Home

Volgrecht van toepassing

Volgrecht. Sinds 1 april 2006 is in Nederland volgrecht van toepassing. Deze uit de EU afkomstige regeling komt er kort gezegd op neer dat bij iedere verkoop na de eerste verkoop door de kunstenaar zelf een bepaald bedrag over het verkoopbedrag wordt geheven, dat ten goede zou moeten komen aan de kunstenaar. Tot op heden gold in Nederland het. Het volgrecht is niet verschuldigd bij iedere verkoop van kunstwer-ken. De belangrijkste vereisten zijn: het moet gaan om de verkoop van originelen van werken van grafische of beeldende kunst (of exemplaren daarvan inbeperkte oplage) waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken als koper, verkoper of tussenpersoon Met het volgrecht heeft u als maker van een werk van grafische of beeldende kunst recht op een deel van de verkoopprijs als uw kunstwerk wordt doorverkocht door een professionele verkoper. Elke keer als een professionele verkoper uw werk verkoopt voor meer dan €3.000, krijgt u als kunstenaar een deel. Hoe hoog dit deel is hangt af van de prijs.

Wat is volgrecht? Volgrecht is het recht van de maker van een kunstwerk om een percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn of haar werk. Het recht is bedoeld om ervoor te zorgen dat kunstenaars kunnen meedelen in de winst wanneer hun werk wordt doorverkocht. Volgrecht is sinds april 2006 in Nederland ingevoerd Als het werk binnen drie jaar na aanschaf bij de kunstenaar voor het eerst wordt doorverkocht, dan is het volgrecht alleen van toepassing als de verkoopprijs minimaal € 10.000 bedraagt. De kunstenaar heeft de nationaliteit (of is inwoner) van een van de landen binnen de EU of EER, of van een ander land met een vergelijkbare volgrechtregeling Een volgrecht is aan de kunstenaar verschuldigd bij verkoop van een origineel werk van beeldende kunst (schilderijen, beeldhouwwerken, illustraties, tekeningen, grafisme en infografisme, bouwwerken, fotografische werken, kledij, juwelen, meubelen, gebruiksvoorwerpen) zodra actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper of tussenpersoon (kunstgalerijen, openbare veilingen), indien de prijs hoger is dan € 2.000,00

Volgrecht - Venduehuis Dickhaut® Maastrich

Het kunstwerk moet evenwel niet uniek zijn, het volgrecht is ook van toepassing op kopieën voor zover die in opdracht van of door de kunstenaar zelf zijn vervaardigd en door hem op de één of andere manier als authentiek zijn gemerkt (bijvoorbeeld door nummering). Er moet evenwel sprake zijn van een beperkte oplage. Wat is een eerste overdracht Volgrecht is van toepassing op dit lot Volgrecht. Het volgrecht is per 1 april 2006 ingevoerd en kan op kunstwerken van deze veiling van toepassing zijn. Het geldt voor originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars die op moment van verkoop nog in leven zijn of waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaar daarvoor is overleden en onderdaan of inwoner van een lan

Wanneer kom ik als kunstenaar in aanmerking voor volgrecht

Wat is volgrecht? - Pictorigh

 1. Het volgrecht is verschuldigd op elk werk afzonderlijk, waardoor kunstwerken die aanleiding kunnen geven tot toepassing van dit recht nooit in loten mogen verkocht worden. Hoe bereken ik het volgrecht? Het volgrecht kan nooit meer bedragen dan 12.500 euro en wordt als volgt berekend: 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met 50.000 euro
 2. Het volgrecht is alleen van toepassing op de verkoop van originelen van kunstwerken. Er is dus geen volgrecht verschuldigd wanneer een kunstwerk bijvoorbeeld wordt verhuurd, uitgeleend, geruild of geschonken. Huurkoop is een vorm van koop en valt dus wel onder het volgrecht
 3. Het Zeeuws Veilinghuis verhaalt de volgrechtvergoeding op de koper. De volgrechtvergoeding is van toepassing vanaf € 3000 over de verkoopprijs incl. opgeld (excl. BTW) en wordt als volgt berekend: De totaal te betalen volgrechtvergoeding is gebonden aan een bovengrens van € 12.500. Meer informatie over het volgrecht is hier te vinden
 4. Hoewel het volgrecht van de auteur van een kunstwerk in België reeds sinds 1921 bestaat werd het pas in 2001 geharmoniseerd door een Richtlijn. Dez
 5. Botterweg Auctions Amsterdam Geglazuurd porseleinen vaas 4 ontwerp uitvoering Geert Lap in eigen atelier Amsterdam 1984 Volgrecht van toepassing
 6. Het volgrecht zal alleen van toepassing zijn op kunstwerken die jonger zijn dan zeventig jaar. Slechts een deel van de kunsthandel krijgt er dus mee te maken. De heffing van vier procent zal.
 7. Een toepassing van de risicocorrectie biedt HR 23-9-1994, NJ 1995, 27 (Poortvliet/ Zeebeleg). (droit de suite van zijn rechtsvordering, ook wel volgrecht of zaaksgevolg genoemd). Ook hieruit blijkt dat de vorderingsrechten geen goederenrechtelijke rechten zijn

Het volgrecht wordt gedefinieerd als het recht voor een auteur om bij iedere doorverkoop van zijn oorspronkelijk kunstwerk, waarbij professionele kunsthandelaren betrokken zijn, een vergoeding te verkrijgen op basis van de doorverkoopprijs. Het volgrecht kan enkel gelden ten aanzien van een oorspronkelijk kunstwerk , een werk van. Tot het voorjaar van 1999 bleef nog de wet van 25 juni 1921 betreffende het volgrecht van toepassing. Het K.B. van 8 juli 1998 betreffende de inning en de verdeling van bepaalde volgrechten (BS 23 januari 1999) heeft artikelen 11-13 van de Auteurswet 1994 in werking doen treden zodat sedertdien de bepalingen van de Auteurswet 1994 betreffende. FRECHKOP, LEONID (1897-1982), ges. en gedat. r.o. 1926, Liggend naakt in heuvellandschap, doek 59 x 90 cm. -op dit kavel is mogelijk volgrecht van toepassing

Terug Schilderkunst en Grafiek » Kavel 1333 Omschrijving. Paul Daenen (1924-1995), olieverf op triplex (achterzijde met marqueteriedecoratie), Zicht op Maastricht, ges. r.o., afm. 39 x 45 cm, in originele lijs Van de materiële bepalingen van de richtlijn verlangt artikel 1, lid 1, van de lidstaten dat zij ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk een volgrecht in[stellen], dat wordt omschreven als een onvervreemdbaar recht waarvan geen afstand kan worden gedaan, zelfs niet op voorhand, om telkens wanneer het kunstwerk na de eerste overdracht door de auteur wordt doorverkocht. Volgens veilingcatalogi was het volgrecht ook van toepassing op de verkoop van het werk van Karel Appel, maar de kunstenaar overleed zo'n drie weken vóór de veilingen van zijn werk Bronskleurig geglazuurde 2-delige steengoed Multipel tulpentoren, ontwerp Jan van der Vaart 1995, uitgevoerd in 1997 (Volgrecht van toepassing) Literatuur. Afgebeeld in: Jan van der Vaart, Multipels 1967-1997, Keramiekmuseum het Princessehof - Leeuwarden: afb.88. Uitvoering Eigen atelier: Gemerkt Geschreven in klei: vdVaart, wiel & 97 (2x. Volgens minister van Justitie Donner is eigen beheer niet zo ingewikkeld: zowel het aantal objecten - het volgrecht is alleen van toepassing op de originelen - als de hoeveelheid afnemers is beperkt. Holvast van de kunstenaarsfederatie wil niet speculeren over de animo onder de makers hun werken tot in de krochten van de handel te volgen

Het volgrecht is van toepassing op de doorverkoop van schilderijen, collages, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën keramische werken, strips, glaswerk, foto's, enzovoort, voor zover dit werk een schepping is van de kunstenaar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt Ja, er is een uitzondering voor doorverkopen tussen particulieren. Voor galerijen is het volgrecht niet van toepassing wanneer twee voorwaarden vervuld zijn: De verkoper heeft het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks verkregen van de kunstenaar. De doorverkoopprijs bedraagt maximaal 10.000 euro Op de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en de Bergense Kunst10daagse veiling is Nederlands recht van toepassing. *Volgrecht * Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor: Originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars (levend of tot 70 jaar na overlijden),. Het volgrecht is niet absoluut bij alle zakelijke rechten. Het vindt zonder uitzondering toepassing voor onroerende zakelijke rechten die bekendgemaakt zijn in de hypothecaire registers art. 96 Hyp.W. Bij roerende goederen wordt het volgrecht uitgeschakeld in verhouding tot de derde-bezitter te goeder trouw ( art. 3.28 BW; art. 2279 OBW) BELANGRIJKSTE DOCUMENT. Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PB L 272 van 13.10.2001, blz. 32-36). GERELATEERDE DOCUMENTEN. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Verslag over de toepassing en.

Provenance: Moderne kunstcollectie deels samengesteld (en voormalige interieur van de eigenaar ingericht) door een interior decorator [1] Volgrecht is van toepassing op dit lot Volgrecht: Let op: op dit kavel kan Volgrecht van toepassing zijn. Zie veilinginformatie bovenaan de pagina. Staat: lichte gebruikssporen aan lijst. Manoeuvre Lucht. Lataster, Ger [3] (Schaesberg, 16 februari 1920 - Amsterdam, 19 maart 2012. Om het volgrecht ingeval van incorporatie (wanneer het goed in kwestie wordt vastgemaakt aan een onroerend goed) te doen gelden, is registratie echter wél noodzakelijk. Let wel op: volgrecht is enkel van toepassing op B2B zaken en niet op B2C zaken! Consumenten worden door de Pandwet net goed beschermd

Volgrecht - Pictorigh

Amsterdam ca.1920, gelimiteerde oplage 4/6(Volgrecht van toepassing) Botterweg Auctions Amsterdam Bronzen beeldje Kameleon ontwerp uitvoering Hildo Krop in eigen atelier / Amsterdam ca.1920 gelimiteerde oplage 4/6 Volgrecht van toepassing. Art Deco Nederland Glaskunst Passie Design Schilderij, wilde zwijnen in de winter, olieverf op doek. Rien Poortvliet (1932-1995), rechtsonder gesigneerd en gedateerd 1974. Volgrecht van toepassing. Conditie. In goede staat, schilderij dient schoongemaakt te worden. Afmetingen. 100 x 70 cm. Kunst. Log in of registreer een account om dit kavel aan uw favorieten toe te voegen doorverkoopregeling Volgrecht (Droit-de-suite) van toepassing zijn. Online bieden tijdens online only veilingen U kunt bieden vanaf het moment waarop onze online catalogus op onze website is gepubliceerd. Houd daarbij in de gaten op welke dag en op welk tijdstip die online only veiling sluit (10) De verschillen met betrekking tot het bestaan en de toepassing van het volgrecht in de lidstaten hebben een rechtstreekse nadelige invloed op de goede werking van de interne markt van kunstwerken, bedoeld in artikel 14 van het Verdrag. In die omstandigheden is artikel 95 van het Verdrag de juiste rechtsgrond

literatuur kunst en recht week kunst, recht en beleid hfst recht inzake cultuurgoederen hebben bescherming nodig tegen zeer uiteenlopende bedreigingen (oorlo 29 912 Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272 kernvak privaatrecht werkgroep week opdracht welke van de navolgende kwalificaties zijn van toepassing op respectievelijk het pandrecht en het hypotheekrecht

heeft verkocht waar volgrecht op van toepassing was. In Nederland behartigt Pictoright voor veel kunstenaars de belangen op het gebied van volgrecht. Vandaar dat wij u vragen uw administratie vanaf I april2006 te controleren op mogelijke volgrecht verplichtingen voor bij ons aangesloten kunstenaars Het volgrecht is van toepassing op originele kunstwerken, maar ook bij de verkoop van reproducties - mits deze in beperkte oplage zijn vervaardigd - heeft de kunstenaar de mogelijkheid om volgrechtgelden op te eisen. De CDA-fractie heeft gevraagd om een specificatie van deze regeling Algemene veilingvoorwaarden - Veilinghuis AAG. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van Arts & Antiques Group, v/h Glerum Kunst- en Antiekveilingen B.V. (hierna 'AAG' genoemd). Een ieder die aan de veiling deelneemt, geeft daarmee te kennen dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt Vertaling van Het volgrecht in Engels. Het volgrecht ten gunste van de kunstenaar is een belangrijk mechanisme ter ondersteuning van de artistieke schepping en de kunstenaars. The resale right for the benefit of the author is an important mechanism for supporting artistic creation and artists

Afmetingen van de kunstwerken: Alle afmetingen die bij de kunstwerken vermeld staan zijn de buitenmaten van het kunstwerk inclusief lijst of passe partout. Indien er geen lijst of passe partout. om het kunstwerk zit betreft het de buitenmaten van het kunstwerk zelf. Let op! Op deze veiling kan volgrecht van toepassing zijn Kopen Voorafgaand aan de veiling worden door het veilinghuis kijkdagen georganiseerd. Op deze dagen kunt u alle te veilen voorwerpen bezichtigen en ook geadviseerd worden door onze medewerkers. Mocht u een conditierapport of een afbeelding van een voorwerp willen ontvangen, dan kunt u daarvoor te allen tijde terecht bij onze experts. Bieden Bieden kan liv De aankoopprijs bedraagt het hamerbedrag vermeerderd met 25 % commissie excl BTW, indien van toepassing wordt het hamerbedrag ook verhoogt met VOLGRECHT. Afhankelijk van de hoogte van het hamerbedrag wordt als volgt aan de koper commissie in rekening gebracht. Alle biedingen die u uitvoert zijn onherroepelijk

5e zitting - Donderdag 15 april 19.00 uur: 4500-4655 - Schilderijen, aquarellen en tekeningen Dit recht komt in de wetgeving van elf van de vijftien lidstaten voor en wordt in acht van die lidstaten toegepast onder zeer uiteenlopende voorwaarden (werken waarop het volgrecht van toepassing is, handelingen die recht op betaling geven, toegepaste percentages). EurLex-2

Volgrecht - Wikipedi

7e zitting - Donderdag 12 november 19.00 uur: 4500-4655 - Schilderijen, aquarellen en tekeningen. Verkocht Aankopen van kavels die buiten de EU zijn ingebracht in de veiling, kunstenaars met een uitroepteken (!), wordt er 30% opgeld in rekening gebracht (incl. BTW). Indien van toepassing wordt nog eens in rekening gebracht transactiekosten van 5% bovenop de hamerprijs over de succesvolle online aankopen en 4% volgrecht over de hamerprijs plus opgeld Dit volgrecht is van toepassing op iedere verkoop van moderne en hedendaagse kunstwerken waarvan de prijs 3000 euro over schrijdt. Ce droit de suite s'applique à toute vente d'œuvres d'art moderne et contemporain dont le prix dépasse 3000 euros

Als in 2003 volgrecht van toepassing was geweest op alle veilingtransacties in de EU, zou 81 procent van de opbrengst naar erfgenamen van dode kunstenaars zijn gegaan 9e zitting - Dinsdag 20 april 19.00 uur: 2600-2705 - 20e Eeuwse toegepaste kunst 25-jul-2014 - Deze pin is ontdekt door AMDM. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Volgrecht voor kunstenaars: principes, procedure en

 1. imaal € 3.000,- moet zijn, onder dit bedrag is het volgrecht niet van toepassing
 2. Het volgrecht is van toepassing op de doorverkoop van originelen van kunstwerken, waaronder verstaan worden de door de maker vervaardigde exemplaren (of in beperkte oplage uitgegeven kopieën) van werken van grafische of beeldende kunst. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan schilderijen en beeldhouwwerken
 3. Dat is afhankelijk van het land waar de doorverkoop plaatsvindt. Sabam sloot wederkerigheidscontracten met de auteursverenigingen van andere landen waar het volgrecht van toepassing is. Raadpleeg volledige lijst. Wordt uw werk doorverkocht in één van deze landen? Dan maakt u aanspraak op een vergoeding
 4. Het volgrecht is een uitbreiding van het auteursrecht, dat aan de maker van een kunstwerk een recht op vergoeding geeft bij doorverkoop van het kunstwerk. Dit recht kan van toepassing zijn op werken v [..] Bron: nl.wikipedia.org
 5. ister van Justitie heeft tijdens het debat over de openstaande toezeggingen op 3 juli 2007 de stand van zaken gegeven met betrekking tot deze toezegging: Nederland heeft zich bij verschillende gelegenheden in de EU ingezet voor de agendering van het volgrecht binnen de WIPO

Volgrecht voor kunstenaars: hoe zit dat juist? - LexG

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in januari 2015 een brochure over het volgrecht gepubliceerd met daarin een uiteenzetting van de belangrijkste regels en uitzonderingen. Conclusie. Over het volgrecht en de toepassing ervan is het laatste woord nog niet gezegd. Wij houden de ontwikkelingen graag voor u in de gaten Volgrecht. Het volgrecht betreft alleen auteurs van werken van grafische of beeldende kunst, zoals schilderijen, beeldhouwwerken, collages, gravures, lithografieën, enz. Het heeft de bedoeling de auteur te laten delen in de opbrengsten van de opeenvolgende (openbare) verkopen van het werk, aangezien een verkoop de voornaamste exploitatiewijze. Op kunstwerken in deze veiling kan het Volgrecht van toepassing zijn. Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor: Originele kunstwerken gemaakt door (op het moment van. Volgrecht Op onze kavels is volgrecht van toepassing. Volgrecht is het recht van de kunstenaar (of erfgenamen daarvan) om een percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel

Het volgrecht van de kunstenaar - een overzicht - Seeds of La

 1. 8.2 Indien van toepassing bent u volgrecht verschuldigd. (voor uitgebreide uitleg zie link onderaan de website) 8.3 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring
 2. Kamerstuk 29912, nr. A, 1e Kamer. Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272) ; voorlopig verslag vaste commissie voor justitie
 3. imale waarde van € 3.000,00 (PDF) Nieuws. 31 December, 2020. Flower Portrait has been finished! 8 September, 2020. Olivier. 5 Augustus, 2020. Mega drawing. 5 Augustus, 2020

Onze veilingregel

 1. Kijk hoe u van toepassing in een zin kunt gebruiken. Veel voorbeeldzinnen met het woord van toepassing
 2. Volgrecht op graûsche en beeldende kunstwerken nu ook van toepassing op alle verkopers De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG betreûende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk
 3. het volgrecht. De koper is ook gehouden van dit volgrecht melding te maken en op te nemen in de dan toepasselijke overeenkomst. Artikel 7 Indien er in de periode bedoeld in Artikel 3 enige schade aan het kunstwerk ontstaat die niet te wijten is aan schuld, opzet of nalatigheid van de kunstenaar is koper aansprakelijk voor de schade, ongeach
 4. Welk beginsel/regel is hier van toepassing? o Erfdienstbaarheid kan worden ingeroepen, het lijdend erf wordt hier overgedragen (erfdienstbaarheid russte hierop) o Uitgerust met een volgrecht in wiens handen het goed zich bevindt: volgrecht art. 3. lid 2 BW --> erfdienstbaarheid volgt het OG. 3.
 5. Artikel 1, lid 4, van richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de volgrechtvergoedingsplichtige, die bij nationale wetgeving als zodanig is aangewezen, of het nu de verkoper betreft of een actor uit de.
 6. Volgrecht Sinds 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht van kracht. Volgrecht is het recht van de maker van een origineel kunstwerk om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel. Op die wijze kan een beeldend kunstenaar meeprofiteren van waardevermeerdering van zijn werk
 7. derd het bepaalde in internationale overeenkomsten is de reciprociteit van toepassing op het volgrecht. . Art. 5. Artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt vervangen.

Live veiling - Cloudcatalogu

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van toepassing, het verschuldigd volgrecht, en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekocht van grafische of beeldende kunst en de positie van andere scheppende kunstenaars, die wel van verdere exploitatie van hun werken profijt trekken. (4) Het volgrecht is een integrerend bestanddeel van het auteursrecht en vormt voor de auteurs een wezenlijk prerogatief. Invoering van een dergelijk recht in alle. Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer Het volgrecht is alleen van toepassing op de publieke verkoping in België van werken van Belgische en daarmee gelijkgestelde artiesten. Het volgrecht bedraagt 2% op de nettoverkoopprijs indien het werk verkocht wordt tussen 1000 en 10.000 fr., 3% indien tussen 10.000 en 20.000 fr., 4% indien tussen 20.000 en 50.000 fr. en 6% boven de 50.000 fr Aftersaleprijs: 2800. CREMER, JAN (GEB. 1940), allen ges. en gedat. '75 r.o., w.o. Wasdag, Poolse Immigrante en Hollandse Weduwe, complete serie van 6 litho's 70 x 55 cm. -hierbij reproducties van de werkbladen en foto van kunstenaar bij drukker- -op dit kavel is volgrecht van toepassing-. €. Quickview

Volgrecht - Auteursrech

 1. Volgrecht Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor: Originele kunstwerken gemaakt door nog levende kunstenaars of welke na 1942 zijn overleden , die onderdaan of inwoner zijn van een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent
 2. Artikel 196c lid 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, voor zover een aanbieder van een onlinedienst voor het delen van inhoud de door de gebruikers van zijn dienst aangeboden werken van letterkunde, wetenschap of kunst openbaar maakt onder de in de artikelen 29c en 29d gestelde voorwaarden
 3. Splitsing van de CS Warranten - Indien het noodzakelijk is voor de toepassing van de volgrecht-bepalingen (als verder uiteengezet in Bijlage A van het bijzonder verslag van de raad van bestuur conform artikel 58' en de artikelen 596-598 W.Venn) en in de mate dat het volgrecht van de begunstigde van de CS Warranten wordt uitgeoefend enkel met betrekking tot een gedeelte van een warrant, zal de.
 4. Art. 43g Aw - Artikel 43g Auteurswet - Artikel 43g 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op makers van originelen van kunstwerken die:a. onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie en hun rechtverkrijgenden;b. onderdaan zijn van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 en hun rechtverkrijgenden; ofc. hun gewone.
 5. tenforfait van 50 %, op de volgende 10 000 euro (voor aanslagjaar 2019 de inkomsten tussen 15 990 euro en 31 990 euro) geldt een kostenforfait van 25 %. 10 Pacioli nr. 430. Het nettobedrag, na aftrek van beroeosten is on-derworpen aan een tarief in de personenbelasting van 15%. De inkomsten zijn bovendien in princi
 6. In de praktijk is het volgrecht daarom een kwestie van goed vertrouwen. 'Voor mij is het overzichtelijk. Ik heb twee kunstenaars op wie het van toepassing is', zegt galeriehouder Fred Wagemans. 'Ik werk nauw samen met de families. Je wilt die relatie niet bezoedelen.
 7. atiebeginsel, zoals omschreven in het arrest van 20 oktober 1993 in de gevoegde zaken C-92/92 en C-326/92 (Phil Collins e.a.)(4), kunnen wederkerigheidsbedingen in nationale bepalingen niet worden aangevoerd om onderdanen van.

Volgrecht Cultuurloke

Hoewel het volgrecht van de auteur van een kunstwerk in België reeds sinds 1921 bestaat werd het pas in 2001 geharmoniseerd door een Richtlijn. Deze Richtlijn verplichtte iedere lidstaat een regeling te implementeren voor de uitoefening van dat volgrecht. De twintigste verjaardag van deze Richtlijn is dan ook het ideale.. Het in lid 1 bedoelde recht is van toepassing op elke doorverkoop waarbij actoren uit de professionele kunsthandel, zoals in het kader van het volgrecht, van de auteur van een onder richtlijn 2001/84 vallend oorspronkelijk kunstwerk een prestatie is zoals die welke andere auteurs verrichten wanneer zij hun werken vertolken De Europese Commissie heeft besloten Frankrijk en Spanje voor het Hof van Justitie te vervolgen omdat deze landen een afwijkende regeling toepassen voor de aftrek van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bij de ontvangst van subsidies, en België voor het heffen van BTW over het volgrecht

Van Zadelhoff Veilingen & Taxatie

richtlijn geboden mogelijkheid om het volgrecht niet van toepassing te verklaren op een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar en de doorverkoopprijs maximaal 10.000 EUR bedraagt. Bij deze aldus vrijgestelde doorverkopen, d (met een maximum van €12.500,-) Voor meer informatie over het volgrecht verwijzen wij U naar Stichting Pictoright:www.pictoright.nl Wet koop op afstand: De wet koop op afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van de onlineveilingen van veilinghuis Omnia Dit is een bijkomende bescherming voor de meerderheidsaandeelhouder indien deze niet in staat is, in toepassing van het voorkooprecht, de aandelen te kopen van de minderheidsaandeelhouder die wil verkopen. Door dit volgrecht kan de meerderheidsaandeelhouder tenminste al zijn aandelen mee verkopen aan de betreffende derde aan dezelfde modaliteiten Dit hoofdstuk is voorts van toepassing op makers van originelen van kunstwerken en hun rechtverkrijgenden die onderdaan zijn van een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, in de mate waarin en de duur waarvoor die staat het volgrecht erkent ten behoeve van makers van. IP/03/57. Brussel, 16 januari 2003 BTW - Inbreukprocedures ten aanzien van België, Frankrijk en Spanje. De Europese Commissie heeft besloten Frankrijk en Spanje voor het Hof van Justitie te vervolgen omdat deze landen een afwijkende regeling toepassen voor de aftrek van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bij de ontvangst van subsidies, en België voor het heffen van BTW over het.

Onder de Boompjes - Kopen & biede

Ook het auteursrecht en het volgrecht komen aan bod evenals de authenticiteitsproblematiek en de provenance. Het boek heeft daarnaast aandacht voor de bijzondere regelgeving die van toepassing is op het verhandelen van archeologische vondsten, werken uit ivoor of met diamanten, alsook goud-, zilver- en platinawerken Bij onbevoegde voortverkoop heeft de verkoper onder eigendomsvoorbehoud een volgrecht, behoudens toepassing van artikel 2279 Burgerlijk Wetboek. De vroegere discussie over zakelijke subrogatie (Zakelijke subrogatie vindt geen toepassing) wordt thans beëindigd Schriftelijke vraag nr. 5-6825 van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 3 augustus 2012 aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. Kunstenaars - Volgrecht - Auteursverenigingen - Beheersvennootschappen - Volgrecht van niet aangesloten artiesten - Zoeken van rechthebbenden - Incassering - Stand van zake van toepassing zijn {verb} volume_up. van toepassing zijn (also: toepassen, gebruiken, aanwenden, aanleggen, doorvoeren, opbrengen, in toepassing brengen, een aanvraag doen) volume_up. apply {vb} more_vert. open_in_new Link to European Parliament. warning Request revision

Verkopers - Pictorigh

expo: 18 - 24/ 10/2021 van 10 tot 18u. Aankooporders ten laatste 24u voor de veiling per mail, fax of online catalogus. Aanvraag voor telefonisch bieden (voor loten vanaf 750 euro) per mail of fax, met kopie van identiteitskaart. Veilingkosten: 25% + volgrecht indien van toepassing. Aankopen via Drouot Live & Invaluable + 3 i. Koopprijs: hamerprijs vermeerderd met een toeslag terzake van opgeld en BTW en, indien van toepassing, met verschuldigd volgrecht. Afhankelijk van de hoogte van het hamerbedrag wordt aan de koper opgeld in rekening gebracht als volgt: Tot € 20.000 29,6% . € 20.001 - €.