste gewestelijke vergadering. De volgende besluiten dienen op deze gewestelijke vergadering te worden genomen: Werkwijze opstellen programma. Voorstel: programmacommissie instellen. Voorstel: commissie: Andre Knottnerus

De Gouden Eeuw • De bijzondere plaats van de Nederlandse

Het Lambermontakkoord hevelde bepaalde bevoegdheden over naar de gewesten en gemeenschappen. Zo werd de gemeente- en provinciewet een regionale bevoegdheid. Ook landbouw, zeevisserij en buitenlandse handel werden geregionaliseerd. Ontwikkelingssamenwerking (voor de gewestelijke en gemeenschappelijke. De Gewestelijke Veiligheidsraad staat te allen tijde klaar om de situatie op te volgen. *Deze raad, voorgezeten door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaat uit de Hoge Ambtenaar, de Procureur des Konings van Brussel,. Many translated example sentences containing gewestelijke - English-Dutch dictionary and search engine for English translations Persbericht De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. Het gezinshoofd is in de meeste gevallen (86%) een vrouw. Het gaat hier dus om een st

De Gewestelijke Huisvestingsinspectie zorgt ervoor dat het recht van alle huurders op behoorlijke huisvesting gerespecteerd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 1 september 2019 is de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie ook bevoegd voor het opsporen, vaststellen en sanctioneren van discriminatie bij de toegang tot huisvesting Bron: Ontwerp van decreet 21 december 2017 tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven; KB van 13 december 2017 tot. Voorlopig staat de laatste gewestelijke cursus nog gepland op volgende locaties: Planning van 3de Gewestelijke cursus tijdens de maanden februari en maart 2020: RECREAREF . 3e gewestelijke cursus: 22 februari 2021 (20u) Locatie: VK Simikos te Schoten Verantwoordelijke opleider: Dhr. Albert De Keersmaecker. VK MECHELE Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de gewestelijke vergadering op zaterdag 27 juni 2015 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag gewestelijke vergadering d.d. 28 maart 2015(p.4) 4. Begrotingsvoorstellen (pag. 12) 5. Werkplan 2015-2016 (pag. 14) 6. Provinciale Politiek 7. Bestuursverkiezing, afscheid scheidende bestuursleden (p.17) 8. Rondvraag Pauze 9. Europa me Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Damen, Mario - De staat van dienst / de gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482

Staten-Generaal 1588-1795 - Parlement

Video: De gewesten Belgium

Wat doet een sceptische antroposoof op Koningsdag? [IIGert Engelkens wethouder Oldambt - PvdA Provincie GroningenBloemkoolrijst van Greenyard schopt het tot dePeter Pels kandidaat-lijsttrekker PvdA Flevoland - PvdABARTELS, Derk | BWSAOnze kandidaten - PvdA Provincie Groningen