Home

Verordening 2073 2011

M3 Verordening (EU) nr. 1086/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 L 281 7 28.10.2011 M4 Verordening (EU) nr. 209/2013 van de Commissie van 11 maart 2013 L 68 19 12.3.2013 Gerectificeerd bij: C1 Rectificatie PB L 278 van 10.10.2006, blz. 32 (2073/2005) C2 Rectificatie PB L 22 van 31.1.2007, blz. 16 (2073/2005 verordening (EU) 1169/2011: Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de. - Vanaf 1 december 2011 zijn in Verordening (EG) Nr. 2073/2005 (Verordening Microbiologische Criteria) strengere eisen voor vers pluimveevlees van kracht. Hierin wordt bepaald dat vers kippenvlees vrij moet zijn van Salmonella Enteritidis (SE) en Salmonella Typhimurium (ST).De Nederlandse. De Europese verordening 2073 beschrijft het microbiologische criteria voor levensmiddelen waaraan levensmiddelenproducenten moeten voldoen. Verordening 2073/2005 benadrukt welke pathogenen (o.a. Salmonella, Listeria, E-coli) belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het productieproces, daarom zijn er ook normen opgesteld voor verschillende productgroepen M3 Verordening (EU) nr. 1086/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 L 281 7 28.10.2011 Gerectificeerd bij: C1 Rectificatie PB L 278 van 10.10.2006, blz. 32 (2073/2005) C2 Rectificatie PB L 22 van 31.1.2007, blz. 16 (2073/2005) 2005R2073 — NL — 01.12.2011 — 003.001 —

levensmiddelen (VMC) van kracht. Deze verordening richt zich met name op de verplichtingen voor het bedrijfsleven met betrekking tot de beheersing van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen. In deze Verordening worden een viertal hoofdzaken verplicht voor het bedrijfsleven. Bedrijven dienen minimaal: 1 In EU verordening 229/2019 zijn een aantal wijzigingen opgenomen van EU Verordening 2073/2005, inzake microbiologische criteria in levensmiddelen. Het betreft hier kleine wijzigingen die waarschijnlijk geen impact hebben op uw gevarenanalyse of risicobeheersing. Uiteraard is het wel goed om hiervan toch kennis te nemen VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. 2005R2073 NL 27.12.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE . Nadere informati Verordening (EG) nr. 852/20042 3Verordening (EG) nr. 882/2004 4Verordening (EG) nr. 2073/2005 5Verordening (EG) nr. 1169/2011 1 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichtin

Bevat, in aanvulling op Verordening 2073/2005, microbiologische criteria voor Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens en Bacillus cereus. Diverse Hygiënecodes Deze codes bevatten afspraken over microbiologische criteria die de desbetreffende branches zelf, in aanvulling op de regelgeving van de overheid, voor bepaalde activiteiten hebben vastgelegd Bij deze verordening worden de microbiologische criteria voor bepaalde micro-organismen en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen vastgesteld waaraan exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten voldoen bi Verordening (EG) nr. 1441/2007 van de Commissie van 5 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst ) Metagegevens publicatie. Downloads en andere talen

Artikel II wijzigt de aanwijzing van voorschriften van verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 338, L 2005) waarmee ingevolge artikel 6.2 van de wet niet in strijd mag worden gehandeld De EG richtlijn 2073/2005, ook wel de Europese Verordening Microbiologische Criteria voor levensmiddelen genoemd, is van toepassing voor alle levensmiddelenbedrijven. Deze geldt al vanaf 1 januari 2006. Wij brengen deze nu onder uw aandacht omdat de regeling op dit moment in praktijk actief door VWA en CI's wordt getoetst. De bepalingen en de interpretatie va Bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (2) worden de microbiologische criteria voor bepaalde micro-organismen en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen vastgesteld waaraan exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten voldoen bij de toepassing van de algemene en specifieke hygiënemaatregelen als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 852/2004 verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie wat betreft salmonella in vers pluimveevlees [(PB 2011, L 281, blz. 7)] luiden als volgt: [...] Voor de samenhang van de wetgeving van de Unie moeten de specifieke voorschriften betreffende vers pluimveevlees van bijlage II, deel E, bij verordening (EG DBU Verordening (EU) Nr. 142/2011 van de commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten e

Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen geldt sinds 1 januari 2006. In deze verordening staan verplichtingen voor het bedrijfsleven die betrekking hebben op de microbiologische richtwaarden. Titel: Verplichtingen Tab titel: Verplichtingen Body: De verordening schrijft de. Het beginsel dat ten grondslag ligt aan deze verordening, is dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in contact te komen, voldoende inert moeten zijn om aan de levensmiddelen geen bestanddelen af te geven in hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren, of die tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen, dan wel een aantasting van de organoleptische eigenschappen ervan. Verordening (EG) nr. Beoordeling van zuivelbedrijven in het kader van Hygiënepakket en dierlijke bijproducten INS-003 Verordening (EG)nr. 178/2002 Verordening (EG) nr. 852/2004 Verordening (EG) nr. 853/2004 Verordening (EG) nr. 627/2019 Verordening (EG) nr. 1069/2009 Verordening (EG) nr. 142/2011 Verordening (EG) nr. 2073/2005 L. 4 Zuivelproducte

Tekst gepubliceerd op 22 december 2005 | Tekst laatst bijgewerkt op 17 februari 2020 Verordening (EU) VERORDENING (EG) nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 NOVEMBER 200 VERORDENING 231/2012 van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening 1333/2008 opgenomen Nederlands Geconsolideerde verordening 231/2012 (02.07.2020) PDF document - 2.48 M VERORDENING (EG) nr. 1935/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 27 oktober 2004. inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG. HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (1) Bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn volks- en diergezondheidsvoorschriften vastgesteld voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten om risico's voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van die producten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Deze voorschriften omvatten ook microbiologische normen voor rauw voeder voor gezelschapsdieren. Verordening (EG) N° 2073/2005 van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. Verordening (EG) N° 470/2009 van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire 2011, 26 september 2011 en 06 januari 2012 en de plenaire zittingen van 29 april 2011, 2

B VERORDENING (EG) Nr

 1. VERORDENING 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te kome
 2. Eu 2073/2005. Offers an Extensive Range of Monoclonal and Polyclonal Antibodies.Shop Now VERORDENING (EG) Nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EG) nr. 852/2004 van.
 3. g units per gram voorkomen tijdens de houdbaarheid van het product
 4. Volgens EU verordening 2073 mogen er in producten die de groei van Listeria ondersteunen niet meer dan 100 CFU/g voorkomen tijdens de houdbaarheid van In 2011 werden 88 patiënten gerapporteerd met een infectie met L. monocytogenes. Dit komt overeen met een incidentie van 5,

Verordening (EU) nr. 1086/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie wat betreft salmonella in vers pluimveevlees Voor de EER relevante teks Door de EG Verordening 2073/2005 m.b.t. de microbiologische criteria voor levensmiddelen is vernieuwde belangstelling voor inkoop gekomen. Vraag: 'Waaruit blijkt dat uw ingekochte grondstoffen of producten veilig zijn?' Antwoord: 'Dat blijkt uit het certificaat wat is aangeleverd door de leverancier.' Is dat uw overtuiging? In ieder geval concentreert de Voedsel en Waren Autoriteit zich bij d

wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit Bereiding en ..

 1. - Verordening (EG) 2073/2005 -bevat microbiologische proces en product criteria voor levensmiddelen - Verordening (EG) 2.2.3 Voedselinformatie (etikettering) Verordening (EU) 1169/2011 stelt de algemene beginselen, voorschriften en verantwoordelijkheden vast voor het verstrekken van informatie over voedsel door een levensmiddelenproducent
 2. verordening (EU) 1169/2011: Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad.
 3. g (lijden van dieren). Nieuw is dat een bedrijf direct een boete krijgt als er na de eerste waarschuwing geen wijziging in de situatie is.
 4. (7) Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven (PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1)
 5. - Verordening 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en wijzigingen hierop. - Verordening 1129/2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven
 6. Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU 2009 L 300), verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 Staatscourant 2012 nr. 25949 17 december 201
 7. Legkippen: Verordening (EU) Nr. 517/2011 Vleeskuikens: Verordening (EU) Nr. 200/2012 Kalkoenen: Verordening (EU) Nr. 1190/2012. Microbiologische criteria voor levensmiddelen: Verordening (EG) Nr. 2073/2005. Nationale regelgeving. De nationale regelgeving rondom Salmonella is vastgelegd in het Besluit Zoönosen en de Regeling preventie,.

Kamerstuk 26991, nr

 1. Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie (2) bevat de mi ­ crobiologische criteria voor bepaalde micro-organismen en de uitvoeringsvoorschriften die door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten worden nageleefd. Met name moet de bevoegde autoriteit overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parle
 2. Verordening (EG) nr. 853/2004 Traceerbaarheid en meldingsplicht (Verordening (EG) nr. 178/2002) Merking: Verordening (EG) nr. 1337/2013, Verordening (EG) nr. 1760/2000 en Verordening (EG) nr. 1825/2000 Microbiologische controles (Verordening (EG) nr. 2073/2005) Dierlijke bijproducten (Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en 142/2011
 3. Verordening (EG) 852/2004 blijkt Voor u ligt de derde versie, augustus 2011. Deze versie zal vanaf campagne 2011 gehanteerd worden, ' Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen' (hierna te noemen Vo (EG) 2073 ), het 'Besluit van 10 december 1992
 4. In deze verordening is onder andere bepaald dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven, voor zover van toepassing, moeten voldoen aan de microbiologische criteria voor levensmiddelen. Verordening microbiologische criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de Verordening microbiologische criteria (Verordening (EG) nr. 2073/2005)
 5. Tekst gepubliceerd op 22 december 2005 | Tekst laatst bijgewerkt op 24 augustus 2017 Verordening (EU) VERORDENING (EG) nr. 2073/2005 VAN DE COMMISSIE van 15 NOVEMBER 200

Wetgeving microbiologie NormecFoodcar

Relevante wetgeving/infobladen NVWA m.b.t. separatorvlees: A. Verordeningen: Verordening (EG) nr. 852/2004 (Eisen inrichting, hygiëne en HACCP) Verordening (EG) nr. 853/2004 (Eisen productie, opslag en bestemming) Verordening (EG) nr. 931/2011 (Traceerbaarheidseisen) Verordening (EG) nr. 2073/2005 (Microbiologische criteria) Verordening (EG) nr. 2074/2005 (Maximaal Ca-gehalte separatorvlees. 2011 en de plenaire zitting van 16 december 2011; geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 2. Inleiding De reglementaire criteria voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen zijn gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voo - Verordening (EG) 2073/2005 -bevat microbiologische proces en product criteria voor levensmiddelen - Verordening (EG) 2074/2005 - bevat uitvoeringsmaatregelen voor de voorschriften voor de hygiëne in de dierlijke productieketen. 2.2.3 Voedselinformatie (etikettering) Verordening (EU) 1169/2011 Wetgeving. Wettelijke basis Als wettelijke verplichting vanuit de Europese Verordening (EG) 852/2004 en Verordeningen (EG) 853/2004, met als oorsprong de principes vanuit de Codex Alimentarius, dienen alle ondernemingen die levensmiddelen verwerken, bewerken, opslaan, transporteren dienen een systeem met uitvoerende procedures te bezitten gebaseerd op de HACCP-principes 12.7 EU Verordening 2073/2005 Microbiologische criteria voor levensmiddelen 12.13 EU Verordening 1169/2011 Informatie van levensmiddelen 158 12.15 EU Verordening 1151/2012.

Interpretatiedocument VWA: Verordening (EG) nr

Wij beschikken over een uitgebreid overzicht wetgeving per productgroep en deze is nu voor iedereen toegankelijk en te downloaden op deze pagina Vergaderjaar 2011-2012 33 276 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Wederzijdse bijstand tussen lidstaten Alle accijnsproducten Verordening 2073/2004 Verdrag van Napels II Naast dit wetgevingsregime bestaan er op het terrein van tabak overeen

Wijziging EU 2073/2005 - Eurofin

Assortiment: Kwalitet is van essentieel belang voor Bron Supplements. Om hier recht aan te doen en de hoogste kwaliteit van haar producten te graranderen worden alle producten van Bron Supplements in Nederland geproduceerd volgens de Good Manufacturing Practice (GMP) en Nederlandse Apotheeknorm (NAN) richtlijne 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139), Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 200,5 L. Openen/sluiten 22112-1291 Brief regering d.d. 20 december 2011 - F.H.H. Weekers, staatssecretaris van Financiën Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen COM(2011)730, ter vervanging van de huidige verordening (EG) nr. 2073/200

Interpretatiedocument NVWA m

2073/2005 Microbiologische criteria voor levensmiddelen (EG) nr. 1169/2011 Verstrekking van voedselinformatie consumenten (EG) nr. 1333/2008 Levensmiddelenadditieven (EG) nr. 882/2004 Officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzij Verordening 2073/2005 en de wijziging ervan: Verordening 1441/2007 Verordening 1169/2011 Koninklijk besluit 1113/2006 inzake kwaliteitsnormen voor kaas en de wijziging ervan, koninklijk besluit 818/201 Daarnaast zijn o.a. microbiologische eisen vastgelegd in de verordening EG 2073/2005, chemische eisen in de verordening EG 1881/2006 en eisen met betrekking tot de etikettering in verordening EG 1169/2011 De verordening (EG) nr. 2073/2005 in de bijlage I, hoofdstuk 3 stelt ook dat indien het op grond van een risicoanalyse gerechtvaardigd is en de bevoegde autoriteit toestemming verleent. Verordening 1169/2011) % in receptuur (aanduiding van reconstitutie, carry over % in eindproduct (indien verschillend van receptuur) Microbiologische normen zijn conform de Europese regelgeving, zoals vastgelegd in Verordening 2073/2005. 7. Chemische Normen / GGO declaratie / Ioniserende stralen 7.1 Voorts is in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 die norm als referentiemethode voor alle salmonellacriteria vastgelegd. In addition, Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 provides for that standard to be the reference method for all salmonella criteria

De brief wordt verzonden volgens de procedure vastgelegd in artikel 15, lid 1, c) van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2073/2004.] 3 ----- (1)<KB 2011-10-24/05, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 14-11-2011> 33 Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten. (2011/2073(INI)) Het Europees Parlement, - gezien artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) over humanitaire hulp, - gezien het Financieel Reglement (1) en zijn uitvoeringsvoorschriften (2), - gezien Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (3) verordening (EU) 1169/2011: Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, Verordening 2073/2005. 2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover ter zake microbiologische criteria zijn vastgesteld bij verordening.

van Verordening (EG) nr. 2073/2004, die een juridisch kader vormden voor de administratieve samenwerking tus­ sen nationale belastingautoriteiten op het gebied van de accijnzen (op alcohol, tabak en energieproducten) met het oog op de bestrijding van accijnsfraude. Met de verordening werden bindende regels vastgesteld voor de samenwerkin Verordening (EG) 10/2011 Kunststof verpakkingen Verordening (EG) 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Verordening (EG) 1881/2006 Gevaren die kunnen voorkomen in grondstoffen en ingrediënten Verordening 396/2005 Residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit. Verordening (EG) 2073/2005 Microbiologische. verordening te voldoen (Verordening EG Nr. 2073 (2005)/Artikel 3, lid 2). Maar die studies kunnen bestaan uit het kijken naar fysisch­chemische eigenschappen, kijken naar wetenschappelijke literatuur, wiskun­ dige modellen gebruiken, uitvoeren van challengetesten - het product opzettelijk besmetten en dan kijken wat er gebeurt Bron EU Verordening 2073 / 2005 -18°C / THT 12 maanden na productiedatum 5. MICROBIOLOGISCHE RICHTWAARDEN Conform verklaring van overeenstemming met EG verordening nr. 1935/2004 en nr. 10/2011 van het Europese Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen Uitvoerings Verordening 543/2011, tot vastelling nadere bepalingen sector groente en fruit; e. Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law; verordening (EG) 178/2002, en wijzigingen hierop; f. Verordening (EG) nr. 2073/2005, inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen, en wijzigingen hierop; g. Verordening (EG) nr. 852/2004.

Zoekhulp wetgeving etikettering - Precon Foo

WVK-groep en een deel van ISD de Kempen gaan per 1 juli 2019 samen verder als KempenPlus Nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De dienstverlening voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en schuldhulpverlening wordt tot 1 juli uitgevoerd door ISD de Kempen. Vanaf 1 juli 2019 gaat deze dienstverlening samen met de Jeugdzorg over naar de nieuwe afdeling Maatschappelijke. NIET-BINDEND DECLARATIEVOORSTEL VOLGENS VERORDENING (EU) NR. 1169/2011 (additieven, dragerstoffen en ingrediënten zonder technische werking op het eindproduct moeten niet aangegeven worden (artikel 20 verordening EU nr. 1169/2011)) koolzaadolie, MOSTERD (water, MOSTERDzaad, brandewijnazijn, zout, specerijen, specerijenextracten), suiker, zout minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 december 2011 Rondgezonden en gepubliceerd Reactie naar aanleiding van het artikel in het dagblad Trouw d.d. 22 september 2011 over de toename van afgewezen asielaanvragen van Tibetanen - 19637-1484 minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 december 2011

Verordening (EG) nr

Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen Verordening (EU) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te kome 142/2011 Verordening (EG) nr. 2073/2005 L. Sampling for chemical, physical chemical and microbiological operations 6 Cheese and cheese products Sampling MON-002 NEN-ISO 707 L. 7 Milk, liquid milk products, liquid infant formula and ice and liquid egg products MON-00 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1086/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie wat betreft salmonella in vers pluimveevlees ( PB L 281 van 28.10.2011 ) 90 * Rectificatie. De fundamentele eisen voor markeringen staan in de verordening (EU) 1169/2011. Daar zijn ook de eisen die worden gesteld aan het aanduiden van allergenen en nanomaterialen vastgelegd. Speciale eisen voor NEM staan in richtlijn 2002/46/EG en de Duitse verordening voor voedingssupplementen (NemV)

¾ Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen . PB 07 - FAQ (G-002) - REV 1 - 2012 - 3/9 ¾ Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG). Bron EU Verordening 2073 / 2005 -18°C / THT 12 maanden na productiedatum 5. Conform verklaring van overeenstemming met EG verordening nr. 1935/2004 en nr. 10/2011 van het Europese Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende materialen en voorwerpen bestemd o Europese verordening: 178/2002 H1 A12 (2*) 0 van de Technical Regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 concerning Safety of Food Products. 0 4.De uitgevoerde zending 1.Er is voldaan aan de voorschriften van de Verordening (EG) Nr. 2073/2005 van de Commissie inzak

Verordening (EG) Nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumente Volgens Verordening (EG) nr. 2073/2005 mogen er in kant-en-klare levensmiddelen die in de handel zijn gebracht, niet meer dan 100 kolonievormende eenheden (kve) L. monocytogenes per gram voorkomen gedurende de houdbaarheidstermijn. 2011 en 2010 en 12 voedselisolaten uit de periode 2016 tot en met 2018 Conform Europese VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. Allergenen volgens bijlage IIIa van de richtlijn 2003/89/EG aangevuld met directive 2006/142/EG van 22.12.06. Ingrediënten: Water, hertenvlees (13%), oesterzwammen, paneermeel (TARWEbloem, zout, gist

Staatscourant 2013, 17709 Overheid

onderworpen aan de etikettering, overeenkomstig de verordening EG 1829/2003 en EG 1830/2003. Verpakking De productverpakking is vrij van ongewenste fysische en chemische contaminanten en voldoet aan de verpakkingsrichtlijnen EU 1935/2004 en 10/2011. Disclaimer De gegeven specificatie is opgesteld op basis van informatie van onze toeleveranciers VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 wat betreft de aanwezigheid van salmonella in reptielenvlees De volgende verwante documenten zijn niet beschikbaar in uw taal 30-7-2019 - Case brought before the Court of Justice - Case C-401/19 (Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union Daarnaast zijn o.a. microbiologische eisen vastgelegd in de verordening EG 2073/2005, chemische eisen in de verordening EG 1881/2006 en eisen met betrekking tot de etikettering in verordening EG 1169/2011. Eurofins beschikt over brede ervaring op het gebied van analyses in cacao, chocolade, suiker en snoepgoed Onze oliën en vetten voldoen aan de microbiologische criteria welke zijn vastgelegd in de verordening EG 2073/2005. Aangezien de oliën en vetten tijdens productie volledig worden verhit en een te laag vochtgehalte hebben om bacteriegroei mogelijk te maken, wordt geen microbiologisch onderzoek op de eindproducten uitgevoerd - Verordening 178/2002 (General Food Law) - Recall (Artikel 14 en 19) - Handhaving VWA en gevolgen niet­naleving • Aansprakelijkheid Middag • Chemische en microbiologisch contaminatie - Verordeningen 395/2005, 2073/2005, 1881/2006, 37/2010 • Levensmiddelenhygiëne algemeen - Verordeningen 852/2004, 853/2004, 854/200

496 15 Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels nr. 282/2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 2073 2 Overgangsrecht 2075 3 Uitvoeringsbesluit Awi *Monstername en beoordelen van de resultaten volgens verordening 2073/2005 microbiologische criteria voor levensmiddelen. *Updaten van verpakkingsteksten en labels volgens verordening 1169/2011/EU betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. *HACCP plan en risicoanalyse herzien en onderhouden

De missie van Materni bestaat in het ontwikkelen, produceren en verdelen van kwalitatieve en hygiënisch superieure producten voor het veilig voeden van baby's in ziekenhuizen. Zowel voor premature baby's, pasgeborenen als zuigelingen op de afdeling pediatrie. Veiligheid gegarandeerd Materni volgt de geldende richtlijnen inzake mechanische, chemische en microbiologische criteria voor. lex 2073 pe -cons 70/1 /20 rev 1 ef 345 ecofin 1189 sure 39 ccg 55 covid-19 65 codec 1405 verordening van het europees parlement en de raad tot wi jziging van verordening (eu) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige 2609 2607 2664 2611 2665 2666 2668 2667 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 269

Verordening 2073/2005/EG gewijzigd bij Verordening 1441/2007/EG Voedselveiligheidscriteria Iedere overschrijding van de limietwaarden voor deze criteria betekent een uitsluiting voor menselijke consumptie (niet op de markt brengen en/of terugroepen). Criterium Limieten Staalname Maximum aantal met gebreken Opmerkingen Listeria monocytogenes. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ/12346914, houdende regels met betrekking tot dierlijke producten (Regeling dierlijke producten

EG 2073 RICHTLIJN WAT EN HOE? - Houwers Groe

Op deze pagina vindt u een overzicht van recente en geplande vergaderingen van de Europese Raad en de Raad van de EU, en van hun groepen en comités. Ook internationale topbijeenkomsten waar de EU aan deelneemt, worden hier vermeld Verordening EG nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor rundere sep. 2011 - jan. 2021 9 jaar 5 maanden. Bodegraven - Het aansturen van het customer service team - Het begeleiden en uitvoeren van projecten bij klanten zoals een benchmark, challenge testen, procesbeheersing Verordening 2073/2005 en Infoblad 8 De Europese Verordening 1169/2011 garandeert dat de consument die informatie krijgt waar hij belang aan hecht en die voor hem noodzakelijk is. Bovendien moet deze informatie nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn en mag ze de consument niet misleiden Verordening 2073/2005/EG gewijzigd bij Verordening 1441/2007/EG Voedselveiligheidscriteria Iedere overschrijding van de limietwaarden voor deze criteria betekent een uitsluiting voor menselijke consumptie (niet op de markt brengen en/of terugroepen). Criterium Limieten Staalname Maximum aantal met gebreken Opmerkinge

Conform Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 2011/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13-12-2011 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren Gemäß EG Verordnungen 1169/2011, 1379/2013 + Änderungen Languages on packaging / Talen op verpakking / Langues sur emballage / Verpackungssprachen EN / FR / NL / DE / ES / PL / DA . (Verordening 2073/2005 + wijzigingen) en is onderworpen aan de normale controleprocedure hieromtrent VERPAKKINGSINFORMATIE (verordening 1830/2003/EG en 10/2011/VO) 5 dagen GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN MICROBIOLOGISCHE CRITERIA (wettelijk conform 2073/2005/EG en 1441/2007/EG) CHEMISCHE CONTAMINANTEN (wettelijk conform 1881/2006/EG) Uit de verpakking halen - individueel laten ontdooien op kamertemperatuur - onmiddellijk gebruiksklaar n 3.1 INGREDIËNTENLIJST IN ALLE TALEN VAN HET ETIKET (declaratie volgens Verordening 1169/2011) / LISTE DES INGRÉDIENTS DANS TOUTES LES LANGUES DE L'ÉTIQUETTE (déclaration d'après Directive 1169/2011) Ingrediënten: harde TARWE, ricotta (wei (MELK), KOEMELK, ROOM, zout, zuurteregelaar: citroenzuur), SCHARRELEI, peppermarinad